ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านนา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาวดี นาควิเชียร
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทย
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางขัตติยา สุขสมานพันธ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายหร่อหีม อาดำ
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยะศึกษา หัตถศึกษาและ จริยะศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านนา จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

มีการผลิตทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง หรือประมง โดยมีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงคุณครูและชุมชนให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษานำผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ไปส่งกับสหกรณ์นักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมและนำไปขายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อนำมาประกอบและปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน โดยให้ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการ ถ้าเหลือพอที่จำหน่ายให้ชุมชน ทางโรงเรียนมีการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสุขนิสัยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสุขภาพนักเรียนโดยมีการจดบันทึกสุขภาพเป็นรายบุคคล มีแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ การฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาการรับประทานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นมีระบบการช่วยเหลือ การเจ็บป่วย เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงจนถึงชีวิต 1 เทอมละ 1 ครั้ง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเด็กไทยแก้มใส มีกิจกรรมการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ โภชนาการและสุขภาพที่บูรณาการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนบ้านนาจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 223
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 288288
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 2
ชุมชน 10
ผู้นำศาสนา 5
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 7
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 36
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีสุขภาพดี
  2. ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุุน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเด็กไทยแก้มใสให้บรรลุผลสำเร็จ
  3. เกิดความยั่งยืนของโครงการ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

1.นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
- ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7% - ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7%
- ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
2.นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ40 – 100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล½ ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

นักเรียนบางส่วนมีภาวะอ้วน บางส่วนผอม ทำให้มีภูมิต้านทานต่ำเรียนรู้ช้า ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดภาวะดังกล่าวโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทาน ผัก ผลไม้ อาหารเสริม ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ไว้รับประทานเองให้เพียงพอรวมทั้งให้นักเรียนรับปรับทาน ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นของตนเพราะจะได้ผักผลไม้ที่สดสะอาดปลอดภัยและมีราคาถูก การปศุสัตว์ทางโรงเรียนได้เลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับประกอบและปรุงอาหารให้นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อสลับสับเปลี่ยนกันไปเช่น ไก่ปลา ฯลฯ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ในการประกอบและปรุงอาหารในแต่ละวันทางโรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพได้ควบคุมเรื่องความหวานจัดเค็มจัดมันจัด โดยการให้ความร่วมมือของ รพสต.ในการตรวจคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบที่ปลอดภัยเป็นประจำพร้อมด้วยบุคลากรในโรงเรียนได้ช่วยกันตรวจสอบดูแล การดูแลสุขภาพนักเรียนและการดูแลสุขภาพช่องปากทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้ความรู้ฝึกนักเรียนได้ปฏิบัติจริงที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ เช่นการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังจากปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทุกครั้ง รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายร่างกาย พร้อมทั้งยังได้บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรในสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองทั้งยังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ม.6 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.98170810086,98.6713955994place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 28 ก.ย. 2016 40,000.00
2 29 ก.ย. 2016 6 เม.ย. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 7 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

1.โรงเรียนนำ Thai School Lunch Program มาวางแผนปรุง ประกอบอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลและปลอดภัย 2.โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านอาหารแก่นักเรียนตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 3. โรงเรียนจัดทำโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4. นักเรียนทุกคนต้องมีภาวะผอม อ้วน เตี้ย ของช่วงอายุไม่เกิน ร้อยละ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1.โรงเรียนบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร 2.โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการครบ 8 องค์ประกอบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

3 เพื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน
  1. โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้สนใจในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส(ศรร.)อย่างมีคุณภาพ
  2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารและสุขภาพของนักเรียน
  3. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ถูกต้องแก่นักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
  4. ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานทุกกิจกรรมจนเกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งที่บ้านและโรงเรียน นักเรียนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 35,300.00                         more_vert
2 แผนกิจกรรมการบูรณาการ งานเกษตร สหกรณ์นักเรียน 58,640.00                         more_vert
3 แผนการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6,060.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 สหกรณ์นักเรียน 22 0.00 0.00 more_vert
6 มิ.ย. 59-5 มี.ค. 60 กิจกรรมการปลูกพืช/ผักสวนครัว 246 0.00 0.00 more_vert
20 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า 58 5,000.00 3,500.00 more_vert
21 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ 18 8,140.00 5,070.00 more_vert
19 ส.ค. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 15 32,600.00 26,860.00 more_vert
10 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ท้องถิ่นบ้านนา 30 0.00 11,760.00 more_vert
12 ต.ค. 59 กิจกรรม รายงานปิดงวดการเงิน ครั้งที่ 1 2 3,000.00 3,000.00 more_vert
19 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย / ขุมชน / องค์กรอื่น ๆ 45 5,060.00 0.00 more_vert
27 ธ.ค. 59-27 ก.พ. 60 การเลี้ยงปลาดุก 23 10,900.00 3,390.00 more_vert
24 ม.ค. 60 กิจกรรมอบรมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอมและ เตี้ย 43 22,000.00 0.00 more_vert
27 ม.ค. 60 การเลี้ยงเห็ดนางฟ้าครั้งที่ 2 58 0.00 5,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกพืช ปลูกผัก ครั้งที่ 2 235 0.00 2,940.00 more_vert
22 ก.พ. 60-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ครั้งที่ 2 22 0.00 21,900.00 more_vert
22 ก.พ. 60 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส 237 3,000.00 5,830.00 more_vert
25 ก.พ. 60 กิจกรรมการอบรมแม่ครัว/แม่ค้า นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครอง ThaiSchoolLunch 57 7,300.00 6,500.00 more_vert
3 เม.ย. 60 กิจกรรมรายงานการเงินปิดงวดโครงการ งวด 2 2 3,000.00 3,000.00 more_vert
3 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 43.48 more_vert
รวม 557 100,000.00 17 98,793.48

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2016 16:57 น.