ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดรู
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายเครือไพร ภูมิพาน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางวันเพ็ญ ภูมิพาน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางมลเทียร มูลธิยะ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายหนา เชื้อกุดรู
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายไชยา ศรีคูณ
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายบุญ เรืองมณี
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านกุดรู ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ร้อยละ 90 ได้มีส่วนร่วมจัดทำการเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์นำผลผลิตที่ได้เข้าสู่โครงการเพื่อจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน“นวัตกรรมที่ใช้ร้อยละ 100 คือการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภาพ มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดสารเคมีและลดต้นทุนการผลิต” สหกรณ์นักเรียนรับผลผลิตจากภาคการเกษตรมาจัดจำหน่ายให้กับโรงอาหารเพื่อเป็นการปันผลคืนกำไรให้กับกลุ่มการเกษตรในรูปสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 90 เป็นสมาชิกสหกรณ์ และร้อยละ 100 มีการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพลด หวาน มัน เค็ม และน้ำอัดลมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและ ป้องกันโรคต่างที่มาจากการกิน เช่น โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในการกินรู้ประโยชน์รู้โทษของการกิน ส่งเสริมการออมทรัพย์ของเด็ก ส่งเสริมความรู้ทางด้านประกอบอาชีพให้เด็กรู้จักทำบัญชีรายรับจ่ายฝึกวินัยในการใช้จ่ายอยู่งอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดบริการอาหารให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของเด็กโดยร้อยละ 90 ใช้โปรแกรมอาหาร Thai school lunch จัดห้องครัวที่สะอาดถูกหลักอนามัย ดูแลการปรุงและประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักภาวะโภชนาการ ใช้นวัตกรรมคือ “การใส่เกลือไอโอดีนแทนน้ำปรุงรส น้ำตาลแทนผงปรุงรส”ดูแลกำกับการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยแยกกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอมมาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเป็นพิเศษเพื่อควบคุมอาหารให้กับเด็กกลุ่มนี้มีการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน มีการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนดูแลสุขภาพของนักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาทีได้รับการดูแลตรวจสุภาพประจำภาคเรียนและมีการประเมินตนเองของนักเรียน โรงเรียนมีการบริการน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานตามคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคมีที่ล้างมือ ที่แปรงฟัน ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะที่ปลอดภัยลดมลพิษทางอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยโรงเรียน ติดตามตรวจสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนประจำภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีการตรวจฟัน การตรวจเหา การตรวจการได้ยิน การตรวจสายตาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนการลงมือปฏิบัติจริงและโดยผ่านการอบรมหน้าเสาธง การอบรมภาคกลางวัน จากการอบรมครูแกนนำของนักเรียนจากการตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านกุดรู คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนที่ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ โภชนาการที่ดีสู่นักเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ การพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้นำสู่เครือข่ายสุขภาพ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวทางและความคาดหวังของโครงการคือ ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์ และสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะชี้วัดเรียนรู้ เกษตร การสหกรณ์ สุขภาวะโภชนาการ การพัฒนา สุขนิสัย และ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การใส่ใจพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 81
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 10
ผู้ปกครอง 80
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 171171
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 10
ชุมชน 50
ผู้นำศาสนา 15
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 1
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 88
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
  2. สหกรณ์ร้านค้ามีอาหารจำหน่ายที่มีคุณภาพลด หวาน มัน เค็ม และไม่มีน้ำอัดลมขายในสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 3.โรงเรียนมีผลผลิตทางด้านการเกษตรเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและยังสามารถนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน 4.โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและชุมชนมีบรรยากาศที่น่าอยู่หมู่บ้านสะอาดถูกหลักอนามัย 5.โรงเรียนในตำบลแวงน้อยได้รับความรู้เรื่อง “เด็กไทยแก้มใส”และนำไปปฏิบัติตามได้
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี 1. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ...7.....% 2. ภาวะผอม ไม่เกิน ...7.....% 3. ภาวะเตี้ย ไม่เกิน ...7.....% ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ....6000.......กรัมอนุบาล ....3......ช้อน (...50...กรัม) ประถม .4.....ช้อน (.....70.........กรัม) ผลไม้ (อนุบาล0.5…..ส่วนประถม 1…..ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านกุดรู ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการจากกรมอนามัยและ สสส. ในการกำหนดให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับทองโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558ซึ่งโรงเรียนบ้านกุดรูคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนที่ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ โภชนาการที่ดีสู่นักเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ การพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนโดยความร่วมมือของทุกส่วนภาค ให้นำสู่เครือข่ายสุขภาพ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวทางและความคาดหวังของโครงการคือ ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์ และสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะชี้วัดเรียนรู้ เกษตร การสหกรณ์ สุขภาวะโภชนาการ การพัฒนา สุขนิสัย และ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การใส่ใจพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนบ้านกุดรูจึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยมีกรอบการดำเนินงานต่อยอดโครงการเด็กไทยแก้มใสดังนี้ 1. สร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน และหน่วยงานสนับสนุน 1.1 จัดทำโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการต้นแบบเด็กไทยแก้มใส เป้าหมาย การทำ Swot ชุมชน / โรงเรียน - กิจกรรมแก้มใสใส่ใจลูกเรา - การสร้างเครือข่ายชุมชนแก้มใสใส่ใจสุขภาพ - การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันแก้ไขด้านโภชนาการชุมชน “สุขภาพฐานราก” โดยความร่วมมือร่วมใจ ในการส่งเสริมสุขภาพของทุกคน - การดำเนินสร้างทักษะชีวิตร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง โดยเชื่อมโยงกิจกรรมสู่สุขภาพ คือ กิจกรรมพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ กิจกรรม อย. น้อย ร้อยใจชุมชน และกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ - การตั้งเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดสู่เป้าหมายความสำเร็จ และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 2. การปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าและดูแลกิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม รวมทั้งการล้างผักและผลไม้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 3. ส่งเสริมปัจจัย ในการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครอง เน้น การปลูกพืชด้านการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ เพื่อเกิดความยั่งยืน และจัดตั้งศูนย์การเกษตรชุมชนขึ้น 1 แห่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงและจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและสหกรณ์นักเรียน 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดอาหารว่างทดแทน ขนมกรุบกรอบและน้ำหวานน้ำอัดลมและอาหารขยะในโรงเรียน เพื่อควบคุมการลดหวานมันเค็ม และปลอดน้ำอัดลม 5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน ที่ต้องการลดปัญหา ขยะ การกำจัดขยะ และการสร้างรายได้จากขยะ“โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน” โดยส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองคัดแยกขยะและนำขยะมาจำหน่ายให้โรงเรียนเพื่อให้เกิดต้นทุนด้านสุขภาพในครัวเรือน และลดขยะในชุมชน 6. การขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในเขตตำบลแวงน้อยซึ่งมีทั้งหมด 6 โรงเรียน เพื่อขยายเครือข่ายและการดำเนินการโครงการเด็กไทยทำได้สู่โรงเรียนและชุมชน “ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” เน้นการให้ความรู้ ทักษะ และการศึกษาดูงาน จากสภาพจริงในโรงเรียนและชุมชน 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน “ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” และการรายงานผล เน้นการนำเสนอผลงานของนักเรียน โรงเรียนสู่สาธารณชน เช่นโครงการ Open Home โครงการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด “สพป.ขก. 3” โครงการร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่นโรงพยาบาลหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของจังหวัด และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชและจัดการจัดทำรายงาน ผลความสำเร็จของโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและรายงานปิดโครงการให้โครงการสนับสนุนเด็กไทยแก้มใส

