ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 339,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 439,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสา บรรจงการ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางอุมาพร ไชยจิตร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 น.ส.สุปราณี สิทธิชัย
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 น.ส.หทัยทิพย์ หยงสตาร์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายชินพัฒน์ หมุนกลับ
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางสาวจิราวรรณ ขาวทอง
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค น.ส.วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

กรอบแนวคิด

ด้วยทางโรงเรียนท่างิ้ว ( ต.ช.ด.อุปถัมภ์ )ได้ดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสอย่างครอบคลุมทุกตัวชี้วัดโดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนครูและผู้ปกครองตลอดไปถึงชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรในโรงเรียนโดยการปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ผักบุ้งคะน้าผักกาดขาวใบยี่หรา มะเขือ ผักหวานถั่วฝักยาว ฯลฯ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนและแบ่งอีกส่วนไปขายให้กับนักเรียน ครูผู้ปกครองโดยผ่านระบบสหกรณ์ของโรงเรียนมีการติดตามคัดกรองสุขภาวะร่างกายของนักเรียนทุกคนว่ามีน้ำหนักและส่วนสูงตรงตามเกณฑ์หรือไม่ถ้าพบนักเรียนที่มีสุขภาวะที่เกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนตามกลุ่มดังกล่าวกลับมามีสุขภาวะร่างกายปกติโดยการจัดอบรมเรื่อง โรคอ้วนว่าอันตรายอย่างไรประกอบกับจัดกิจกรรม ลดอ้วนลดพุงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น โรงเรียนท่างิ้ว ( ต.ช.ด.อุปถัมภ์ )... จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 163
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 18
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 231231
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 9
อสม. 2
ชุมชน 5
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 56
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนท่างิ้ว( ต.ช.ด.อุปถัมภ์ )มีสุขภาพดีเติบโตสมวัยมีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้นมีทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. โรงเรียนท่างิ้ว ( ต.ช.ด. อุปถัมภ์ ) มีรูปแบบลดปัญหาทุโภชนาการของนักเรียน
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนของโรงเรียนท่างิ้ว ( ต.ช.ด. อุปถัมภ์ ) มีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 4. เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชน/สังคมในโรงเรียนและตำบลท่างิ้วให้ความสำคัญกับอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กวัยเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 1. ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนไม่เกิน 7%
 2. ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7%
 3. นักเรียนได้กินผัก
 • ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย 1 ผักวันละประมาณ 40- 100กรัม
 • อนุบาล 3ช้อน( 50กรัม )
 • ประถม4ช้อน( 70กรัม )
 • มัธยม 5ช้อน( 90กรัม )
 • ผลไม้อนุบาล ส่วนประถม1 ส่วนและมัธยม1
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. ด้านของการเกษตรในโรงเรียน
  ทางโรงเรียนอยากที่จะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรในโรงเรียนที่ยังยืนเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนท่างิ้ว( ต.ช.ด. อุปถัมภ์ )ได้มีอาหารกลางวันบริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในเรื่องอาหารกลางวัน 2.ด้านสหกรณ์นักเรียน นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในด้านสหกรณ์ สามารถกลับไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้
 2. การจัดบริการอาหารของโรงเรียน นักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่างิ้ว ( ต.ช.ด.อุปถัมภ์ )มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพได้รับประโยชน์ทางโภชนาการที่ครบถ้วน 4.การติดตามภาวะโภชนาการ ใน ๑ ปีการศึกษาทางโรงเรียนจะมีการติดตามและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5.การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของสุขภาพอนามัยอย่างเป็นประจำโดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้วมาให้คำแนะนำและค่อยช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพของนักเรียน 6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ทางโรงเรียนมีการดูแลปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 7.การจัดบริการสุขภาพ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้วมาให้บริการตรวจฟันถอนฟันขุดหินปูนให้กับนักเรียนเป็นประจำ และมาให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 8.การจัดการเรียนรู้ : เกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัย ในชั้นเรียนมีการสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการเกษตรและสุขภาพอนามัยบูรณาการควบคู่ไปกับการสอนเนื้อหาสาระทั้ง ๘ สาระ
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 182 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7651254135337,99.691915512131place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 5 เม.ย. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 55,000.00
3 6 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนไม่มีภาวะทุกโภชนาการ

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนท่างิ้วเทศบาลตำบลท่างิ้ว ในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาหารให้กับนักเรียน ร้อยละ ๙๐

3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน

ครูและบุคคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนร้อยละ ๑๐๐

4 เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเกษตรสหกรณ์ อาหารและโภชนาการ

นักเรียนผู้ปกครอง คนในชุมชนท่างิ้ว มีความรู้ด้านการทำการเกษตร สามารถแปลงรู้อาหารที่ได้จากการเกษตร ร้อยละ๙๐

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 6,964.00                         more_vert
2 กิจกรรมบูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหารและโภชนาการ 37,910.00                         more_vert
3 สื่อสารประชาสัมพันธ์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15,262.00                         more_vert
4 ปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารและสุขอนามัย 2,194.00                         more_vert
5 จัดบริการอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ 6,210.00                         more_vert
6 ศึกษาเเหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 31,460.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59 การออมทรัพย์นักเรียน 173 0.00 0.00 more_vert
23 พ.ค. 59 อบรมนักเรียนแกนนำ เรื่องระบบสหกรณ์ 47 0.00 0.00 more_vert
23-27 พ.ค. 59 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 179 4,460.00 4,460.00 more_vert
30 พ.ค. 59-17 มิ.ย. 59 กิจกรรมเกษตรสวนผสม 199 4,100.00 4,100.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมเมนูชวนชิม 189 0.00 0.00 more_vert
10 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 180 3,420.00 3,420.00 more_vert
5 ก.ค. 59 กิจกรรมเลี้ยงปลาทับทิม 201 6,700.00 6,700.00 more_vert
7 ก.ค. 59 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 179 4,650.00 4,650.00 more_vert
8 ก.ค. 59 การทำปุ๋ยหมัก 93 0.00 0.00 more_vert
3 ส.ค. 59 กิจกรรมลดอ้วนลดพุงโดยการจัดค่าย”รวมพลังขจัดอ้วน” 41 0.00 0.00 more_vert
8 ก.ย. 59 กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 239 18,000.00 18,000.00 more_vert
19 ก.ย. 59 กิจกรรมทำแผนเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับระบบสหกรณ์ 0 0.00 0.00 more_vert
12 ต.ค. 59 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 2 2,606.00 2,606.00 more_vert
11 พ.ย. 59 จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องสุขภาพดีไม่มีขาย 344 3,544.00 3,544.00 more_vert
14 พ.ย. 59 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 179 0.00 0.00 more_vert
24 พ.ย. 59 ห้องพยาบาล...พาสุข 179 2,194.00 2,194.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 กิจกรรม อย.น้อย 109 6,210.00 6,210.00 more_vert
10 ม.ค. 60 ป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้เรื่องอาหาร 168 11,200.00 11,200.00 more_vert
12 ม.ค. 60 ศึกษาแหล่งเรียนรู้:การกำจัดขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 38 17,320.00 17,320.00 more_vert
22 ก.พ. 60 ศึกษา : เกษตรในโรงเรียน 51 14,140.00 14,140.00 more_vert
3-4 เม.ย. 60 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 2 และ 3 2 1,456.00 1,456.00 more_vert
3 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 21.41 more_vert
รวม 514 100,000.00 22 100,021.41

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 16:47 น.