รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านข่อย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปัญญาวีเวหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายสิทธิชัยชุบไธสง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางดวงจันทร์กัณหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางสาวนิศานาถ จ่าไธสง
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางสาวนิศานาถ จ่าไธสง
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายพีระพรรณ์ ฉาบไธสง
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

สรุปผลดำเนินงาน ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนได้รับนำอาหารมารับประทานที่โรงเรียน ผลขอภาวะโภชนาการของนักเรียนสรุปว่านักเรียนมีภาวะอ้วน 13 คน เนื่องจากไม่มีโครงการอาหารกลางวันเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน นักเรียนมีภาวะฟันพุจากการรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการไม่ดีเท่าที่ควร และนักเรียนบางคนมีเหาจึงต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จากการเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 โรงเรียนบ้านข่อยได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ร้อยละ 90 ได้มีส่วนร่วมจัดทำการเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมงนำผลผลิตที่ได้เข้าสู้โครงการเพื่อจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยจากสารพิษเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากโรงเรียนมีที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ในการทำนาปลูกข้าว มีพื้นที่จำนวน 6 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิต ประมาณ 4-5 ตัน/ปี และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคข้าวเปลือกของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ อีกทั้งยังได้มาจากผู้ปกครองที่ขอใช้บริเวณโรงเรียนเป็นที่ตากข้าว ทำให้โรงเรียนมีข้าวเปลือกรวมแล้วประมาณ 150-160 กระสอบ หรือประมาณ8 ตัน/ปีโรงเรียนได้จัดสรรข้าวเปลือกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำเข้าโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อีกส่วนนำไปจำหน่ายเพื่อนำทุนมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร “นวัตกรรมที่ใช้ร้อยละ 100 คือการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภาพ มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดสารเคมีและลดต้นทุนการผลิต” สหกรณ์นักเรียนรับผลผลิตจากภาคการเกษตรมาจัดจำหน่ายให้กับโรงอาหารเพื่อเป็นการปันผลคืนกำไรให้กับกลุ่มการเกษตรในรูปสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 90 เป็นสมาชิกสหกรณ์ และร้อยละ 100 ไม่จัดจำหน่ายอาหารสินค้า หวาน มัน เค็ม และน้ำอัดลมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและ ป้องกันโรคต่างที่มาจากการกิน เช่น โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในการกินรู้ประโยชน์รู้โทษของการกิน ส่งเสริมการออมทรัพย์ของเด็ก ส่งเสริมความรู้ทางด้านประกอบอาชีพให้เด็กรู้จักทำบัญชีรายรับจ่ายฝึกวินัยในการใช้จ่ายอยู่งอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดบริการอาหารให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของเด็กโดยร้อยละ 90 ใช้โปรแกรมอาหาร Thai school lunch จัดห้องครัวที่สะอาดถูกหลักอนามัย ดูแลการปรุงและประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักภาวะโภชนาการใช้นวัตกรรมคือ “การใส่เกลือไอโอดีนแทนน้ำปรุงรส น้ำตาลแทนผงปรุงรส”ดูแลกำกับการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยแยกกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอมมาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเป็นพิเศษเพื่อควบคุมอาหารให้กับเด็กกลุ่มนี้มีการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน มีการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนดูแลสุขภาพของนักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 60 นาทีได้รับการดูแลตรวจสุภาพประจำภาคเรียนและมีการประเมินตนเองของนักเรียน โรงเรียนมีการบริการน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานตามคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคมีที่ล้างมือ ที่แปรงฟัน ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะที่ปลอดภัยลดมลพิษทางอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยโรงเรียนติดตามตรวจสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนประจำภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีการตรวจฟัน การตรวจเหา การตรวจการได้ยิน การตรวจสายตาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพ ร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนการลงมือปฏิบัติจริงและโดยผ่านการอบรมหน้าเสาธง การอบรมภาคกลางวัน จากการอบรมครูแกนนำของนักเรียนจากการตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง

