รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุงเขต2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณชนกชลเจริญ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางเพ็ญศรี พรสุริยา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายเสรี วิสุทยะรัตน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางยินดี วิสุทธยะรัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางมณฑาทิพย์ ช่วยศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางสาวนาถยาขันดำ
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท(ฟ้า)
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านควนพระสาครินทร์ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไป

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อ ยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจร มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียน เด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 243
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 20
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 363363
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 20
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนได้ดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียน อย่างครบวงจรในโครงการพระราชดำริ มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างโรงเรียนอื่นๆได้
 2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้การสนับสนุน เอาใจใส่ ดูแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวัง และพัฒนาภาวะโภชนาการ และดูแลสุขภาพของนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างเยและเตี้ยไม่เกิน7% (กรณีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)
 2. นักเรียนได้กินผักและผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย
  • ผักวันละประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) และมัธยม 5 ช้อน (90 กรัม)
  • ผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วน ประถม 1 ส่วน ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีการดำเนินงานต่ออย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มการจัดการเกษตรในโรงเรียนให้หลากหลายมากขึ้นและปลูกพืชหมุนเวียนกันแต่ละชนิดเพื่อหมุนเวียนแร่ธาตุในดิน ลดแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง และขยายผลจากโรงเรียนสู่ชมชน -จากชุมชนสู่โรงเรียน และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3777653401997,100.2009252904place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 10 ต.ค. 2559 2 พ.ค. 2559 10 ต.ค. 2559 40,000.00
2 11 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 11 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 55,000.00
3 7 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พื่อพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนจำนวน 14 ฐานการเรียนรู้ (การปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงด้วงสาคู การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกบ การทำปุ๋ยชีวภาพ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

นักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียน มีเจตคติที่ดีในการทำเกษคร มีสุขภาพและมีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์ดีและสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

2 เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน

นักเรียนชุมชนผู้ปกครอง และในโรงเรียนเครือข่ายมีเจตคติที่ดี มีความรู้ ในการทำเกษคร มีสุขภาพและมีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์ดีและสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

3 เพื่อพัฒนาบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่าย และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

มีความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
11 พ.ค. 59 - 30 มี.ค. 60 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 456 2,000.00 0.00 more_vert
16 - 30 พ.ค. 59 กิจกรรมออมทรัพย์ 246 5,000.00 2,800.00 more_vert
18 พ.ค. 59 - 18 มิ.ย. 59 กิจกรรมปลูกผัก ครั้งที่1 125 2,400.00 1,852.00 more_vert
27 พ.ค. 59 กิจกรรม อย.น้อย 451 1,000.00 609.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 - 5 ก.ย. 59 กิจกรรมเสียงตามสาย 446 0.00 0.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหาร 247 1,000.00 0.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 - 10 ต.ค. 59 การจัดบริการอาหาร (ให้ความรู้) 246 2,000.00 1,000.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 - 19 ก.ย. 59 กิจกรรมเด็กอ้วนบ้าย บาย ไขมัน 46 500.00 0.00 more_vert
9 มิ.ย. 59 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยชีวภาพ 129 5,000.00 3,139.00 more_vert
9 มิ.ย. 59 กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 459 2,000.00 610.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน 451 3,000.00 0.00 more_vert
21 ก.ค. 59 - 10 ต.ค. 59 กิจกรรมปลูกแก้วมังกร 124 4,000.00 3,200.00 more_vert
21 ก.ค. 59 - 10 ต.ค. 59 กิจกรรมปลูกกล้วยน้ำว้า 56 0.00 0.00 more_vert
25 ก.ค. 59 กิจกรรมกำจัดเหา 456 1,150.00 0.00 more_vert
1 ส.ค. 59 - 10 ต.ค. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 120 8,000.00 8,000.00 more_vert
1 ส.ค. 59 - 10 ต.ค. 59 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 121 15,250.00 14,410.00 more_vert
11 ส.ค. 59 - 10 ต.ค. 59 กิจกรรมพ่อลูกปลูกผักลูกรักได้กิน 451 0.00 0.00 more_vert
2 - 6 ก.ย. 59 กิจกรรมเพาะถั่วงอก ครั้งที่ 1 220 2,000.00 400.00 more_vert
8 ต.ค. 59 กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเนื้อ 122 2,200.00 2,180.00 more_vert
12 ต.ค. 59 เลี้ยงเป็ดเนื้อ ครั้งที่2 318 6,380.00 6,380.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานงวด1 2 2,000.00 2,000.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ศึกษาดูงาน 36 10,000.00 10,000.00 more_vert
14 ต.ค. 59 กำจัดเหาครั้งที่2 0 0.00 1,150.00 more_vert
18 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 กิจกรรมเพาะถั่วงอก ครั้งที่ 2 219 1,600.00 1,600.00 more_vert
24 - 3 ต.ค. 59 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 436 2,000.00 1,800.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 1 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกผัก ครั้งที่ 2 124 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 พ.ย. 59 - 30 มี.ค. 60 กิจกรรมจัดประชุมคณะทำงาน 319 0.00 8,500.00 more_vert
20 พ.ย. 59 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่2 0 0.00 1,800.00 more_vert
22 พ.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่2 0 0.00 4,809.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ประชุมเครือข่าย 46 2,800.00 2,800.00 more_vert
7 ก.พ. 60 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ครั้งที่2 0 0.00 2,320.00 more_vert
14 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60 เลี้ยงไก่ไข่ 25 14,200.00 15,641.00 more_vert
4 เม.ย. 60 ประชุมปิดงวด2 0 4,000.00 2,000.00 more_vert
4 เม.ย. 60 คืนเงินดอกเบี้ย 0 0.00 43.58 more_vert
รวม 6,497 100,480.00 34 100,043.58

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 16:54 น.