ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 117,850.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 117,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์วุฒิสัตย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางอุทัยวรรณวุฒิสัตย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางนงค์นุขเริ่มแรก
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางนันทิยาปิ่นคำ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายเผด็จพนาลัยเจริญ
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค น.ส.วิรัตน์ดาดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงตั้งอยู่เลขที่ 377 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ บ้านแม่ระเมิงมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ในครอบครัวมีลูกหลายคน ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ อาหาร เครื่องแต่งกายเด็กๆ จึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เมื่อเด็กๆ นักเรียนมาเข้าโรงเรียน จึงเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนจะต้องแก้ไขและต้องดูแล เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ และเรื่องอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนเพราะถ้าหากปล่อยให้เด็กนักเรียน มีปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือทำให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียนบางครั้งต้องขาดเรียนหลายๆ วันทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ทางโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจึงได้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน พื้นที่บริการ ของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาเด็กแลเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2554-พ.ศ.2559) มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและจริยศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรงไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นการพัฒนาที่ มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing)เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ ซึ่งใน ปีพ.ศ.2558 โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี จากการดำเนินงานที่โรงเรียนๆได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้โรงเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จะมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมด้านสุ่ขภาพอนามัยของนักเรียนและขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน คือ โครงการเด็กดอยสุขภาพดี เพื่อหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้เด้กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด อันจะเป็นแนวทางให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด้กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ ในครรภ์มารดา

กรอบแนวคิด

ตามไฟล์ที่แนบ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 920
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 47
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 10671067
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 16
ชุมชน 120
ผู้นำศาสนา 12
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 6
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 18
อื่น ๆ 4
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 191
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและด้านโภชนาการนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน
 2. โรงเรียนสามารถปรับปรุงสถานที่ด้านงานอนามัยของโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมงานอนามัยของโรงเรียน
 3. โรงเรียนสามารถส่งเสริมและจัดการเรียนรู้งานด้านอนามัย ด้านโภชนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนได้รับโปรตีนจากสัตว์ที่เลี้ยงเพิ่มขึ้น
 2. นักเรียนได้รับวิตมินจากพืชผัก และผลไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น
 3. นักเรียนแกนนำมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชน
 4. นักเรียนได้บริโภคสัตว์ที่เลี้ยง และผักปลอดสารพิษ
 5. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

1.เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเมื่อดำเนินงานตามโครงการเด็กไทยแก้มใสเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจะมีการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียนต่อเนื่องเพราะการดำเนินงานเป็นการที่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพให้กับนักเรียนได้ และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาสู่การปฏิบัติ ในด้านการส่งเสริมโภชนาการอาหารและสุขภาพอนามัย ของนักเรียน โดยมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนและนำความรู้ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีคูณลักษณะที่สำคัญทั้ง 4 ด้านคือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและจริยศึกษาทำให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและนักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนและการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

 1. เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนและให้นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน
 2. จัดอบรมงานด้านการส่งเสริมอนามัยให้กับบุคคลในชุมชน
 3. สร้างเครือข่ายงานด้านอนามัยสู่ชุมชนมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
 4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอื่น
 5. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลการดำเนินงานทางอินเตอร์เน็ต
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 377หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ละติจูด-ลองจิจูด 17.518958061237,98.098683357278place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 47,140.00
2 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 64,820.00
3 1 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 5,890.00
รวมงบประมาณ 117,850.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานด้านคุณภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน

มีการจัดกิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน

2 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 20.72
ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน ร้อยละ 9.77 ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน ร้อยละ 1.33 ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีท่ภาวะโภชนการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)

3 เพื่อเพิ่มผลผลิตของโครงการเกษตร เน้นให้นักเรียนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนได้กินผัก - ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผักวันละประมาณ 20 กรัม อนุบาล 1 ช้อน (20 กรัม) ประถม 2 ช้อน (40 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล 2 ส่วน ประถม 2 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

4 เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนและขยายผลสู่ชุมชน

ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 30,000.00                         more_vert
2 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพอนามัย (เด็กไทยสุขภาพดี) 15,000.00                         more_vert
3 กิจกรรมผลผลิตด้านการเกษตร 62,600.00                         more_vert
4 กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย(ออกกำลังกาย) 10,250.00                         more_vert
5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00                         more_vert
รวม 117,850.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 มิ.ย. 59-31 ส.ค. 59 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 1886 0.00 0.00 more_vert
10 ส.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์(หมู) 920 14,500.00 14,500.00 more_vert
15 ส.ค. 59 จัดห้องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 986 9,000.00 9,000.00 more_vert
15 ส.ค. 59 การจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน 696 13,000.00 13,000.00 more_vert
20-21 ส.ค. 59 การอบรมผู้นำอนามัยนักเรียน 150 10,000.00 10,000.00 more_vert
7 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 0.00 0.00 more_vert
17 พ.ย. 59-24 ก.พ. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่ 966 29,500.00 29,500.00 more_vert
21 พ.ย. 59-6 มี.ค. 60 การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 971 10,250.00 10,250.00 more_vert
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 การเลี้ยงปลา 0 12,000.00 12,000.00 more_vert
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 กิจกรรมการปลูกผัก 966 6,600.00 6,600.00 more_vert
28 พ.ย. 59-29 ธ.ค. 59 จัดนิทรรศการ การเรียนรู้เด็กไทยสุขภาพดี 986 6,000.00 6,000.00 more_vert
6 ธ.ค. 59 การประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนแกนนำ 266 7,000.00 7,000.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 83.16 83.16 more_vert
รวม 3,412 117,933.16 13 117,933.16

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016 15:14 น.