ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดศรีเมือง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 220,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ทับไกร
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางวรรณวิภา วิทยสรณะ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวประภารัตน์ แหวนหล่อ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาววิลาสินี ขัติยะ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัยที่ 5
ที่ปรึกษาโครงการ 2 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ที่ปรึกษาโครงการ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีเมือง
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดศรีเมือง ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้ ด้านการเกษตร ได้แก่ กิจกรรมผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์และเห็ดน้อยสอนน้อง ด้านการจัดบริการอาหารของโรงเรียน ด้านการติดตามภาวะโภชนาการ ด้านการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน ด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและด้านการจัดบริการสุขภาพ เราได้จัดกิจกรรม เด็กไทยทำได้(อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี) พุงจ๋าหนูลาก่อนและซี่โครงจ๋าหนูลาก่อน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย เราจัดบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ สุขศึกษาและพละศึกษา

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการในปีแรก ถือว่าผ่านไปด้วยดี แต่ยังมีอีกองค์ประกอบที่เรายังไม่ได้นำมาเข้าโครงการ คือ ด้านสหกรณ์นักเรียน ซึ่งทางเราได้ตระหนักว่า หากนำองค์ประกอบนี้เข้ามาดำเนินการด้วย จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบวงจรมากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน ซึ่งนอกจากจะทำให้โครงการมีความสมบูรณ์แล้ว นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน จากพี่สู่น้อง และคนในครอบครัว และเป็นองค์ความรู้ติดตัวเป็นอาชีพในอนาคตได้ ทางโรงเรียนวัดศรีเมือง จึงมุ่งมั่นจะพัฒนาด้านนี้สำหรับโครงการปีที่ 2

นอกจากนี้ ทางเราประชุมและประเมินแล้ว พบว่า ในปีแรก ทางโรงเรียนยังจัดโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน กลุ่มผู้ที่ได้เรียนรู้ยังอยู่ในกรอบของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นในปีที่ 2 นี้ทางเราจึงมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆที่เป็นวงกว้างมากขึ้น มีการเชื่อมโยงและประสานงานกับองค์กรและชุมชนมากขึ้น โดยการเน้นจัดกิจกรรมลักษณะเปิดบ้านความรู้ การสร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชนให้มากขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในลักษณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่กับชุมชนใกล้เคียง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ท่าทราย เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นโรงเรียน วัดศรีเมือง จึงได้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนประชุมชี้แจงคณะครูให้รับทราบโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการให้ครูสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ จากนั้นคณะครูช่วยกันกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์แก้มใส โภชนาการสมวัย พุงจ๋าหนูลาก่อน ซี่โครงจ๋าหนูลาก่อน เด็กไทยสุขภาพดี อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดีและกิจกรรม อย.น้อย จากนั้นมีการแบ่งหน้าที่โดยให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมดำเนินงานตามที่กำหนด จากนั้นตรวจสอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 630
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 36
ผู้ปกครอง 15
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 681681
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 5
ชุมชน 5
ผู้นำศาสนา 3
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 3
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 41
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เกิดกระบวนการประเมินติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน
 3. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและมีทักษะการดำรงชีวิต
 4. เกิดการพัฒนาบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่าย และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน7%
 • ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7%
 • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
 • นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย
 • ผักวันละประมาณ 40 – 100กรัมอนุบาล 3ช้อน ( 50กรัม )ประถม4ช้อน( 70 กรัม )
 • ผลไม้(อนุบาล 1/2 ส่วนประถม 1 ส่วน )ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนผู้ปกครองและโรงเรียน เครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่

 1. โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 2. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง

ในการเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้านเกษตร – อาหาร – โภชนาการ – สุขภาพแบบบูรณาการภายในปี2560

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 1/2 หมู่3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ละติจูด-ลองจิจูด 13.573869725869,100.24054527283place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 48,000.00
2 16 พ.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 16 พ.ย. 2559 6 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักไฮโดรโปนิก การปลูกเห็ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ

เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและผู้สนใจศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2 2. เพื่อสร้างกระบวนการประเมินติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 80

3 3.เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน

ร้อยละ 80 เด็กนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีวินัยและทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต

4 4. เพื่อพัฒนาบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่าย และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

มีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยมีชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม อย่างน้อย 3 โรงเรียน

