ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาเวียง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 45,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 45,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวภัทรมน ใจยะมี
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวผ่องฉวี ดำปิก
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางอณุธิดา กันจรรยา
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายณัฐธีรภัทร จุดกันทา
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายจำนง นันทกมล
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางกรรยา จันทร์ดี
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียนบ้านผาเวียงจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ ๖ - ๑๘ ปี จำนวน๒๘๔ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ พบว่านักเรียนที่มีภาวะผอม จำนวน๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ นักเรียนที่มีภาวะอ้วน จำนวน๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๒ นักเรียนที่มีภาวะเตี้ย จำนวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗ และนักเรียนอายุ ๖ – ๑๘ ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน จำนวน๒๔๖ คน เฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๑
สถานการณ์ปัญหาการบริโภคอาหารและโภชนาการภายในโรงเรียนบ้านผาเวียงโดยภาพรวม นักเรียนมีอัตราการบริโภคผัก ผลไม้ในอัตราที่ต่ำมาก การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่เหมาะสมกับวัยนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการ เลือกกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบและยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่ผิดๆเช่น ชอบกินอาหารหมักดอง ดื่มน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบน้ำหวานและลูกอม เป็นต้น แม่ครัวยังขาดทักษะความชำนาญในการตักอาหารอีกทั้งนักเรียนยังมีพื้นฐานอนามัยส่วนบุคคล ไม่สะอาด เพราะติดนิสัยจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนขาดการดูแลเอาใจใส่วิถีชีวิตปัจจุบันมีความสะดวกสบายขึ้นมีเครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทำให้เด็กมีกิจกรรมการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวน้อยลง ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ขาดเกณฑ์และเกินเกณฑ์ และในส่วนของโรงเรียนเองก็มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรไม่เพียงพอในการผลิตวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียน สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านผาเวียง จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านผาเวียง ดำเนินการสร้างคณะทำงานในโครงการเด็กไทยแก้มใส โดยการสร้างเครือข่ายชุมชน/ครู/นักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นในการดำเนินงานต่างๆเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน มีการประชุมแกนนำชุมชน/ครู/นักเรียน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและร่วมกันแก้ปัญหาในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนและประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการและบันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ตลอดจนประเมินผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ

ดังนั้น โรงเรียนบ้านผาเวียง จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 312
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 24
ผู้ปกครอง 280
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 616616
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 8
ชุมชน 20
ผู้นำศาสนา 15
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 4
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 67
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสในด้านการเกษตรด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอย่างครบวงจร
 2. ครู นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์นำไปสู่การปฏิบัติได้
 3. นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีทางการเกษตรผสมผสาน ผลิตวัตถุดิบสำหรับโครงการ อาหารกลางวันได้
 4. ชุมชนมีความรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน 7 %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน 9 %
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ยไม่เกิน 9 %
 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน(50กรัม)ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้(อนุบาล 1/2 ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาด้านการจัดการอาหาร

- โภชนาการ - สุขภาพ บุคลากรของโรงเรียนบ้านผาเวียงมีศักยภาพด้านการจัดบริการอาหาร ตามมาตรฐานโภชนาการ โดยใช้ Thai School Lunch Program การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดการเรื่องอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

กิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบัน คณะทำงานมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อเนื่องไปตลอดเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนในการพัฒนาด้านสุขภาพและสานต่อตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ทั้งครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองมีแนวคิดร่วมกันและร่วมทำงานไปด้วยกัน เป้าหมายคือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะในชีวิต มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 3 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย64130
ละติจูด-ลองจิจูด 17.674323801503,99.646811485316place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (120,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (45,000.00 บาท)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสในด้านการเกษตร ด้าน การจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร
 1. โรงเรียนมีรูปแบบกระบวนการทำงานด้านการเกษตร ด้าน การจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรที่สามารถถ่ายทอดได้
 2. นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
2 เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และนำไปสู่การปฏิบัติได้
 1. เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)
 2. นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
 3. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)
 4. นักเรียนประมาณ 80 % ของจำนวนเด็กในโรงเรียน ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงานมีทัศนคติที่ดีทางการเกษตรผสมผสาน และ สามารถผลิตวัตถุดิบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงานมีทัศนคติที่ดีทางการเกษตรผสมผสาน เข้าร่วมกิจกรรมทางการเกษตรในโรงเรียน สามารถผลิตวัตถุดิบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน และสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติที่บ้านได้

