รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรจง นวลแย้ม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายตฤณ ทีงาม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางกรวิกา ศิริบูรณ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ร้อยโทรัฐชานนท์ ประโยชน์มี
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายณราวุฒิกุนรา
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายไมตรียศวิจิตร
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการคือ1) เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)มีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 2) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) มีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ3)พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 4) ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆโดยดำเนินงานดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนประกาศนโยบาย ภารกิจ และตัวชี้วัด ในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ในที่เปิดเผยแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบโดยทั่วกัน 2.โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอด การดำเนินกิจกรรมใน 8 องค์ประกอบตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้แก่ 1) กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน - มีการผลิตทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง โดยการมีส่วนร่วม ของนักเรียน ชุมชนและเครือข่าย - มีการนำผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงไปใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน 2) สหกรณ์นักเรียน - มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีนักเรียนเป็นสมาชิก และดำเนินการโดยนักเรียน มีการรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพื่อขายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน 3) การจัดบริการอาหารกลางวัน - มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ(ใช้ Thai School Lunch Program) - ปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย - นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ - ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ 4) การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน - มีรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน เทอมละ 1 ครั้ง 5) การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน - มีการบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ - มีการฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ - โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน 7) การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน - นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพเทอมละ 1 ครั้งทุกคน และได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม - มีระบบการดูแลช่วยเหลือการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงจนถึงเสียชีวิต 8) การจัดการเรียนรู้: เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย - มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเด็กไทยแก้มใส - มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการและสุขภาพ ที่บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น - มีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 3. มีคณะทำงานและการทำงานที่ชัดเจนประกอบด้วยครูทุกกลุ่มสาระ ร่วมจัดกระบวนการร่วมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงเกษตร-อาหาร-โภชนาการ-สุขภาพ และจัดให้มีการพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน 4.มีระบบการตรวจสอบ คัดกรอง ด้านคุณภาพของอาหารหลัก ขนม นมโรงเรียน และเครื่องดื่มที่ให้บริการในโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน 5.มีการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 6.ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรม และสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunchเพื่อจัดอาหารกลางวันให้เป็นไปตามข้อแนะนำได้ 7.ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองจัดทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว
8.เปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ หรือบุคคลในชุมชนที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 9.มี Commitment จากโรงเรียนหรือชุมชนร่วมลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 280
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 25
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 405405
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 4
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 15
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 7
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 26
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
  2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  4. ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 2.00 % ภาวะผอม ไม่เกิน 2.00 % ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 2.00 % ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ยผัก วันละประมาณ30 กรัมอนุบาล 3 ช้อน (30 กรัม) ประถม 6 ช้อน (60 กรัม)ผลไม้ (อนุบาล1/2 ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

วิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้คือ

  1. ให้ความรู้ และทักษะแก่นักเรียนจนสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้
  2. ให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ปกครองนำไปปฏิบัติที่บ้านได้ และสามารถตรวจสอบได้
  3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต่อสาธารณะ
  4. เปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนของผู้ที่สนใจ และโรงเรียนใกล้เคียงมาศึกษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 2 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ละติจูด-ลองจิจูด 14.522158466356,104.69256162668place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนา “การจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรตามโครงการพระราชดำริ”เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

1.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะ
2.โรงเรียนจัดสำรับอาหารโดยใช้โปรแกรมThai School Lunch ทุกวัน
3.โรงเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดผ่านสหกรณ์นักเรียนส่งโครงการอาหารกลางวัน

2 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการจัดการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน

1.นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้านการเกษตรร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด

2.มีการผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งต่อโครงการอาหารกลางวันไม่ตำกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิต ตลอดทั้งปี

3 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะ

1.นักเรียนทุกคนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.นักเรียนทุกคนออกกำลังกายในเวลาเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน วันละ 5 นาที
3.นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารกลางวัน
4.นักเรียนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้น

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 พ.ค. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรม 1 ครัว 1 สวนผักปลอดสารพิษ 305 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรมการเตรียมการดำเนินงานด้านการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์ 305 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ประชุมประกาศนโยบาย และความร่วมมือ 305 0.00 0.00 more_vert
1 - 3 มิ.ย. 59 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักเรียนและชุมชน 305 20,000.00 20,000.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 การฝึกปฏิบัติตนในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร 305 0.00 0.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายภายในโรงเรียน 305 0.00 0.00 more_vert
16 มิ.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรมฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร 305 0.00 0.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 การจัดบริการในห้องพยาบาล การให้บริการสุขภาพนักเรียน 305 0.00 0.00 more_vert
31 ส.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว 65 0.00 0.00 more_vert
1 ก.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาวะ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกายในนักเรียน 305 0.00 0.00 more_vert
20 ก.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะ 25 5,000.00 5,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 16 ก.ค. 60 การจัดทำแผนการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 25 5,000.00 5,000.00 more_vert
1 - 15 พ.ย. 59 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการผลิตด้านการเกษตร 414 50,000.00 50,000.00 more_vert
1 ก.พ. 60 การจัดนิทรรศการ และประมวลผลการจัดการโครงการตลอดปี 305 20,000.00 20,000.00 more_vert
23 มี.ค. 60 คืนเงินเปิดบัญชีและดอกเบี้ยปิดบัญชีโครงการ 0 0.00 569.61 more_vert
รวม 3,579 100,000.00 15 100,569.61

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 13:41 น.