รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชษฐ นวนแก้ว
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวอมรัตน์ จรัสพันธ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวพนิดา ปุ่มหล้า
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัยที่ 6
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น สถานการณ์ของโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย(ภาวะสุขภาพนักเรียน /ภาวะพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน) จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านแก้วเพชรพลอยจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยได้ดำเนินการตามกิจกรรมและได้ผลที่เกิดกับนักเรียน ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยทุกคนมีสุขภาพกาย สุขนิสัยที่ดีขึ้นรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายมีสุขภาพปากและฟันดีขึ้นนักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย 1ครั้ง/ปีโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตาพระยาโดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากตรวจวัดสายตาและอื่นๆและผลจากกิจกรรมได้เกิดผลที่ดีกับนักเรียนดังนี้ นักเรียนร้อยละ 2.83 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน(นักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน : มากกว่าหรือเท่ากับ +2 S.D ขึ้นไป)ซึ่งลดลง จากสถานการณ์เดิมของโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 19 ที่มีภาวะผอม (นักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน : มากกว่าหรือเท่ากับ +2 S.D ขึ้นไป)ซึ่งลดลง จากสถานการณ์เดิมของโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 56 ที่มีภาวะเตี้ย (นักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน : มากกว่าหรือเท่ากับ +2 S.D ขึ้นไป) ซึ่ง ยังเป็นปัญหาของโรงเรียนที่ต้องทำการแก้ไข
นักเรียนร้อยละ 37ที่มีส่วนสูงระดับดีและสมส่วนซึ่งทางโรงเรียนยังต้องคิดหากิจกรรมมาเพื่อพัฒนาต่อไป นักเรียนร้อยละ 12.76ที่เป็นโรคฟันผุ ซึ่งลดลง จากสถานการณ์เดิมของโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 92.26 ที่ไม่เป็นเหา ซึ่งสูงขึ้น จากสถานการณ์เดิมของโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ นักเรียนร้อยละ 70 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยที่มีความรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการและสุขภาพระดับดีขึ้นจากสถานการณ์เดิมของโรงเรียน

กรอบแนวคิด

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะดำเนินงานร่วมกันวางแผน เริ่มจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการเกษตร ลงมือปฏิบัติจริง นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน ผลที่คาดหวังนักเรียนมีสุขภาวะโภชนาการที่ดี ผู้ปกครองชุมชนเห็นความสำคัญ

ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่าง

 1. การเกษตรในโรงเรียน จัดให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสานตามบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นปลูกพืชผัก ผลไม้ที่หลากหลายตามฤดูกาลการเลี้ยงสัตว์และการประมงครู นักเรียน ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับรายการอาหารกลางวัน ขายผ่านสหกรณ์โรงเรียนเพื่อจัดทำอาหารกลางวัน
 2. สหกรณ์นักเรียน มีการจัดทำบัญชี ดำเนินการในรูปแบบร้านค้าโดยมีนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรม
 3. การจัดบริการอาหารของโรงเรียน ตามาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาล จัดรายการอาหารกลางวันหมุนเวียนโดยใช้โปรแกรม thai school lunch ที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตร/ประมงของโรงเรียน จัดการอาหารของนักเรียนตามปริมาณสัดส่วนธงโภชนากการที่เหมาะสมให้พลังงาน สารอาหารตามความต้องการ
 4. การติดตามภาวะโภชนาการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนมีฐานข้อมูล น้ำหนักส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย ภาวะสุขภาพของนักเรียนทุกคนแปลผลและนำผลไปแก้ไข โดยครอบครัวมีส่วนร่วมด้วย มีการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกเดือน จัดให้นักเรียนประเมินภาวะโภชนากการและสุขภาพได้ด้วยตนเอง
 5. จัดให้การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน อนามัยนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน มีนักเรียนแกนนำจัดทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะอาคารเรียนห้องส้วมสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจัดการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอกับนักเรียนและบุคลากรมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย มีที่ล้างมือ ห้องส้วมเพียงพอ จัดการไม่ให้มีขยะในโรงเรียนปลอดสัตว์นำโรค จัดให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
 7. การจัดการสุขภาพนักเรียนมีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยครูอนามัยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีนักเรียนแกนนำร่วมรับผิดชอบในการให้บริการสุขภาพและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพต้องได้รับความช่วยเหลือแก้ไขเบื้องต้นอย่างเหมาะสมโดยมีการส่งต่อตามระบบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการเกษตรโภชนาการและสุขภาพโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นจัดให้มีการประเมินความรู้ทักษะนักเรียนด้านการเกษตรโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จัดให้มีสื่อนวัตกรรมชุดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 197
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 12
ผู้ปกครอง 20
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 229229
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 0
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพฯมาปฎิบัติและพัฒนานักเรียน
 2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพดีขึ้น
 3. นักเรียนมีทักษะและทัศนคติที่ดีทางการเกษตร
 4. โรงเรียนและชุมชน องค์กร มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน 7% ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน 7% นักเรียนได้กินผัก ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ยผัก วันละประมาณ 9,750 กรัม อนุบาล 0.5 ช้อน(150 กรัม) ประถม 2 ช้อน(300 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล 0.5 ส่วน ประถม 1 ส่วน ) ต่อมื้อต่อคนฃ

