ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

account_tree

Project Tree

โรงเรียนคุระบุรี (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (กิจกรรม 2/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนชุมชนวัดรวง (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนชุมชนใหม่ (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) (กิจกรรม 22/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา (กิจกรรม 23/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านกาดฮาว (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านกุดรู (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านกุยเหนือ (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านข่อย (กิจกรรม 10/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านขะยูง (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม (กิจกรรม 8/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโคกกลาง (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโคกล่าม (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านจอมพระ (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านดอนข่า (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) (กิจกรรม 27/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.พัทลุง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านท่าศิลา (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านนาดี (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านนา (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโนนแฝก (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโนนสูง (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านบะคอม (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านบางครั่ง จ.พังงา (กิจกรรม 10/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ (กิจกรรม 21/1)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านผาเวียง (กิจกรรม 29/5)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านพรุจูด (กิจกรรม 24/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านเพียนาม (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านม่วงชุม (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด (กิจกรรม 10/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านยางเครือ (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านยางงาม (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านไร่นาดี (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านลำแดง (กิจกรรม 29/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านลำทับ (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านวังประจบ (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านวังปริง จ.พัทลุง (กิจกรรม 29/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา (กิจกรรม 12/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านสะเดา (กิจกรรม 8/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก (กิจกรรม 30/1)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหนองขาม (กิจกรรม 7/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านหินผุด (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (กิจกรรม 18/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 (กิจกรรม 24/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดต้นไคร้ (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดนากลาง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดศรีเมือง (กิจกรรม 46/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ (กิจกรรม 4/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนสันโป่งวิทยา (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2016)
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2016)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
Test โครงการย่อยของ รร.นำร่อง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
โรงเรียนบ้านนาดี (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)