ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาดี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสมบูรณ์ มะลิซ้อน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางจันทร์เพ็ญ ศรีหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายสุเมธ ดีชัยชนะ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางสุภาภร ภูมิเวียงศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
โรงเรียนบ้านนาดี ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนดำเนินการโดยบูรณาการความรู้ด้านความรู้ด้านการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง ครูทำหน้าที่เป็นคนในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติทั้งที่บ้านและโรงเรียน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ เพื่อให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนและนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านนาดีจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 265
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 17
ผู้ปกครอง 200
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 482482
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 2
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 22
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีความรู้ด้านเกษตรสหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
  2. นักเรียนมีทักษะด้านเกษตรสหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
  3. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย
  4. นักเรียนมีโภชนาการสมวัย
  5. นักเรียนมีนิสัยรักการออม ค้าขายเป็น
  6. นักเรียนมีผลการเรียนดี
  7. นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

-ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 5 %

-ภาวะผอม ไม่เกิน 5 %

-ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 5 %

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

1.เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

-ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน

-ติดตามการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองของนักเรียนการเลือกรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

-สอบถามผู้ปกครองเรื่องโภชนาการ สามารถให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพนักเรียนได้

-เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

-โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการอาหารในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จ

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

-นักเรียนเกิดความตะหนักที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

-ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโภชนาการ สามารถให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพนักเรียนได้ เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

-โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการอาหารในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จ

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.810323380059,102.3139894place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 20 มี.ค. 2017 1 ต.ค. 2016 20 มี.ค. 2017 55,000.00
3 21 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์สหกรณ์มีโภชนากรสมวัยมีจิตสาธารณะมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย

-นักเรียนมีความรู้เรื่องการเกษตร ปศุสัตว์ สหกรณ์ มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

2 2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย

-บริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย

3 3. เพื่อขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในตำบลทั้ง7โรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ

-มีหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนในเครือข่ายสู่โรงเรียนในตำบลทั้ง7โรงเรียน มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80

4 4. เพื่อนำโปรแกรม TSL มาใช้จัดเมนูอาหารให้กับนักเรียน

-นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาดีได้รับระทานอาหารตามเมนูของ TSL ร้อยละ 100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 38,700.00                         more_vert
2 การเกษตร/ปศุสัตว์ 57,800.00                         more_vert
3 สหกรณ์นักเรียน 3,500.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 283 3,500.00 3,500.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 1 283 5,000.00 5,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 เพาะเห็ด ครั้งที่ 1 283 6,000.00 6,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 เลี้ยงไก่ไข ครั้งที่ 1 283 25,000.00 25,000.00 more_vert
16-18 พ.ค. 59 อบรมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตัวแทน อบต. (เรื่อง การดำเนินโครงการฯ ภาวะโภชนาการการจัดอาหาร การออกกำลังกาย สุขบัญญัติ 10 ประการ) 120 คน 3 รุ่นๆละ 1 วัน 283 12,000.00 12,000.00 more_vert
18 พ.ค. 59 อบรมนักเรียนแกนนำ เรื่อง การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและ การแปลผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตักอาหารจำนวน 40 คน 1 วัน 283 2,500.00 2,500.00 more_vert
20 พ.ค. 59 อบรมแม่ครัวและครู เรื่องการเตรียมอาหาร สุขาภิบาล อาหารและการตักอาหารจำนวน 20 คน 1 วัน 283 3,200.00 3,200.00 more_vert
23 พ.ค. 59 ครูผู้ดูแลอาหารกลางวัน และครูอนามัยเข้ารับการ อบรม TSL 283 0.00 0.00 more_vert
27 พ.ค. 59 อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 30 คน ผู้ปกครอง 15 คน ครู 5 คน เรื่องการด าเนินงานสหกรณ์นักเรียน 283 6,000.00 6,000.00 more_vert
30 พ.ค. 59 ครุ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่จาก รพ. สต.หนองแวง แกนน านักเรียน จ านวน 60 คนศึกษาดูงานศูนย์ เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ในภาคอีสาน 283 15,000.00 15,000.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-29 ก.ค. 59 ส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรมทำนา ครั้งที่ 1 283 9,900.00 9,900.00 more_vert
1 ก.ค. 59-30 ก.ย. 59 ปลูกผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 1 383 10,000.00 10,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 ส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรมทำนา ครั้งที่ 2 282 1,900.00 1,900.00 more_vert
2 ก.ย. 59 ถอนเงินเปิดบัญชีคืนโรงเรียน 0 0.00 500.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยเพื่อปิดโครงการ 0 0.00 45.71 more_vert
รวม 860 100,000.00 15 100,545.71

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 14:31 น.