รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมานพ ภัคเนียรนาท
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสายใจ ยอดเมือง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางอำพร พรมเรือง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายกธรรมรักษ์ เชียงพรหม
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางอุบล เบ็งปู่
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาการบริโภคอาหารและโภชนาการภายในโรงเรียนดยภาพรวม นักเรียนมีอัตราการบริโภคผัก ผลไม้ในอัตราที่ต่ำมาก การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการ และยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่ผิดๆเช่น ชอบกินอาหารหมักดอง ดื่มน้ำอัดลม เป็นต้น อีกทั้งนักเรียนยังมีพื้นฐานอนามัยส่วนบุคคล ไม่สะอาด เพราะติดนิสัยจากครอบครัวที่เป็นชนเผ่าและมีฐานะยากจนในส่วนของโรงเรียนเองก็มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรไม่เพียงพอ และโรงเรียนก็สามารถจัดอาหารให้นักเรียนได้เพียงวันละ 1 มื้อ ตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน(Conceptual Framework)ในการดำเนินงานสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จึงได้กำหนดกิจกรรมต่างๆขึ้นได้แก่ กิจกรรมพัฒนาโภชนาการ ,กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ,กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ในชุมชน ครอบครัว ,กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมสุขนิสัย ทำความสะอาดในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และการบรูณาการเกษตร สุขภาพ และโภชนาการในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร โดยพัฒนาอาคารสถานที่และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการจะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีค่านิยมที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ที่บ้านนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และสุดท้ายโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 144
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 144
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 303303
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 9
อสม. 6
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 6
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 8
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 39
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
 2. นักเรียนมีร่างกายสะอาด มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน
 3. โรงเรียนพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 6.42%
 2. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 9 %
 3. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 4%
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
  โรงเรียนยังคงดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ด้วยการประสานความร่วมมือจากเทศบาล หน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง กองทุนหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างทั้งภายในโรงเรียน และการปฏิบัติจริงที่บ้าน เพื่อให้สุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ดี มีสุข พร้อมที่จะเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นๆ ไป

 2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

  • นักเรียนได้นำความรู้จากการปฏิบัติเกษตรปลอดสารในโรงเรียนไปใช้ในการทำเกษตรปลอดสารที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองได้
  • ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับความรู้จากการร่วมปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
  • นำเงินที่นักเรียนออมทรัพย์ได้ให้ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนที่เชื่อถือได้รู้และนำดอกผลมาปันผลให้แก่เด็ก
  • โรงเรียนเป็นสถานที่ที่พร้อมจะให้ชุมชน เครือข่ายอื่นๆที่มีความสนใจ ใฝ่รู้ มาศึกษาดูงานความก้าวหน้าของโครงการเด็กไทยแก้มใสเพื่อถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการได้
  • โรงเรียนนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ จากองค์กรความร่วมมือเช่น เทศบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง กองทุนหมู่บ้าน และองค์กรในชุมชน เป็นต้น
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 348 หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ละติจูด-ลองจิจูด 18.211445983153,99.338742834096place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมของเกษตรและนำผลผลิตมาสนับสนุนอาหารกลางวันให้ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี 1. ภาวะอ้วน 6.42% 2.ภาวะผอม ไม่เกิน 9
3. ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 4 % 4. เด็กมีการปรับพฤติกรรมการกิน โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยในมื้อกลางวันประมาณ 40-100 กรัม (อาจดูตามเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน ที่แยกเป็น ช่วงอนุบาล และ ช่วงปฐม) 5. มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน 6. มีกระบวนการติดตาม ประเมินสุขภาวะของนักเรียน โดยเด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกัน

2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการซื้อ ขาย ฝึกระเบียบวินัย การเลือกซื้อสิ่งบริโภคที่มีประโยชน์ และฝึกความซื่อสัตย์สุจริต
 1. เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)
 2. นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
 3. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)
 4. นักเรียนประมาณ 80 % ของจำนวนเด็กในโรงเรียน ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
3 เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน
 1. โรงเรียนมีระดับความสำเร็จในด้านการเชื่อมโยงอาหารและสุขภาพ อยู่ในระดับ 4
 2. จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มขึ้น 40%

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 พ.ค. 59 ประชุมครูและผู้ปกครอง 159 9,600.00 9,600.00 more_vert
16 พ.ค. 59 อิ่มทุกมื้อหมดทุกจานลดหวานมันเค็ม 159 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ส่งเสริมสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพ 159 10,000.00 10,020.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 เลี้ยงปลาบ่อซีเมนต์ 117 3,000.00 3,000.00 more_vert
27 มิ.ย. 59 ต้านยาเสพติด 117 0.00 0.00 more_vert
1 ก.ค. 59 การทำบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนตัวของนักเรียน) 117 1,500.00 1,500.00 more_vert
11 ก.ค. 59 การเพาะเห็ด 117 3,500.00 3,500.00 more_vert
26 ก.ค. 59 ๑ เมนู ๑ วงล้อ 245 11,000.00 11,000.00 more_vert
1 ส.ค. 59 ซุ้มเสาวรส 117 500.00 500.00 more_vert
1 ส.ค. 59 ดินไร้สาร 117 2,000.00 2,000.00 more_vert
20 ก.ย. 59 อาหารเสริมเติมรอยยิ้ม ระยะที่ 1 159 4,250.00 4,250.00 more_vert
26 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน 50 9,500.00 9,300.00 more_vert
30 ก.ย. 59 เลี้ยงไก่ไข่ ระยะที่ 1 117 3,807.00 3,807.00 more_vert
30 ก.ย. 59 พิชิตลูกน้ำยุงลาย 159 2,500.00 2,500.00 more_vert
1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่ไข่ระยะที่ 2 0 1,693.00 1,692.00 more_vert
17 ต.ค. 59 ถอนเงินเปิดบัญชี 3 0.00 500.00 more_vert
14 พ.ย. 59 ปรับปรุงห้องพยาบาล 0 3,900.00 4,402.00 more_vert
16 พ.ย. 59 อบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 0 6,100.00 6,100.00 more_vert
9 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก 117 0.00 0.00 more_vert
30 ธ.ค. 59 ประกวด ๑ เมนู ๑ วงล้อ 90 4,500.00 4,500.00 more_vert
28 ก.พ. 60 ตลาดนัดนักเรียน 117 4,000.00 4,000.00 more_vert
16 มี.ค. 60 เวรทำความสะอาด 159 2,500.00 2,500.00 more_vert
16 มี.ค. 60 เผยแพร่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 199 5,400.00 5,400.00 more_vert
16 มี.ค. 60 อาหารเสริมเติมรอยยิ้ม ระยะที่ 2 159 5,750.00 5,750.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 48.96 more_vert
26 เม.ย. 60 ทดสอบสมรรถภาพ 159 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 2,915 100,000.00 26 100,869.96

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016 15:17 น.