ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายสืบพงษ์ คนหลัก
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางกรณ์กนก ชำนาญพล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวพรทิพย์ บุญณสะ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางจิตรลดาฐิติพงศ์ตระกูล
ที่ปรึกษาโครงการ 2 รพ.สต.หนองงูเหลือม
ที่ปรึกษาโครงการ 3 ศูนย์อนามัยที่5
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

ในการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี และพอประมาณได้ว่า เมื่อสุขภาพดีย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ คือ การเรียนดีและมีจิตสาธารณะ การสร้างความตระหนัก พร้อมกับความรู้ แก่บุคลากรหรือองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน วัด องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน สถานศึกษาจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือ ช่วยเหลือในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายกิจกรรมต่างๆทั้ง 8 กิจกรรม สถานศึกษาจะนำไปจัดในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือ นอกเวลาเรียน ดังต่อไปนี้
1. เกษตรในโรงเรียน โรงเรียนจะจัดการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดในการปลูกพืชผัก เพาะเห็ด และเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก ต่อยอดจากการดำเนินการที่มีอยู่ โดยเน้นอาหารปลอดภัยจัดให้มีการทำบัญชีของแต่ละกิจกรรมและเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียนและส่งผลผลิตขายให้กับสหกรณ์นักเรียน เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและชุมชนต่อไป

สหกรณ์นักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อยอด จัดให้มีการปันผลหุ้น รับสมัคร และคัดเลือกคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนชุดใหม่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยครูที่ปรึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย สินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รับซื้อสินค้าการเกษตรของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยเน้นอาหารปลอดภัยและจัดให้มีการออมทรัพย์ทุกสัปดาห์ และมีการสาธิต ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เชิญวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐมมาให้ความรู้เพิ่มเติม

การจัดบริการอาหารโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ภาคปฏิบัติแก่คณะครู และบุคลากรโดยเฉพาะแม่ครัว เพื่อดำเนินการตามโปรแกรม Thai school lunch การจัดการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัยและการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ใช้วัตถุดิบจากสหกรณ์ โดยการประสานงานของคุณครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันและแม่ครัวโดยเน้นวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้โรงเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนปฐมวัย กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนการสร้างนิสัยการกิน สุขนิสัยที่ดีและการออกกำลังกาย โดยมีสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นแนวทางการจัดทำ โครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามหลักการและวิธีการรวมทั้งความสนใจ ใฝ่รู้ของนักเรียนในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ย่อมส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของนักเรียน การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การบริหารจัดการพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่นและบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์พอเพียง มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ และดำเนินการร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการสำรวจและพัฒนาเพิ่มเติมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบและช่างสีของโรงเรียน จัดบริการสุขภาพนักเรียน โรงเรียนจัดผู้นำอนามัยนักเรียนตรวจสุขภาพทุกเช้าช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ และบันทึกผลส่งครูประจำชั้น เพื่อติดตามและแก้ไขต่อไป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกตรวจและประเมินสุขภาพของตนเองโรงเรียนพัฒนาห้องพยาบาลให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาล ฝึกและเตรียมนักเรียนเป็นผู้ช่วยครูอนามัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ในการส่งต่อและจัดบริการตรวจฟันตรวจวัดสายตา และกำจัดเหาสำหรับนักเรียนที่พบและทำการรักษาต่อไป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ-เกษตร โภชนาการและสุขภาพ โรงเรียนจัดกิจกรรมเกษตรผสมผสาน กิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์ สุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ สุขาภิบาลอาหาร และการออกกำลังกายโดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวง และขยายผลสู่ชุมชนโดยการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานและแผ่นพับ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 สรุปในการดำเนินการ การเรียนรู้ คือนักเรียนป็นผู้ลงมือทำในภาคปฏิบัติทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดทักษะชีวิต โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน คือเป็นฐานของการพัฒนาโดยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ โรงเรียนท่าชุมนุม ได้วางแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 528
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 31
ผู้ปกครอง 60
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 619619
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 6
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 15
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 31
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
  2. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยมีโภชนาการสมวัย
  3. นักเรียนมีผลการเรียนดี
  4. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี - ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน 7 % - ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน 7 % - ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ยไม่เกิน 6 % 2.นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน(50กรัม)ประถม 4 ช้อน (70 กรัม)ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน 3.ระดับความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาด้านการจัดการอาหาร - โภชนาการ - สุขภาพ บุคลากรของโรงเรียนบ้านผาเวียงมีศักยภาพด้านการจัดบริการอาหาร ตามมาตรฐานโภชนาการ โดยใช้ Thai School Lunch Program การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดการเรื่องอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วโรงเรียนยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการเด็กไทยแก้มใสต่อไปเพราะเป็นภารกิจสร้างคน คนสร้างชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะขยายผลสู่ชุมชนสู่ครอบครัวของนักเรียนอย่างแน่นอน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 115/1 หมู่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ละติจูด-ลองจิจูด 13.853122229284,99.910397529602place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 48,000.00
2 16 พ.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 16 พ.ย. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

