ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกำธร จันทร์สุวรรณ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางนันท์นภัส ศิริเขตต์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางจิรดา โอดเกลี้ยว
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายวีระเดช เจริญดี
ที่ปรึกษาโครงการ 2 ร.ต.ต.โกมินทร์ ทิพจร
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางธัญญา วงค์เขียว
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านสะลวงนอกจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นปีที่ 2 จากกรอบแนวคิดหลัก ขององค์ประกอบทั้ง 8 ข้อ โดยเริ่มจากเกษตรในโรงเรียน มีการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ เตรียมดินสำหรับปลูกพืชตามที่กำหนดไว้ มีการจัดนักเรียนรับผิดชอบตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านสหกรณ์นักเรียนเพื่อนำพืชที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ที่มีการควบคุมการจัดทำอาหารตามเมนู ของมาตรฐานโภชนาการ (Thai School Lunch Program) ที่กำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าให้สอดคล้องกับผลผลิตที่เก็บได้จากการเกษตรของนักเรียน หากผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากเกินกว่าจะนำไปปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียน จะให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์นักเรียน ที่ได้รับการมอบหมายนำไปจำหน่ายให้ครู และในชุมชน ใกล้เคียงโรงเรียน การจัดจำหน่ายนี้นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องมีการจดบันทึกทุกครั้ง ทั้งปริมาณผลผลิต ราคาที่จัดจำหน่าย และราคาส่ง เพื่อจะได้สรุปในแต่ละครั้งว่าได้กำไรมากน้อยแค่ไหน นอกจากจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนแล้ว สหกรณ์นักเรียนยังมีรับการออมทรัพย์ เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการออมอีกด้วย เมื่อนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการที่มีการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบว่านักเรียนคนไหนบ้างที่เข้าสู่สภาวะโรคอ้วน เมื่อทราบจำนวน เด็กนักเรียนเหล่านี้จะมีการให้ออกกำลังกายในเวลาว่าง หรือตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อลดปริมาณไขมันในร่างกายให้สู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ยังชักชวนให้นักเรียนทั่วไปได้ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายด้วย ครูพลศึกษาจะมีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายประจำทุกภาคเรียน ครูฝ่ายอนามัยมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาความสะอาดของร่าย ฟัน เสื้อผ้า และการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามงานเขตสีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายกิจการนักเรียน สิ่งเหล่านี้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับสาระต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ทักษะการทำงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง ความรักในธรรมชาติ ต้นไม้ และชุมชนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านสะลวงนอกทุกคน มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี มีผลการเรียนที่ดีขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ดี และยังมีจิตสาธารณะอีกด้วย ดังนั้น โรงเรียนบ้านสะลวงนอก จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 147
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 14
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 261261
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 5
ชุมชน 5
ผู้นำศาสนา 3
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 35
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะลวงนอกมีสุขภาพและพัฒนาด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
  2. โรงเรียนบ้านสะลวงนอกได้นวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยลดปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน
  3. พ่อแม่ ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีความตระหนัก ตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใส
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7 % นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ90กรัมอนุบาล 1 ช้อน (20 กรัม) ประถม 1.5 ช้อน (30 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล3 ส่วนประถม 4 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านสะลวงนอกเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เพราะโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการที่ส่งผลไปสู่เด็กนักเรียนทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การบริโภคผักอย่างไรที่ปลอดสารพิษ โดยการลงมือทำด้วยตนเอง การจัดการเมื่อมีผลผลิตจากการปลูกพืช และการรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่เด็กนักเรียนได้บริโภคทุกมื้อ ทุกวัน เริ่มต้นจากโรงเรียนสู่บ้านของนักเรียน และให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การบริโภคที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการไปพร้อมกับลูกของตนเอง

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ม.3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด-ลองจิจูด 19.015870665094,98.884356021806place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 31 ต.ค. 2559 2 พ.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 40,000.00
2 1 พ.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 19 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 55,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะลวงนอกมีสุขภาพและพัฒนาด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