5 5. เพื่อปลูกฝัง สร้างองค์ความรู้ โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ครบวงจร จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียน

เกิดงานบูรณาการเกษตร - สหกรณ์ - อาหารกลางวัน ในโรงเรียน โดยการเชื่อมโยงเข้าสู่แผนการเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เศรษฐกิจพอเพียง (ผักปลอดสารพิษ,ผักสวนครัวรั้วกินได้,เห็ดน้อยสอนน้อง,ผักไฮโดรโปนิกส์,เลี้ยงปลาและกบ) 90,000.00                         more_vert
2 สหกรณ์แก้มใส 2,000.00                         more_vert
3 โภชนาการสมวัย 5,000.00                         more_vert
4 การติดตามภาวะโภชนาการ (พุงจ๋าหนูลาก่อน,ซี่โครงจ๋าหนูลาก่อน) 9,000.00                         more_vert
5 เด็กไทยสุขภาพดี 5,000.00                         more_vert
6 อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดีและ อย.น้อย 9,000.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 พ.ค. 59 เตรียมโรงเรือนปลูกเห็ด กิจกรรมเห็ดน้อยสอนน้อง 16 0.00 0.00 more_vert
30 พ.ค. 59 ลงเชื้อเห็ด ปลูกเห็ด กิจกรรมเห็ดน้อยสอนน้อง 35 0.00 0.00 more_vert
2 มิ.ย. 59 ปลูกผักไฮโดรโปนิก 30 0.00 0.00 more_vert
10 มิ.ย. 59 เตรียมแปลงสำหรับปลูกผัก กิจกรรมผักปลอดสารพิษ 40 0.00 0.00 more_vert
1 ก.ค. 59 เก็บผักบุ้ง จากกิจกรรมผักไฮโดรโปนิกส์ และเตรียมนำไปขาย 25 0.00 0.00 more_vert
4 ก.ค. 59 ตลาดนัดชุมชน ขายเห็ดจากกิจกรรม เห็ดน้อยสอนน้อง ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง 35 0.00 0.00 more_vert
4 ก.ค. 59 นำผักบุ้งจากกิจกรรม ผักไฮโดรโปนิกส์ เข้าสู่เมนูอาหารกลางวันเพื่อเด็กๆ 7 0.00 0.00 more_vert
11 ก.ค. 59 ขายผักจากผลผลิตในโรงเรียน ให้สหกรณ์แก้มใส และสหกรณ์ขายต่อให้ผู้ประกอบอาหาร เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเรียน 40 0.00 0.00 more_vert
11 ก.ค. 59 ช่วยกันดูแลพื้นที่รอบๆแปรงผักปลอดสารพิษและกำจัดวัชพืชในแปรงผัก 7 0.00 0.00 more_vert
28 ก.ค. 59 ออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพฤหัสบดี กิจกรรมหน้าเสาธง 678 0.00 0.00 more_vert
29 ก.ค. 59 ติดตามผลและเฝ้าระวัง นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จากภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร 16 0.00 0.00 more_vert
5 ส.ค. 59 กำจัดวัชพืชในแปลงผักบุ้ง กิจกรรมผักปลอดสารพิษ 32 0.00 0.00 more_vert
19 ส.ค. 59 เปิดบ้าน เยี่ยมชม ชมรมเด็กไทยทำได้ 66 0.00 0.00 more_vert
19 ส.ค. 59 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 40 0.00 0.00 more_vert
23 ส.ค. 59 บ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกบ 8 60,000.00 60,000.00 more_vert
25 ส.ค. 59 ตลาดนัดชุมชน ขายผักบุ้งปลอดสารพิษ จากแปลงเกษตรในโรงเรียน ขายให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง 15 0.00 0.00 more_vert
25 ส.ค. 59 มาดูแลแปลงผักบุ้งปลอดสาร และเตรียมเก็บ 11 0.00 0.00 more_vert
6 ก.ย. 59 ขายแตงกวาปลอดสารพิษ จากกิจกรรม ผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้สหกรณ์แก้มใส 9 0.00 0.00 more_vert
9 ก.ย. 59 การจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เรื่องโภชนาการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 676 0.00 0.00 more_vert
17 ก.ย. 59 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร 7 1,765.50 1,765.50 more_vert
21 ก.ย. 59 รายการฟ้าห่มดิน ทาง ช่อง 5 มา เยี่ยมชมและถ่ายรายการ ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง 55 0.00 0.00 more_vert
28 ก.ย. 59 เยี่ยมชม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 45 0.00 0.00 more_vert