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 15.799893093113,102.46059894537place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ธ.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 44,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวและให้ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยว รู้จักกรอบแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใส ตาม 8 องค์แระกอบหลัก

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80เห็นคุณค่าในการสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใส

2 2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ดูแล ลดหวานมันเค็ม และปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

สหกรณ์ร้านค้ามีการจำหน่ายอาหารหวานมันเค็ม ขนมกรุบกรอบลดลง ร้อยละ 50 และปลอดน้ำอัดลม

3 3. เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนมีภาวะโภชนาการอ้วน ผอม เตี้ย ไม่เกิน 7%

4 4. ส่งเสริมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน

เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและขยายผลสู่ชมชน

5 5.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร

นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร มากกว่าร้อยละ 80

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13,100.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 9,000.00                         more_vert
3 เกษตรในโรงเรียน 22,000.00                         more_vert
4 จัดการบริหารสิ่งแวดล้อม 12,000.00                         more_vert
5 อบรมพัฒนาบุคลากร 23,900.00                         more_vert
6 แผนงานจัดบริการอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ 0.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 มิ.ย. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 0 0.00 0.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 ไก่พันธ์ุไข่ 0 0.00 0.00 more_vert
20 ต.ค. 59 นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 1 4 1,400.00 0.00 more_vert
30 ต.ค. 59 อบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับโภชนาการวัยเรียน 80 8,800.00 7,700.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 174 12,600.00 7,700.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 พัฒนาสหกรณ์ร้านค้านักเรียน 161 0.00 0.00 more_vert
3 พ.ย. 59 ขยายพันธ์และปลูกมะนาว 42 8,000.00 6,000.00 more_vert
4 พ.ย. 59 พัฒนาและศึกษาดูงาน 21 11,700.00 10,600.00 more_vert
3 ม.ค. 60-17 มี.ค. 60 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาหารสุขภาพ 57 0.00 6,000.00 more_vert
1-31 มี.ค. 60 นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 2 2 0.00 - more_vert
6 มี.ค. 60 ไก่พันธ์ุไข่ ระยะที่ 2 47 10,000.00 10,000.00 more_vert
6 มี.ค. 60 ธนาคารขยะ 101 5,000.00 10,000.00 more_vert
6 มี.ค. 60 การปรับปรุงสถานที่ล้างจานให้ถูกตามหลักอนามัย 91 12,000.00 12,000.00 more_vert
20 มี.ค. 60 ขยายพันธ์และปลูกมะนาว ระยะที่ 2 111 10,000.00 10,000.00 more_vert
20 มี.ค. 60 เบิก-ถอน เงินเปิดปัญชี 3 500.00 500.00 more_vert
1-30 เม.ย. 60 ถอนเงินดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อปิดโครงการ 3 0.00 37.22 more_vert
รวม 785 80,000.00 15 80,537.22

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 12:38 น.