4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง

จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มขึ้น 40%

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณ
1 กิจกรรมพัฒนำ แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร 40,000.00 more_vert
2 กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 17,000.00 more_vert
3 กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในสถานศึกษา 21,000.00 more_vert
4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในสถานศึกษา 9,000.00 more_vert
5 กิจกรรมบริการอาหาร 23,000.00 more_vert
6 กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 10,000.00 more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 พ.ค. 59-25 พ.ย. 59 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ (ให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนจัดจำหน่าย) 702 15,000.00 15,000.00 more_vert
20 พ.ค. 59-25 พ.ย. 59 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ดานการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 702 2,500.00 1,000.00 more_vert
30 พ.ค. 59 สร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชน(ช่วยป้อนวัตถุดิบสู่โรงอาหารโดยผ่านระบบสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน) 702 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 ปลูกผักสวนครัว (ให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนจัดจำหน่าย) 702 2,000.00 1,680.00 more_vert
15 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (ให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนจัดจำหน่าย) 702 7,000.00 7,260.00 more_vert
23 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 เพาะเห็ดนางฟ้า (ให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนลงมือปฎิบัติจริง ตลอดจนจัดจำหน่าย) 702 5,000.00 4,850.00 more_vert
10 ส.ค. 59-25 พ.ย. 59 ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์(น้ำยาล้างจาน/น้ำยาล้างห้องน้ำ) (ให้ความรู้กับนักเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดจำหน่าย) 702 7,500.00 7,500.00 more_vert
2 ต.ค. 59 ปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านผาเวียงและจัดทำไวนิลเกี่ยวกับสหกรณ์ 24 8,000.00 7,470.00 more_vert
9 ต.ค. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ แก่ครูนักเรียน คณะทำงานสหกรณ์ 24 5,500.00 7,990.00 more_vert
31 ต.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 28 0.00 2,240.00 more_vert
10 ก.พ. 60 กิจกรรมการติดตามและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต 377 1,700.00 1,700.00 more_vert
10 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 กิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำ 362 600.00 600.00 more_vert
10 ก.พ. 60-10 มี.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสาผาเวียง 502 6,000.00 5,800.00 more_vert
13 ก.พ. 60-17 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบโครงการ/จัดทำหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 3,500.00 2,890.00 more_vert
13 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 405 4,000.00 3,000.00 more_vert
13 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส 702 3,000.00 3,000.00 more_vert
15 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 บูรณาการกิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษส 25 7,000.00 7,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60 อมรมให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังและภาวะติดตามภาวะโภชนาการเด็ก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรใช้ยาและเวชภัณฑ์ รู้จักยาสามัญประจำบ้าน 402 6,000.00 5,400.00 more_vert
20 ก.พ. 60-30 มี.ค. 60 จัดทำรายการอาหารหมุนเวียนในแต่ละเดือนตามโปรแกรม Thai School Lunch 274 3,000.00 3,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60-10 มี.ค. 60 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารในสถานศึกษา (โรงอาหาร) 402 11,000.00 11,430.00 more_vert
21 ก.พ. 60 อบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารหมุนเวียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 405 15,000.00 19,265.00 more_vert
24 ก.พ. 60 กิจกรรมหมอน้อย 402 700.00 200.00 more_vert
27 ก.พ. 60 กิจกรรมประกวดหนูน้อยสุขภาพดี น้ำหนักดี ได้เกณฑ์มาตราฐาน 276 5,000.00 725.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 39.98 more_vert
11 ส.ค. 62 สร้างองค์ความรู้ร่วม โรงเรียน บ้าน ชุมชน 0 0.00 23,450.00 more_vert
17 ส.ค. 62 เด็กผาเวียงวิถีบริโภคดี ชีวีมีสุข 0 0.00 19,050.00 more_vert
11 พ.ย. 63 ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านผาเวียง (โรงเรียนแม่ข่าย) 0 0.00 0.00 more_vert
11 พ.ย. 63 ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง (โรงเรียนเครือข่าย) 0 0.00 0.00 more_vert
12 พ.ย. 63 ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) (โรงเรียนเครือข่าย) 0 0.00 0.00 more_vert
รวม 2,885 120,000.00 29 162,539.98

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:49 น.