14 พ.ย. 59 ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียน โดยการชั่งน้ำหนักและส่วนสูง ของต้นเทอมภาคเรียนที่2 682 11,249.00 0.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสุขภาวะในวัยรุ่นและ ทักษะการดำรงชีวิต 95 0.00 0.00 more_vert
21 พ.ย. 59 นักเรียนได้เรียนรู้ ตกผลึกความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและประโยชน์ของพืชผักที่เราปลูก ผ่าน mind mapping 670 0.00 0.00 more_vert
23 พ.ย. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในเครือข่ายและเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 383 26,915.00 26,915.00 more_vert
25 พ.ย. 59 อบรมและตรวจสอบบัญชีการเงินโครงการ งวดที่ 1 2 696.00 696.00 more_vert
28 พ.ย. 59 เก็บผลผลิตจากกิจกรรมผักสวนครัว นำไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ เตรียมทำโครงงานน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 11 0.00 0.00 more_vert
29 พ.ย. 59 เก็บผลผลิตจากกิจกรรมผักสวนครัว นำไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ เตรียมทำโครงงาน 5 0.00 0.00 more_vert
29 พ.ย. 59 เก็บผักบุ้ง จากกิจกรรม แปลงผักปลอดสารพิษ ขายให้สหกรณ์และโรงอาหาร 7 0.00 0.00 more_vert
30 พ.ย. 59 จับปลาและกบ จากกิจกรรมเลี้ยงปลาและกบขาย 16 0.00 0.00 more_vert
30 พ.ย. 59 ทำน้ำใบเตย-อัญชัญ ให้นักเรียนดื่ม โดยใช้ผลผลิตจากกิจกรรมผักสวนครัว โดยบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนแบบโครงงาน 682 0.00 0.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และบูรณาการจัดการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชประวัติและผลงานนักเรียน สู่การเรียนรู้อย่างครบวงจร 694 0.00 0.00 more_vert
6 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์แก้มใสและทบทวนเรื่องการทำบัญชี 13 0.00 0.00 more_vert
7 ธ.ค. 59 นำผักคะน้าจาก กิจกรรมผักไฮโดรโปนิกออกจำหน่ายให้ชุมชน และนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน 15 0.00 0.00 more_vert
9 ธ.ค. 59 ปรับปรุงโรงเรือนปลูกเห็ดและลงก้อนเชื้อเห็ดชุดใหม่ 12 10,000.00 10,000.00 more_vert
13 ธ.ค. 59 ครูและนักเรียนร่วมกัน เก็บผลผลิต ปรับแปลงผักปลอดสารพิษ กำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อม ปลูกผักชุดใหม่ 31 3,140.00 3,140.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 ปลูกผักบุ้งชุดใหม่ 36 2,000.00 2,000.00 more_vert
9-10 ม.ค. 60 คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เข้าอบรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคอ้วน 72 0.00 0.00 more_vert
9-12 ม.ค. 60 ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้นักเรียน 650 0.00 0.00 more_vert
12 ม.ค. 60 ครูและนักเรียน ออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพฤหัสบดี กิจกรรมหน้าเสาธง 670 0.00 0.00 more_vert
13 ม.ค. 60 กิจกรรม English today นักเรียนแกนนำและครูมาให้ความรู้ด้านสุขภาพทั้งการรักษาสุขภาพและผักผลไม้ เป็นภาษาอังกฤษ ทุกวันศุกร์ 670 0.00 0.00 more_vert
23 ม.ค. 60 แกนนำอบรมเด็กที่มีภาวะอ้วน มาให้ความรู้เรื่องการทานผัก และเมนูวันนี้ ทุกสัปดาห์ 670 0.00 0.00 more_vert
8 ก.พ. 60 ลงดินปลูกผัก ปรับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และปลูกผักชุดใหม่ 12 4,860.00 4,860.00 more_vert
15 ก.พ. 60 ติดตามภาวะโภชนาการ วัดน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน ครั้งที่ 2 ของ ภาคเรียนที่ 2 670 0.00 11,249.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 1 49.86 49.86 more_vert
รวม 3,501 120,675.36 46 120,675.36

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:28 น.