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

ดำเนินกิจกรรมในโครงการ และพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน การขยายผลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในโโครงการ มีการแผยแผ่ข้อมูลประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป แนวทางการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ละติจูด-ลองจิจูด 13.976340591179,102.76473999023place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 15 พ.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 15 พ.ย. 2016 40,000.00
2 16 พ.ย. 2016 28 ก.พ. 2017 16 พ.ย. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

นักเรียน จำนวน 183 คน ที่ได้รับการติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนากการที่ดีขึ้น

2 2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีทางการเกษตร

นักเรียน ครูผู้ปกครอง แม่ครัวมีเข้าใจและตระหนักถึงความ สำคัญเรื่องโภชนาการ

3 3.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

-ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเกษตร โภชนาการและสุขภาพทุกชั้นเรียนและดำเนินกการตามแผน -นักเรียนร้อยละ80 มีความรู้เรื่องการเกษตรโภชนาการและสุขภาพ

4 4.เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในอนาคต

-นักเรียนร้อยละ 50 มีผลผลิตมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ สามารถเป็นอาชีพเสริมได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
27 - 28 มี.ค. 59 อบรมระบบติดตามออนไลน์เด็กไทยแก้มใส 2 0.00 0.00 more_vert
29 ก.ย. 59 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนการสอน 195 14,800.00 14,800.00 more_vert
29 ก.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 70 13,000.00 13,000.00 more_vert
29 ก.ย. 59 ค่าปุ๋ยคอก 70 1,200.00 1,200.00 more_vert
26 พ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 และขอเบิกงวดที่ 2 2 0.00 0.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 กิจกรรมล้างมือ กินร้อนช้อนกลาง 183 0.00 0.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 183 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 เลี้ยงปลาดุก 70 9,000.00 9,000.00 more_vert
22 ธ.ค. 59 เมล็ดพันธุ์พืช 70 2,000.00 2,000.00 more_vert
3 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมณ์ระบบสหกรณ์ 80 2,600.00 2,600.00 more_vert
4 ก.พ. 60 ค่าจ้างบุคคลประกอบอาหาร 0 5,800.00 5,800.00 more_vert
8 ก.พ. 60 จ่ายค่าอาหารปลาดุก 0 4,500.00 4,500.00 more_vert
17 ก.พ. 60 จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนสร้างความเข้าใจตระหนัก ในการจัดบริการอาหาร (ครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ครัว ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียน) 100 10,000.00 10,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60 จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ 183 1,500.00 1,500.00 more_vert
27 ก.พ. 60 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 183 3,000.00 3,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 เจลล้างมือ วัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อ 183 13,000.00 13,000.00 more_vert
1 มี.ค. 60 สื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้ายสติ๊กเกอร์Pp ป้ายไวนิล 183 5,500.00 5,500.00 more_vert
10 มี.ค. 60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำสัปดาห์ (สุขบัญญัติ 10 ประการ) 183 0.00 0.00 more_vert
10 มี.ค. 60 จัดบริการอาหารเสริมเพิ่มน้ำหนัก 183 0.00 0.00 more_vert
12 มี.ค. 60 กิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มความสูง /ลดน้ำหนัก 183 4,000.00 4,000.00 more_vert
14 มี.ค. 60 วัสดุทำความสะอาด ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า 183 2,800.00 2,800.00 more_vert
16 มี.ค. 60 เจลล้างมือ ยาสีฟัน 183 2,300.00 2,300.00 more_vert
20 มี.ค. 60 ค่าปลาหมอ 70 2,000.00 2,000.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จ่ายค่าอาหารปลา 0 3,000.00 3,000.00 more_vert
7 เม.ย. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 1 0.82 0.82 more_vert
รวม 2,743 100,000.82 25 100,000.82

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016 12:12 น.