ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.)

This owner was block

มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.)
เลขที่ 18 ชั้น 4 ห้อง 4D อาคารศรีเจริญชัย
ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ /โทรสาร 02-150-9804


                                 
               
ชื่อผู้ประสานงานเบอร์โทร Email
: คุณวิรัตน์ดา ดวงใจ (โอ๊ต) 08-5553-9680 ratda.moph@gmail.com
: คุณปวีณา จูโล่ห์ (ติ๋ว) 095-789-9046 paweenajulo9046@gmail.com