ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางเพิ่มพูน พลเยี่ยม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายประสงค์ สิทธิวงค์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวเพ็ญนภา ขันแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายวสันต์ คำแก่น
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายสันติ เถรนิยม
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางนิตยา กาบแก้ว
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านหนองบัวแดง จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 126 คน ชาย 56 คน หญิง 70คน มีภาวะโภชนาการ ภาวะสมส่วนร้อยละ 69.84ภาวะเริ่มอ้วนร้อยละ 13.49ภาวะค่อนข้างผอมผอมและผอมร้อยละ 12.7 และภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยร้อยละ 7.15เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียน....บ้านหนองบัวแดง.....ได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมี ปณิธานอย่างมุ่งมนั่ในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อม น ารูปแบบการบริหารจัดการที่ดดี้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนา โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านัก โภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทพุโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลผุลสา เร็จตามเปา้หมายต่อเนื่องอยา่งยงั่ยนื ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 106
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 221221
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 5
ชุมชน 10
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 20
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 52
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนได้บริโภคผักที่ปลอดสาร สามารถขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน
 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ครบวงจรและ สามารถขยายผลและนำผลผลิตไปใช้ในสัดส่วนที่ถูกต้อง
 3. นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมมีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดีและนักเรียนได้ฝึกลงบัญชีรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุนได้
 4. นักเรียนและผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพและได้รับอาหารกลางวันอาหารปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพการเจริญเติบโตสมวัย
 5. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยและสามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ถูกต้อง
 6. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตามนโยบายการจัดการเรื่องอาหาร/ขนม/เครื่องดื่มในโรงเรียน สร้างนวัตกรรมผลงานและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการด้านเกษตรโภชนาการ และสุขภาพ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. ลดปัญหาทุพโภชนาการนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วนผอม
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและด้านโภชนาการเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมในกสนดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียน การจัดระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมอาหารในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครอง
 4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป
 2. โรงเรียนเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลสู่ กลุ่มโรงเรียน และชุมชน กลุ่มเครือข่าย
 3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเพื่อส่งผลผลิตสู่อาหารกลางวันของโรงเรียนในเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสและขยายผลสู่กลุ่มโรงเรียนอื่นในจังหวัดเชียงราย
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 116 ม.12 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด-ลองจิจูด 20.014736173112,99.928067922217place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 32,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 44,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการด้านอาหารให้เด็กมีสุพภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณืสติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะสามารถนำไปใช้ได้จริง
 1. เด็กได้บริโภคอาหารถูกตามหลักโภชนาการเหมาะสมตามวัยจากการจัดเมนูอาหารที่โรงเรียนได้จัดเตรีนมไว้ตลอดปีการศึกษา
 2. การจัดทำสรุปรายงานภาวะโภชนาการนักเรียน
2 เพื่อพัฒนารูปแบบของโรงเรียนในการลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 1. การประชุมครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแลและแก้ปัญหานักเรียนด้านภาวะโภชนาการ
 2. จัดอบรมนักเรียนด้านสุขภาพและการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
 3. จัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารในการประกอบอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
3 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 1. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การออกเยี่ยมบ้าน การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 2. การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
 3. การจัดและปรับระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความสำคัญกับอาหาร โภชนาการและสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพื่อขยายผลสู่ชุมชน/สังคมเพื่อให้เกิดกระแสการตื่นตัว
 1. จัดอบรมนักเรียนในเรื่องอาหาร โภชนาการและสุขภาพของเด็กวัยเรียน
 2. จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้
 3. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 33,000.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 5,500.00                         more_vert
3 อาหารปลอดภัย 6,500.00                         more_vert
4 ติดตามภาวะโภชนาการ 1,500.00                         more_vert
5 สุขนิสัยดีชีวีมีสุข 1,500.00                         more_vert
6 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 18,000.00                         more_vert
7 ดูแลใส่ใจสุขภาพ 3,000.00                         more_vert
8 การจัดการเรียนรู้ เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 11,000.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 การตรวจสุขภาพประจำวัน 135 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 ก.พ. 60 ขยับกายไร้พุง 115 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 การจัดห้องพยาบาล 115 0.00 0.00 more_vert
31 พ.ค. 59 การปลูกมะนาว 136 0.00 0.00 more_vert
2 มิ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้า 136 0.00 0.00 more_vert
29 ก.ค. 59 สุขาภิบาลอาหารในโรงครัวและโรงอาหาร 110 4,000.00 4,000.00 more_vert
29 ก.ค. 59 การเลี้ยงปลา ครั้งที่ 1 138 8,000.00 4,000.00 more_vert
29 ก.ค. 59 การเพาะถั่วงอก 138 2,000.00 2,000.00 more_vert
29 ก.ค. 59 ป้ายสหกรณ์ 0 500.00 500.00 more_vert
29 ก.ค. 59 ป้ายปฏิบัติตนก่อนรับประทานอาหาร 2 500.00 500.00 more_vert
29 ก.ค. 59 ป้ายปฏิบัติตนหลังรับประทานอาหาร 2 500.00 500.00 more_vert
29 ก.ค. 59 ป้ายปฏิบัติตนขณะรับประทานอาหาร 2 500.00 500.00 more_vert
2 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่ไข่ 238 20,000.00 20,000.00 more_vert
19 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้นักเรียน 118 3,000.00 3,000.00 more_vert
22 ส.ค. 59 เมนูอาหารกลางวัน (โปรแกรม TSL) 10 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ส.ค. 59 สำรวจภาวะโภชนาการนักเรียน ครั้งที่1 141 1,500.00 1,500.00 more_vert
22 ส.ค. 59 ป้ายนิเทศ 5 1,000.00 1,000.00 more_vert
5 พ.ย. 59 ถอนเงินเปิดบัญชี 3 0.00 1,000.00 more_vert
7 พ.ย. 59 อบรมครู บุคลากร และผู้ประกอบการอาหาร 25 1,000.00 1,000.00 more_vert
13 พ.ย. 59 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 115 3,000.00 3,000.00 more_vert
14 พ.ย. 59 น้ำยาเอนกประสงค์ 25 3,000.00 3,000.00 more_vert
15 พ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 25 1,500.00 1,500.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 สำรวจภาวะโภชนาการนักเรียน ครั้งที่ 2 141 0.00 0.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 กิจกรรมปลูกผัก 141 3,000.00 3,000.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 การเลี้ยงปลา ครั้งที่ 2 120 0.00 4,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60 ตลาดนัด 247 2,000.00 2,000.00 more_vert
26 ก.พ. 60 การจัดการขยะ 5 6,000.00 6,000.00 more_vert
26 ก.พ. 60 อบรมนักเรียนแกนนำ 55 2,000.00 2,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 30 3,000.00 3,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 EM 30 2,000.00 2,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ค่ายเด็กไทยแก้มใส 115 7,000.00 7,000.00 more_vert
1 มี.ค. 60 น้ำดื่มสะอาด 5 4,000.00 4,000.00 more_vert
30 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 31.56 more_vert
รวม 0 80,000.00 33 81,031.56

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:27 น.