กรอบแนวคิด

เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดได้รับโอกาส ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยที่ดีโดยมีโภชนาการสมวัย มีผลการเรียนที่ดี มีจิตสาธารณะ เพื่อให้คุณธรรมดังกล่าวส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคมที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข โรงเรียนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลด้วย8 องค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.เกษตรในโรงเรียนดำเนินการให้ครบวงจรและยั่งยืนทั้งพืชและสัตว์แบบปลอดสารพิษ 2.สหกรณ์นักเรียน (สหกรณ์ร้านค้า ออมทรัพย์)เพื่อการเรียนรู้และนำผลผลิตสู่ระบบสหกรณ์ 3.การบริการอาหาร โดยบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามหลักโภชนาการถูกสุขลักษณะมีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน จัดทำระบบข้อมูลด้วยICT และสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินด้านโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย 5. การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 6.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยสะอาดปลอดภัย 7. การบริการสุขภาพด้วยการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของโรงเรียนและโดยหน่วยงานเครือข่ายด้านสาธารณสุข 8. การเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพ สหกรณ์ฯลฯ ด้วยการพัฒนาหลักสูตร แผนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากกรอบแนวคิดหลักเชื่อว่าโรงเรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้นอย่างยั่งยืน ดังนั้โรงเรียนจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ สิ่งที่โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆมีอะไรบ้าง ( โปรดอธิบาย – ความยาวอาจมากกว่า 1 หน้ากระดาษ )
1.กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษแบบยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมแบบครบวงจรโดยเริ่มจากการกำหนดพื้นที่การเกษตรตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพดินการเพาะเมล็ดพันธุ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัชพืช การใช้จุลินทรีย์EMทั้งระบบ พัฒนาระบบน้ำ การเลี้ยงสัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์สัตว์ได้เอง การดำเนินการเกษตรที่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อการสนับสนุนอาหารเพียงพอ นักเรียน บุคลากรได้ร่วมดำเนินการ 2.การจัดหา บริการปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ ดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดหา บริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานด้านการบริโภค อุปโภคเพื่อการบริการเช่น การจัดตั้งกองทุนข้าวเปลือกให้สามารถบริการอาหารเช้า อาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ น้ำดื่มสะอาดเพียงพอดำเนินการให้มีการต่อเนื่องและยั่งยืน 3.การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพด้วยICT
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการมีข้อมูลด้านสุขภาพ บริหารจัดการที่สมบูรณ์ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรรมโครงการต่างๆ ลดภาระงาน อำนวยความสะดวกด้วยระบบICT ทั้งหมด 4.สร้างโปรแกรมประเมินด้านสุขภาพ และกิจกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สร้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมิน ประมวลผลด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่นโปรแกรมทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ 5.กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประกอบกอบด้วยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยจัดให้มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมนำหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจกรรม จำหน่ายสิ่งที่จำเป็นในการอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน หมุนเวียนผลผลิต ไม่มีการจำหน่ายอาหาร ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม
6.พัฒนาระบบน้ำด้วยพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม จัดระบบน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอโดยเฉพาะด้านการเกษตร การประมงด้วยพลังงานจากธรรมชาติแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ทั้งระบบ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย 7.การเรียนรู้บูรณาการด้านสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้ด้วยแผนบูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้ฐานการเรียนภายในโรงเรียนเป็นหน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการวิถีชุมชน สุขภาวะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอุปนิสัยพอเพียง

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 99
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 12
ผู้ปกครอง 99
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 210210
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 9
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 20
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 20
อื่น ๆ 11
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 60
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย ได้กินอิ่มอย่างมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี แก้มใสโภชนาการสมวัย บริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย มีภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง การเจริญเติบโต ของร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย มีทัศนะที่ดีและตระหนักรับรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย มีจิตสาธารณะและมีคุณภาพที่ดี เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติต่อไป
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน7% ภาวะผอม ไม่เกิน2% ภาวะเตี้ย ไม่เกิน4% ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ยผัก วันละประมาณ20 กรัมอนุบาล 2ช้อน (20 กรัม) ประถม 4 ช้อน (40 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล1/2 ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

1.เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
การดำเนินโครงการตามแผนงานดังกล่าวโรงเรียนดำเนินการเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด ให้เกิดความยั่งยืน โดยการวางแผนดำเนินการที่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ทุกกิจกรรม โครงการสามารถดำเนินการหมุนเวียนให้เกิดความยั่งยืนได้ซึ่งในแต่และกิจกรรมโครงการได้สร้างพื้นฐาน รองรับเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการดำเนินอย่างชัดเจน และกำหนดแผนงานต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร กิจกรรมที่ดำเนินการชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว โรงเรียนจะใช้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เกษตรฯลฯเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน โรงเรียนจะอำนวยความสะดวกพื้นฐานบริการชุมชน เช่นเป็นศูนย์กลางด้านพันธุ์พืช ผัก สัตว์ต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนได้พยายามขยายผลโดยการประชาสัมพันธ์ และโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 5 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.570127852694,102.85134315491place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 32,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 44,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้งระบบ

มีองค์กรจากภายนอกเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์นักเรียน และให้นักเรียนรู้จักการออม

นักเรียนโรงเรียนบ้าข่อยอย่างน้อยร้อละ 90 สามารถจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน

นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับความรู้จากการทำการเกษตรในโรงเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรในโรงเรียนนำเข้าสู่โครงการกลางวันโดยผ่านสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 100

4 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย

นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพที่ดี สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 - 6 พ.ค. 59 จัดหาพันธุ์ไก่ไข่ 2 20,500.00 20,500.00 more_vert
2 - 6 พ.ค. 59 ปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่ 8 0.00 0.00 more_vert
6 พ.ค. 59 จัดอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน การเกษตร สหกรณ์ อาหารโภชนาการและสุขภาพ 182 6,000.00 6,000.00 more_vert
9 - 13 พ.ค. 59 ปรับปรุงแปลงเกษตร 92 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 17 มิ.ย. 59 เพาะปลูกผักสวนครัว 49 5,000.00 5,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 30 เม.ย. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 92 0.00 0.00 more_vert
6 - 10 มิ.ย. 59 ประชุมชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 98 9,000.00 9,000.00 more_vert
20 - 24 มิ.ย. 59 จัดหาพันธุ์ปลาน้ำจืด 4 20,000.00 20,000.00 more_vert
28 - 30 มิ.ย. 59 จัดหาอาหารปลาน้ำจืด 2 5,500.00 5,500.00 more_vert
25 ต.ค. 59 ตรวจโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวด1 2 0.00 - more_vert
25 ต.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 111 0.00 - more_vert
2 ม.ค. 60 - 24 ก.พ. 60 ส่งเสริมงานศิลปะนักเรียนเพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 92 3,000.00 - more_vert
6 - 10 มี.ค. 60 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำการเกษตร 62 20,000.00 20,000.00 more_vert
23 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ 0 0.00 - more_vert
23 มี.ค. 60 ตรวจโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวด2 2 0.00 - more_vert
รวม 798 89,000.00 10 86,000.00

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 14:33 น.