ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมโชค คำแพง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางทัศน์กานต์ ตนพรมรัมย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายพงษ์เฉลิม ตนพรมรัมย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัย 4
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
 3. เพื่อให้นักรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง
 4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 5. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติที่บ้าน
กรอบแนวคิด

ใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 177
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 17
ผู้ปกครอง 21
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 215215
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 3
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 3
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเติบโตสมวัย โดยมี

 1. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 %
 2. ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7 %
 3. ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน 7 %ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
  (กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5ต่อปี
 4. นักเรียนได้กินผิดผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย

- ผักวันละประมาณ 40 - 100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) มัธยม 5 ช้อน (90 กรัม) - ผลไม้ (อนุบาล1/2 ส่วน ประถม 1 ส่วน)ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วโรงเรียนจะขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่าย 3 โรงเรียนและสู่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
 2. ทำโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
 3. ทำโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านโภชนาการ
พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 14.370584538224,100.95656633377place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 16 พ.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 55,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีเติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาดีขึ้น

1.นักเรียนเติบโตสมวัยลดภาวะเด็กอ้วนและเด็กผอม 2.นักเรียนได้รับประทานผักผลไม้หลากหลายยิ่งขึ้นในมื้อกลางวัน

2 2.เพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนเติบโตสมวัยภาวะอ้วนผอมเตี้ยลดลง

3 3.เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหารสร้างความยั้งยืนในการดำเนินงาน

ผู้ปกครองจัดอาหารให้เด็กได้กินผักผลไม้ตามสัดส่วนมาตรฐานที่บ้านร้อยละ80

4 4.เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในสังคมให้ความสำคัญกับอาหาร และสุขภาพของเด็กวัยเรียน

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดอาหารกลางให้เด็กรับประทานทั้งที่บ้านและโรงเรียนได้สัดส่วนตามมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เกษตรในโรงเรียน 33,150.00                         more_vert
2 ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อชีวิตปลอด 6,850.00                         more_vert
รวม 40,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59-9 ต.ค. 59 การปลูกผักปลอดสารพิษ 38 4,800.00 4,800.00 more_vert
18 ส.ค. 59 ถอนเงินเปิดบัญชี 0 500.00 500.00 more_vert
19 ส.ค. 59 การอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 80 28,350.00 28,350.00 more_vert
20 ก.ย. 59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 118 6,850.00 6,863.00 more_vert
รวม 146 40,500.00 4 40,513.00

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:17 น.