รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางจุุฑาภรณ์ สิบทัศน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายขัติยะ บุญญา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายบุญมี คำหอม
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางแน่งน้อยธูปแช่ม
ที่ปรึกษาโครงการ 2 สสจ.บุรีรัมย์
ที่ปรึกษาโครงการ 3 รพ.สต.บ้านหัววัว
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนบ้านโคกหัวช้างจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิด

ดังนั้น โรงเรียนบ้านโคกหัวช้างตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สพป.บร.๑ จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่ 1 โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 87
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 9
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 196196
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 3
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 2
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 3
อื่น ๆ 1
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 9
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. การเกษตรเพื่อการเรียนรู้และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
 2. การจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย
 3. การเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน รวมทั้งการตัดสินใจ ในการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม
 4. การส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬาที่เหมาะสม
 5. การเฝ้าระวังทางโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
 6. การสหกรณ์และการออมทรัพย์เพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง
 7. ทักษะเพื่อวิถีชีวิตที่ดี
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

๑.นักเรียนมีภาวการณ์เจริญเติบโตสมวัย ดังนี้ ๑.๑ มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน๗% ๑.๒ มีภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน๗% ๑.๓ มีภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน๗% นักเรียนที่ภาวะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า ๐.๕ ต่อปี ๒. นักเรียนได้กินผักและผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน ๒.๑ ผักวันละประมาณ ๔๐-๑๐๐ กรัมอนุบาล๓ ช้อน (๕๐ กรัม)ประถม ๔ ช้อน (๗๐ กรัม) ๒.๒ ผลไม้อนุบาล ๑/๒ ส่วนประถม๑ส่วน ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
  ทางโรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปอย่างเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมากมีประโยชน์ต่อนักเรียนต่อชุมชนต่อสังคมและต่อประเทศชาติในอนาคตส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนนักเรียนได้ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตถ้าเขาได้ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นด้วย
 2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร ขยายผลทั้งผ่านสื่อออนไลน์เอกสารและ.เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้วย ในการดำเนินงานโครงการของทางโรงเรียนนั้น ได้ดำเนินในหลายกิจกรรมพร้อมที่จะขยายผลสู่โรงเรียนขึ้นใกล้เคียง ได้ศึกษาดูงาน
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 204 หมู่ที่ 10 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ละติจูด-ลองจิจูด 14.849434500288,103.06627714555place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 32,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 44,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้งระบบ

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเตรือข่ายโรงเรียน เครือข่ายชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัด
๒. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน

2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียน

๑.นักเรียนสามารถดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เกิดพฤติกรรม ดังนี้ ๑.๑ มีความซื่อสัตย์ ๑.๒ นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้ ๑.๓ นักเรียนสามารถนำประสบการณ์สหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันในชุมช สังคม และประกอบอาชีพในอนาคตได้

3 เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน

๑. ผู้ปกครองสามาถผลิตผักปลอดสารส่งขายโรงเรียนอย่างเพียงพอ
๒. นักเรียนสามารถปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงปลาที่ปลอดจากสารพิษตกค้าง ๓.โรงเรียนเป็นต้นแบบในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับผู้ปกครองชุมชน และผู้สนใจ

4 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย

๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณธ ดังนี้ ๑.๑ สะอาด ๑.๒ ปลอดภัย ไม่มีสัตว์นำโรค ๑.๓ ห้องครัว ห้องนำ้ที่ดื่มนำ้สะอาดถูกสุขลักษณะ ๑.๓ มีภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน๗%

5 เพื่อขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในตำบลทั้ง ๕ โรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ

โรงเรียนในเครือข่ายในตำบล จำนวน ๕ โรงเรียน ได้เรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการสู่โรงเรียนอื่นได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย 69 10,800.00 10,800.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ระยะที่ 1 96 7,500.00 7,500.00 more_vert
30 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59 ทำนา 117 8,000.00 8,000.00 more_vert
30 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59 เลี้ยงปลา 116 5,700.00 5,700.00 more_vert
1 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ระยะที่ 2 96 2,500.00 2,500.00 more_vert
1 ต.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 การศึกษา วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง ระยะที่ 2 116 8,300.00 9,300.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 30 ธ.ค. 59 เก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 147 3,600.00 2,600.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 31 มี.ค. 60 สหกรณ์นักเรียน 89 12,400.00 12,400.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 31 มี.ค. 60 ผลิตน้ำดื่มเพื่อการเรียนรู้ 96 19,200.00 19,200.00 more_vert
22 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 25.04 25.04 more_vert
31 มี.ค. 60 - 15 เม.ย. 60 กิจกรรมรายงานผล เด็กไทยแก้มใส 24 2,000.00 2,000.00 more_vert
รวม 969 80,025.04 11 80,025.04

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 12:15 น.