ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
สังกัด กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรา โรจนเมธินทร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวอมรา โรจนเมธินทร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางเดือนเพ็ญ สีแล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวปิยานุช ผิวขำ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัย13
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายประมวล เศษกลาง
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โรงเรียน บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ)ได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1 โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ นั้นได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนแผนงานบริหารทั่วไปโครงการสุขภาวะดี มีพัฒนาการสมวัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนเป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตและพัฒนาตนเองเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีจุดเน้นการพัฒนาสุขภาวะ 4ด้าน คือสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางสังคมและ สุขภาวะทางปัญญาโดยใช้4อ.เป็นองค์ประกอบการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
อ.1= อาหารดี อ.2=อากาศดี
อ.3=อารมณ์ดี และ
อ.4=มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วยการบูรณาการการเรียนรู้สู่สุขภาวะ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ การติดตามภาวะโภชนาการ อาหารดีมีคุณค่า และสะอาดปลอดภัย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

กรอบแนวคิด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมการดำเนินงานด้านโภชนาการและสุขาภิบาล นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย ให้บรรลุผลบังเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “นักเรียนมีสุขภาวะดี” สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีความสุข นักเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผลสำเร็จส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิดและเขียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ นักเรียนเป็นเด็กดี มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีความร่าเริงแจ่มใส ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยกิจกรรม เกษตรปลอดสารพิษ บูรณาการเรียนรู้สู่สุขภาวะ อิ่มท้อง สมองดีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย โภชนาการดี ชีวีมีสุขลานกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาการทางกายสมวัย พัฒนาทักษะชีวิต อนามัยและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์นักเรียน การบูรณาการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 220
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 19
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 289289
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 1
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 1
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 7
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PBL นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
  2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามแรงผลักดันของบุตรหลาน
  3. มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน
  4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และได้รับการรับรองด้านสุขาภิบาล และโภชนากนาการ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี ภาวะเริ่มอ้วน และ อ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างผอม และผอม ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย ไม่เกิน 7 % นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้ หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ 40 – 100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อ ต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

 

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลบางจาก อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ละติจูด-ลองจิจูด 13.727222481035,100.44642090818place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 16 พ.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 55,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านโภชนาการและสุขาภิบาล นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 80 ของการดำเนินงานด้านโภชนาการและสุขาภิบาล นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย

3 เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ร้อยละ 80 ของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 บูรณาการการเรียนรู้สู่ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 50,000.00                         more_vert
2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน 30,000.00                         more_vert
3 โภชนาการดี ชีวีมีสุข 20,000.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59-10 มี.ค. 60 อิ่มท้อง สมองดี / โครงการอาหารกลางวัน 239 0.00 0.00 more_vert
4 มิ.ย. 59-13 ก.ค. 59 ฐานการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 289 10,000.00 10,000.00 more_vert
6-9 ก.ค. 59 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL 20 20,000.00 20,000.00 more_vert
22 ก.ค. 59 พัฒนาการทางกายสมวัย 220 5,000.00 5,000.00 more_vert
10 ส.ค. 59 อย.น้อย 11 5,000.00 5,000.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00 more_vert
16-26 ธ.ค. 59 ต้นแบบโรงเรียนพื้นที่สุขภาวะ 239 10,000.00 10,000.00 more_vert
19-20 ธ.ค. 59 การพัฒนาทักษะชีวิต 239 5,000.00 5,000.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 ส่งเสริมสุขภาพ 239 5,000.00 5,000.00 more_vert
26-28 ธ.ค. 59 ศึกษาดูงานการจัดการเกษตรในโรงเรียน 239 10,000.00 10,000.00 more_vert
27 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 การพัฒนาสภาพแวดล้อม 248 15,000.00 15,000.00 more_vert
18-19 ม.ค. 60 ค่ายเด็กไทยแก้มใส 239 10,000.00 10,000.00 more_vert
23 ม.ค. 60-28 พ.ย. 59 สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยดี 239 5,000.00 5,000.00 more_vert
6 เม.ย. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 1 0.00 41.97 more_vert
รวม 717 100,000.00 14 100,541.97

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:09 น.