รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายวันเฉลิม ไพรศิลป์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวกฤติกา ทองอินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัยที่ 5
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลจอมบึงจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฟ

กรอบแนวคิด
 1. กรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ (Conceptual Framework)
  โครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนอนุบาลจอมบึงจะดำเนินการโครงการภายใต้นโยบายการส่งเสริมให้นักเรียนมีโภชนาการและสุขภาพที่ดี โดยการเพิ่มพลังอำนาจการทำงาน (empowerment) ให้กับผู้ร่วมงานทุกคน โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
 2. กิจกรรมก่อร่างสร้างฐาน เป็นการน้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการดำเนินงานที่โรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว ประกอบด้วย การประชุมชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใสเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันของครูและบุคลากรในโรงเรียนการประเมินสภาพปัจจุบันของโรงเรียนด้านการมีโภชนาการและสุขภาพที่ดีของนักเรียนการสอบถามความต้องการของครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานการร่วมกันจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใสการจัดทำบันทึกความร่วมมือโดยสมัครใจการสำรวจความต้องการในการดำเนินกิจกรรมเด็กไทยแก้มใสและให้การสนับสนุนอย่างพอเพียงและการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของโรงเรียน
 3. กิจกรรมก่องานสร้างผล เป็นการดำเนินงานโดยการสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน ประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมจัดบริการอาหารของโรงเรียน กิจกรรมติดตามภาวะโภชนาการ กิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกิจกรรมการบริการสุขภาพของนักเรียนและกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 4. กิจกรรมก่อชุมชนสร้างพลัง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการ พัฒนาโรงเรียนประกอบด้วย การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและผู้นำหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและดำเนินการร่วมกันการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนการประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์โครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียน การประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 1 ครั้งและการจัดวันเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลจอมบึงจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืนตามผลที่คาดหวังของโครงการ โรงเรียนอนุบาลจอมบึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยจะพัฒนาให้มีความชัดเจนและส่งผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการหลายๆ ด้านทั้งด้าน ภาวะโภชนาการนักเรียน สมรรถภาพทางกายสุขภาพด้านอื่นๆของนักเรียนการบริโภคอาหาร สุขนิสัยที่พึงประสงค์ และการให้ความรู้ด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงได้ดูแลผลิตผลทางการเกษตรของตนเองเรียนรู้กระบวนการทำการเกษตรที่ถูกต้องและสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นแก้นักเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นดูและพืชผลทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของตนเองตลอดจนนำมาจำหน่ายให้แก่โครงการอาหารกลางวันครู นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจทั้งยังสามารถนำความรู้นั้นมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมในอนาคตต่อไป
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 483
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 28
ผู้ปกครอง 483
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 994994
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 3
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 13
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. มีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรมีผลิตผลทางการเกษตร และสามารถแปรรูปเพื่อการจำหน่ายได้
 2. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และรักการทำงาน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
 3. มีการดำเนินงานสหกรณ์ของโรงเรียนครบวงจร
 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 5. มีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของ นักเรียน ครู และชุมชน
 6. โรงเรียนมีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้น
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน7 % ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน7 %
ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน7 % นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผักวันละประมาณ 40 – 100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

 

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ละติจูด-ลองจิจูด 13.621421923637,99.591997861862place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 18 พ.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 18 พ.ย. 2016 40,000.00
2 19 พ.ย. 2016 28 ก.พ. 2017 19 พ.ย. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในโครงการเด็กไทยแก้มใส

ครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในโครงการเด็กไทยแก้มใส

2 เพื่อพัฒนางานสหกรณ์นักเรียนให้เป็นระบบครบวงจร

งานสหกรณ์นักเรียนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานเกษตรผสมผสานในโรงเรียน

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกปฏิบัติงานเกษตรผสมผสานในโรงเรียน

4 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี

นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี

5 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส

ชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
28 ต.ค. 59 - 23 ก.ย. 60 การเลี้ยงไก่ไข่ 54 15,000.00 15,000.00 more_vert
17 พ.ย. 59 ซื้ออาหารไก่และอาหารปลา 31 8,080.00 8,080.00 more_vert
17 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60 การปลูกผักไฮไดรโปนิกส์ 300 12,000.00 12,000.00 more_vert
17 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60 การเลี้ยงปลา 31 2,000.00 2,000.00 more_vert
28 พ.ย. 59 จัดอบรมการทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน 40 1,800.00 1,800.00 more_vert
30 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60 ดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผลิตผลทางด้านการเกษตร 75 2,200.00 2,200.00 more_vert
10 มี.ค. 60 อบรม thai school lunch 63 1,800.00 1,800.00 more_vert
14 - 21 มี.ค. 60 โครงงานกำจัดเหาโดยนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ 135 4,945.00 4,945.00 more_vert
14 มี.ค. 60 ค่าเมล็ดพันธ์พืชปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 300 939.00 939.00 more_vert
14 มี.ค. 60 อบรมสร้างเสริมความรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 78 1,800.00 1,800.00 more_vert
14 มี.ค. 60 - 30 เม.ย. 60 ค่าอาหารไก่ 60 5,751.00 5,751.00 more_vert
16 - 31 มี.ค. 60 ปุ๋ยมหัศจรรย์ข้างเขา 113 9,230.00 9,230.00 more_vert
16 มี.ค. 60 วัสดุในการจัดทำนิทรรศการ 613 2,806.00 2,806.00 more_vert
17 มี.ค. 60 วัสดุอุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 410 5,600.00 5,600.00 more_vert
25 มี.ค. 60 ค่าอาหารการจัดอบรมสร้างเสริมความรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 300 18,000.00 18,000.00 more_vert
5 เม.ย. 60 ป้ายโครงการเกษตรในโรงเรียน 616 855.00 855.00 more_vert
5 เม.ย. 60 ป้ายไวนิลนิทรรศการการพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 613 994.00 994.00 more_vert
5 - 30 เม.ย. 60 ป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้การบริการสุขภาพนักเรียน 613 1,200.00 1,200.00 more_vert
7 เม.ย. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 2 31.21 31.21 more_vert
10 เม.ย. 60 ค่าอาหารไก่ 65 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 4,512 100,031.21 20 100,031.21

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016 00:28 น.