ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่านเขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสวาท ทองบ้านทุ่ม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางรุจิรา วันเพ็ญ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายนุสาสดิ์ เกิดกุล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางภัทรพร พรสวรรค์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายเดช กันไชย
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายแถว เบ้าพรหม
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายคำปัน ยะหลวง
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านห้วยแฮ้ว จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนมีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
 4. ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
กรอบแนวคิด

การดำเนินกิจกรรมเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยังยืน โดยมีโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานและให้การช่วยเหลือ ซึ่งการพัฒนาการดำเนินในโรงเรียนต้องใช้หรือนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อในการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้หรือองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว อ.สันติสุข จ.น่านจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกาย คือการออกกำลังกาย พัฒนาหรือส่งเสริมให้การใช้หรือดำรงชิตให้ถูกสุขลักษณะนิสัย ส่วนที่สำคัญจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง คือ การรับประทานอาหารหรือมีอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับการมีแหล่องอาหารที่เพียงพอและอาหารที่มีประโยชน์ จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพและการสร้างนิสัยในการบริโภคตามหลักโภชนาการที่ดี ดังนั้นจึงจะต้องสร้างแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนให้นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเป็นแหล่งให้โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 123
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 17
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 240240
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 0
ชุมชน 3
ผู้นำศาสนา 3
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 4
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 35
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน เป็นแหล่งอาหารและเป็นที่เรียนรู้ของชุมชน
 2. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะในการดำเนินชีวิต
 3. พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 4. เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชน/สังคม ให้ความสำคัญกับอาหาร โภชนาการและสุขภาพของเด็กวัยเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนมีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

- 1.1 ภาวะอ้วน ผอม ไม่เกิน ไม่เกิน 5 %
- 1.2 ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 5 % - 1.3 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7% - 1.4 เด็กมีการปรับพฤติกรรมการกิน โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยในมื้อกลางวันประมาณ 100-200 กรัม

2.โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 4.ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน การดำเนินโครงการถือว่าเป็นความจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนที่จะทำให้เป็นบุคคลากรหรือทรัพยากรที่มีคุณภาพของชุมชนและประเทศชาติ โครงการเด็กไทยแก้มใส ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นทุกคนหรือทุกภาคส่วน จึงจะคิดเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ การขยายผลจึงเริ่มจากนักเรียนที่ได้รับสิ่งที่ดีจากโครงการ แล้วนักเรียนก็ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง ตลอดระดับผู้นำในชุมชน เป็นต้น และที่สำคัญคือบุคลากรทุกคนในโรงเรียน/ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญที่ถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาศุกยภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมกับอาณารยประเทศ

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 86 ม.13 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ละติจูด-ลองจิจูด 18.878960429474,100.97860336264place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 55,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตสามารถนำไปใช้ได้จริง
 1. เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 40% โดยสังเกตุการณ์ร่วมกับผู้ปกครอง
 2. นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีขึ้น ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
 3. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)
 4. นักเรียนประมาณ 80 % ของจำนวนเด็กในโรงเรียน ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
2 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดูแลสุขภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 1. โรงเรียนมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานใน 8 กิจกรรม อยู่ในระดับ 4
 2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
 3. ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
3 เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 1. นักเรียนมีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 • 1.1 ภาวะอ้วน ผอม ไม่เกิน ไม่เกิน 5 %
 • 1.2 ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 5 %
 • 1.3 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
 • 1.3 เด็กมีการปรับพฤติกรรมการกิน โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยในมื้อกลางวันประมาณ 100-200 กรัม

2.โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2.1 มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน
 • 2.2 โรงเรียนมีสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนเข้าสู่อาหารกลางวันในโรงเรียน