1.นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสส.ร้อยละ 90

2 เพื่อให้โรงเรียนบ้านสะลวงนอกได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
  1. โรงเรียนมีการใช้เมนูอาหารกลางวันหมุนเวียนตาม Thai School Lunch เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่า
3 เพื่อให้นักเรียนได้ทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

1.สามารถปลูกผักให้อาหารกลางวัน 30 กิโลกรัมต่อเดือน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เกษตรในโรงเรียน 35,860.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 2,850.00                         more_vert
3 การจัดบริการอาหาร 3,220.00                         more_vert
4 กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 1,800.00                         more_vert
5 การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 16,200.00                         more_vert
6 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11,720.00                         more_vert
7 จัดบริการสุขภาพนักเรียน 2,000.00                         more_vert
8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเกษตร โภชนาการและสุขภาพ 26,350.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 พ.ค. 59 จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาด แก้วน้ำดื่ม 152 1,220.00 750.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ระดมสมาชิก 165 300.00 300.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 จัดเตรียมเมนูอาหาร 152 1,720.00 1,720.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 บันทึกการติดตามดูแลปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการ 152 500.00 503.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 บันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคล 152 1,000.00 1,080.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 153 6,600.00 2,130.00 more_vert
16-31 พ.ค. 59 รักษาความสะอาดห้องน้ำ 152 6,000.00 3,821.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 ดูแลนักเรียนเมื่อเจ็บป่วย 152 1,000.00 1,000.00 more_vert
23-27 พ.ค. 59 จัดทำบัตรสมาชิก 165 1,000.00 1,000.00 more_vert
23-24 พ.ค. 59 จัดป้ายนิเทศและแผ่นพับความรู้ 165 6,600.00 5,236.00 more_vert
23-27 พ.ค. 59 ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ 237 5,400.00 8,690.00 more_vert
26-27 พ.ค. 59 จัดเตรียมโรงอาหาร 56 1,000.00 1,195.00 more_vert
27 พ.ค. 59 เตรียมดิน เตรียมสถานที่สำหรับปลูกผัก 165 6,410.00 9,279.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 จัดทำบัญชีรายบุคคลและบัญชีการรับซื้อ จำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน 165 1,550.00 1,572.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-30 ธ.ค. 59 การสำรวจความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน 152 300.00 450.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-17 มี.ค. 60 ออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 63 2,000.00 2,000.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเด็กไทยแก้มใสและงานเกษตร การดูงาน 53 19,850.00 21,106.00 more_vert
4 มิ.ย. 59 การปลูกพืช ผักและผลไม้ 65 6,000.00 7,780.00 more_vert
21 มิ.ย. 59 การวัดสมรรถภาพทางกาย 152 500.00 500.00 more_vert
1 ก.ค. 59 การวัดน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว 152 1,000.00 1,100.00 more_vert
18-19 ก.ค. 59 ตรวจสุขภาพกายและฟัน 152 1,000.00 1,000.00 more_vert
21-22 ก.ค. 59 กำจัดขยะ แมลง สัตว์นำโรค 165 4,500.00 1,390.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 165 9,350.00 6,420.00 more_vert
22-26 ส.ค. 59 จัดทำสื่อการเรียนรู้บูรณาการ 165 12,000.00 9,351.00 more_vert
30 ก.ย. 59 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 165 600.00 1,000.00 more_vert
10 ต.ค. 59 นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 1 4 1,200.00 1,200.00 more_vert
25 ต.ค. 59 จัดทำบัตรสมาชิก 160 0.00 0.00 more_vert
29 พ.ย. 59-28 ธ.ค. 59 การดูแลรักษา 62 1,400.00 2,427.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 19.01 more_vert
30 มี.ค. 60 รักษาความสะอาดห้องน้ำ ครั้งที่2 146 0.00 6,000.00 more_vert
20 ม.ค. 61 การปลูกผัก 116 0.00 - more_vert
รวม 1,268 100,000.00 30 100,019.01

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 14:56 น.