ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายรวย ศรีหรัญ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวบุญราศี เจริญผล
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางอุบลรัตน์ สุคนธรส
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายประหยัด แก้วหนู
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายเชวง จันทร์นุ่น
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านกุยเหนือจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิด

อธิบายกรอบแนวคิดหลักของโรงเรียนที่จะประยุกต์ใช้ดังนี้ โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสประการแรกจัดให้มีการบริการอาหารเช้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีต่อมาจัดส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อสุขภาพ ต่อมาโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยปลูกต้นมะขามเขลียงผักหวานชะอมตะไคร้ ขมิ้น ผักต่าง ๆเป็นรั้วโรงเรียน และสามารถนำพืชผักเหล่านี้มาใช้เป็นผักสดให้กับนักเรียนและประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและครูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเป็นอาหารประเภทโปรตีนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยโดยผลผลิตทุกอย่างจะผ่านการซื้อขายด้วยระบบสหกรณ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดรายได้ภายในสถานศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสามารถนำรายได้ที่เกิดจากผลผลิตเหล่านี้มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และถูกสุขอนามัยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งฝึกให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการตลอดมาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเครือข่าย ผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชนอีกทั้งได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารผักเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการประกอบอาหารการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตรแทนการใช้ยาฆ่าแมลงและใช้แทนปุ๋ยการคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและทำลาย เป็นต้น โรงเรียนได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบเด็กไทยแก้มใสไปสู่ชุมชนและเครือข่ายของสถานศึกษาทั้งในเขตพื้นที่เดียวกัน และต่างจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชนเพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของของ ตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป จากการดำเนินงานโครงการต้นแบบเด็กไทยแก้มใสมาเป็นระยะเวลา1ปีทำให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาได้หลายประการเช่นสุขภาพอนามัยของนักเรียนดีขั้นสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนทำให้โรงเรียนบ้านกุยเหนือมีความเติบโตมาเป็นลำดับจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลางมาตั้งแต่ปีการศึกษา25562557และ 2558และคาดว่าในปีการศึกษา2559จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก ทางโรงเรียนบ้านกุยเหนือ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าสู่โครงการโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสปีที่ 2 ที่ให้โอกาสกับนักเรียน และทีมงานโรงเรียนบ้านกุยเหนือ ได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียน อย่างครบวงจรในโครงการพระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและพัฒนาสู่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ต่อไป ดังนั้น โรงเรียนบ้านกุยเหนือ จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 151
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 10
ผู้ปกครอง 119
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 280280
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 9
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 3
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 2
อื่น ๆ 6
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 20
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ได้น้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียน อย่างครบวงจรในโครงการพระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ให้นักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์ สติ ปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ได้รับประทานอาหารเช้า ชอบกินผักนักเรียนชอบดื่มนมไม่ชอบดื่มน้ำอัดลมไม่ชอบขนมกรุบกรอบและไม่ชอบอาหารที่มีสีสัน ทำให้ลดปัญหาทุบโภชนการ
 3. โรงเรียนมีกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน และจัดสภาพแวดล้อมอาหารที่ดี
 4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและสังคม ในเรืองอาหารโภชนการ รวมทั้งสุขภาพของเด็กวัยเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส และโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ทุกปีการศึกษา อีกทั้งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อดำเนินงานดังนี้

 1. นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกิน 7%
 2. นักเรียนมีภาวะผอมและผอมไม่เกิน 7%
 3. นักเรียนมีภาวะค่อนเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน 5%
 4. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลาย และตามฤดูกาล ในมื้อกลางวันเฉลี่ย
  • ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน เฉลี่ย 50 กรัม ประถม 4 ช้อน เฉลี่ย 70 กรัม
  • ผลไม้ อนุบาล 1/2 ส่วน ประถมศึกษา 1 ส่วน ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส และโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ทุกปีการศึกษา อีกทั้งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อดำเนินงานต่อไป

พื้นที่ตั้งโรงเรียน เลขที่17หมู่ที่ 9 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3097570516234,99.61816482247place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 13 ต.ค. 2559 2 พ.ค. 2559 13 ต.ค. 2559 40,000.00
2 14 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 14 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 55,000.00
3 7 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

นักเรียนมีรูปร่างดี สมส่วน อย่างน้อยร้อยละ 80

2 นักเรียนสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมให้กับตนเองและครอบครัว

นักเรียนเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวได้ร้อยละ 85

3 เพื่อระดมทุนให้โรงเรียนมีกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมีกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 การจัดฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย 35,600.00                         more_vert
2 การเกษตรในโรงเรียน 25,000.00                         more_vert
3 สหกรณ์โรงเรียน 5,000.00                         more_vert
4 การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 17,400.00                         more_vert
5 การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ 15,000.00                         more_vert
6 พัฒนาอนามัยสุขสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 0.00                         more_vert
7 ติดตามภาวะโภชนการ 2,000.00                         more_vert
8 จัดบริการสุขภาพ 0.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุก/กบ 219 15,000.00 15,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59 จัดทำป้ายนิเทศน์ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์ให้นักเรียน 63 5,000.00 5,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ปลูกผัก 102 10,000.00 10,000.00 more_vert
20 พ.ค. 59 จัดทำที่แปลงฟันให้กับนักเรียน 109 0.00 0.00 more_vert
28 มิ.ย. 59 เปิด-ถอนเงินเปิดบัญชี 0 500.00 500.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงิน(ง.1)และรายงานการดำเนินงาน 2 2,000.00 1,500.00 more_vert
18 ต.ค. 59 จัดทำเอกสารติดตามโภชนาการประจำตัวนักเรียน 113 2,000.00 2,000.00 more_vert
18 ต.ค. 59 อบรมแม่ครัว ผู้ปกครอง และแกนนำนักเรียน 150 20,000.00 20,000.00 more_vert
18 ต.ค. 59 ทำปุ๋ยชีวภาพ 101 10,000.00 10,000.00 more_vert
18 ต.ค. 59 น้ำหมักชีวภาพ 101 5,000.00 5,000.00 more_vert
21 ต.ค. 59 จัดค่ายให้ความรู้กับนักเรียนในการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนระดับประถม 111 17,400.00 18,500.00 more_vert
25-26 ก.พ. 60 จัดฐานการเรียนให้กับนักเรียนในเรื่องโภชนาการการเกษตรและสหกรณ์ 117 11,600.00 11,000.00 more_vert
4 เม.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงิน(ง.2)และรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 4 2,000.00 2,000.00 more_vert
5 เม.ย. 60 การแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน ปี ๒๕๖๑ 1 31.94 31.94 more_vert
รวม 1,054 100,531.94 14 100,531.94

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 16:51 น.