3.พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

4.ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 29,700.00                         more_vert
2 โครงการตลาดนัดชุมชนในโรงเรียน 10,500.00                         more_vert
3 โครงการเกษตรในโรงเรียน 34,500.00                         more_vert
4 โครงการสหกรณ์นักเรียน 10,800.00                         more_vert
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 14,500.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59 สุขภาพดี ไม่มีพยาธิ 147 5,000.00 1,650.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ธนาคารขยะ 147 4,000.00 4,200.00 more_vert
20 พ.ค. 59 ครู แม่ครัว ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา อบรมเรื่องคุณภาพอาหารและสุขลักษณะนิสัยที่ดี 80 6,000.00 6,300.00 more_vert
30 พ.ค. 59 แอโรบิค เพื่อสุขภาพ 157 1,000.00 1,000.00 more_vert
30 พ.ค. 59 คุณค่าสารอาหาร 387 1,000.00 1,000.00 more_vert
30 พ.ค. 59 วัยใส ยิ้มสวย 277 1,000.00 1,000.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 เพาะเมล็ดทานตะวัน อินทรีย์ ประจำห้องเรียนมัธยมศึกษา 40 3,500.00 2,000.00 more_vert
10 มิ.ย. 59 ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ครั้งที่ 1 147 4,500.00 700.00 more_vert
13 มิ.ย. 59 ปลูกกล้วย 277 0.00 0.00 more_vert
16 มิ.ย. 59 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ครั้งที่ 1 174 7,000.00 1,500.00 more_vert
17 มิ.ย. 59 ปลูกผักหมุนเวียน ครั้งที่ 1 147 10,000.00 270.00 more_vert
1 ก.ค. 59 เลี้ยงปลานิล ครั้งที่ 1 65 8,000.00 990.00 more_vert
7 ก.ค. 59 เพาะเมล็ดทานตะวัน อินทรีย์ ประจำห้องเรียนประถมศึกษา 100 0.00 1,605.00 more_vert
8 ก.ค. 59 ปลูกผักหมุนเวียน ครั้งที่ 2 147 0.00 3,000.00 more_vert
11 ก.ค. 59 ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ครั้งที่ 2 147 0.00 3,800.00 more_vert
21 ก.ค. 59 ปลูกข้าวไร่ 35 0.00 0.00 more_vert
6 ก.ย. 59 ปลูกต้นหม่อน 0 0.00 0.00 more_vert
18 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 0.00 2,920.00 more_vert
8 พ.ย. 59 เปิดโลกวิชาการ สืบสานพระราชดำริและวิถีชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 40 11,000.00 9,430.00 more_vert
11 พ.ย. 59 หัวจ๋า เหา ลาก่อน 147 2,500.00 2,500.00 more_vert
11 พ.ย. 59 ปลูกผักหมุนเวียนครั้งที่ 3 147 0.00 6,625.00 more_vert
15 พ.ย. 59 เพาะถั่วงอกอินทรีย์ประจำห้อง 147 0.00 1,500.00 more_vert
18 พ.ย. 59 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 147 2,000.00 2,500.00 more_vert
21 พ.ย. 59 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ครั้งที่ 2 0 0.00 5,500.00 more_vert
25 พ.ย. 59 เพาะเห็ดฟางจากซังข้าวโพด 48 6,500.00 6,500.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 เลี้ยงปลานิล ครั้งที่ 2 139 0.00 7,010.00 more_vert
2 ธ.ค. 59 ครู นักเรียน แม่ครัว และคณะกรรมการโครงการ อบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 40 8,700.00 8,700.00 more_vert
6 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 อย.น้อย 27 1,000.00 1,000.00 more_vert
9 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 จัดระบบเฝ้าระวังและติดตามนักเรียน 270 3,000.00 3,000.00 more_vert
9 ธ.ค. 59-3 มี.ค. 60 จำหน่ายและแลกเปลี่ยนผลผลิตทางเกษตร 287 1,000.00 1,000.00 more_vert
13 ธ.ค. 59 อบรมและศึกษาดูงานระบบสหกรณ์ให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 35 10,800.00 10,800.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 59.77 more_vert
24 มี.ค. 60 ครอบครัวสุขภาพดี 277 2,500.00 2,000.00 more_vert
รวม 1,013 100,000.00 33 100,059.77

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:29 น.