1.ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7% ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปีมีภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7%

2 เพื่อค้นหารูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพ โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน

นักเรียนได้กินผัก ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย - ผักวันละประมาณ40-100กรัม(อนุบาล 3 ช้อน(50 กรัม) ประถม 4 ช้อน(70 กรัม)และมัธยม 5 ช้อน(90 กรัม)) - ผลไม้(อนุบาล 1/2 ส่วน ประถม 1 ส่วน)ต่อมื้อต่อคน

4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดด้านอาหารและโภชนาการ
  1. มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ (ใช้ Thai School Lunch Program)
  2. ปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย
  3. นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ
  4. ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ รจัดด้านอาหารและโภชนาการ
5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดร่างกายและดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  1. นักเรียนมีสุขภาพกายที่สะอาดและแข็งแรง
  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัยและร่มรื่น

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน 59,967.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 2,850.00                         more_vert
3 กิจกรรมการจัดบริการอาหารในโรงเรียน 4,090.00                         more_vert
4 กิจกรรมการติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถถาพทางกายแสะสุขภาพนักเรียน 13,690.00                         more_vert
5 กิจกรรมการพัฒนาสุขนิสัยนักเรียนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 5,900.00                         more_vert
6 กิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 22,648.00                         more_vert
7 กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพนักเรียน 6,380.00                         more_vert
8 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 3,875.00                         more_vert
9 เข้าร่วมประชุมการปิดการเงินงวดที่ 1 และขอเบิกเงินงวดที่ 2 600.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6-7 พ.ค. 59 อบรมการใช้โปรแกรม 2 0.00 0.00 more_vert
18 พ.ค. 59 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารต้านทานโรค 131 28,642.00 12,711.00 more_vert
22 มิ.ย. 59 กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ครั้งที่ 1 47 11,025.00 4,875.00 more_vert
14 ก.ค. 59 การอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์จากน้ำหมักมะกรูด 189 7,140.00 7,140.00 more_vert
8 ส.ค. 59 กิจกรรมจัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรเสริมสุขภาพ 99 6,601.00 6,601.00 more_vert
16 พ.ย. 59 กิจกรรมจัดอบรมแม่ครัว แม่ค้าและผู้สนใจในเรื่องอาหารและโภชนาการ 43 4,090.00 3,990.00 more_vert
21 พ.ย. 59-3 ก.พ. 60 ปลูกผักต้านทานโรค ครั้งที่ 2 548 0.00 22,427.00 more_vert
24 พ.ย. 59 กิจกรรมลดอ้วน ลดโรค 89 11,490.00 8,220.00 more_vert
25 พ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสงวดที่1 และขอเบิกเงินงวดที่ 2 2 600.00 0.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมโครงการขยะจ๋าบูรณาการเกษตร 657 4,500.00 4,500.00 more_vert
2 ธ.ค. 59 กิจกรรมขยับกายทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพ 718 6,380.00 6,300.00 more_vert
22 ธ.ค. 59 กิจกรรมห้องเรียน 3 ดี 559 4,407.00 4,408.00 more_vert
27 ธ.ค. 59 ฐานการเรียนรู้สหกรณ์นักเรียน 18 2,850.00 2,850.00 more_vert
24 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 กิจกรรมบูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 372 3,875.00 5,011.00 more_vert
1-28 ก.พ. 60 เลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อปูนซีเมนส์ครั้งที่ 2 548 0.00 7,055.00 more_vert
10 ก.พ. 60 อบรมครูเรื่องการติดตามภาวะโภชนาการและการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียน 35 2,200.00 2,200.00 more_vert
14 ก.พ. 60 ประกวดวัยใส ใส่ใจสุขภาพฟันและเพลงล้างมือ 500 5,900.00 5,900.00 more_vert
23-20 ก.พ. 60 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์อารมณ์ดีไข่แดง 596 20,300.00 16,980.00 more_vert
6 เม.ย. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 1 0.00 13.73 more_vert
รวม 1,968 120,000.00 19 121,181.73

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 00:18 น.