รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดนากลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางวิไล ทรัพย์มูล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางนฤมล ลิลา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายวันชัย กิจกำรูญ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายประมวล เสนีย์
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางสายสมร รวยพงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายเตือน เฉยดิษฐ์
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนวัดนากลางจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการเพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ( Conceptual Framework ) โรงเรียนวัดนากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่นำไปสู่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย โรงเรียนได้ดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ น้อมนำองค์ความรู้และรูปแบบที่ดีด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชุมชนครอบคลุม 8 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน ได้แก่ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
- พืชผักพื้นบ้าน
- อาหารพื้นบ้าน
พฤติกรรมสุขภาพ
-นิสัยการกิน
- สุขนิสัยที่ดี
ดูแลรักษาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วิชาการ ภาษาไทย/การจดบันทึก คณิตศาสตร์ /ทำบัญชี วิทยาศาสตร์/การสังเกต การเจริญเติบโตของพืช

การงานอาชีพ เกษตรยั่งยืน แปรรูปอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกความอดทน ฝึกความรับผิดชอบ

สหกรณ์ ทักษะชีวิต
- พึ่งตนเอง
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง/ส่วนรวม
- การทำงานเป็นกลุ่ม - การตัดสินใจ/การแก้ปัญหา - การสื่อสาร - การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น - วิถีประชาธิปไตย

อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม -ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด - ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่น ไม่ใช้สารเคมี ฯลฯ - นำของเหลือใช้/ของที่ทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การทำปุ๋ยหมัก

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 220
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 335335
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 40
ผู้นำศาสนา 2
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 52
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการ ดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและ
  ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
 4. ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน7 %
 2. นักเรียนได้กินผัก - ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย 2.1 ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม
  (อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม)ประถม 4 ช้อน(70 กรัม) ) 2.2 ผลไม้(อนุบาล ½ประถม 1 ส่วน)ต่อมื้อต่อคน
 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยง :- อาหาร-โภชนาการ- สุขภาพ
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

การขยายผลของโครงการ โรงเรียนจะขยายผลการดำเนินโครงการสู่นักเรียน และชุมชน โดยส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษที่บ้านคนละ 1แปลง หากผลผลิตเหลือจากการบริโภคโรงเรียนจะรับซื้อผลผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในส่วนของชุมชนจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจัดอบรมให้ความรู้ โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ เกษตรอำเภอ ฯลฯ ให้ความรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตแก่ครัวเรือน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 90 หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.636484076867,99.993948340382place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 55,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาวะ และโภชนาการของนักเรียน

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร

2.ร้อยละ 10 ที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหารโดยผ่านสหกรณ์นักเรียน

3.ภาวะอ้วน ผอม ไม่เกิน ไม่เกิน 7 % (ทั้งนี้ดูตามเกณฑ์ของโรงเรียนเป็นหลัก) ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7 %

4.เด็กมีการปรับพฤติกรรมการกิน โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยในมื้อกลางวันประมาณ 40-100 กรัม (อาจดูตามเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน ที่แยกเป็น ช่วงอนุบาล และ ช่วงปฐม)

5.มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน

6.มีกระบวนการติดตาม ประเมินสุขภาวะของนักเรียน โดยเด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ร่วม

2 เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะนักเรียน

1.เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)

2.นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

3.ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)

3 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ

1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรภายในโรงเรียนส่งเสริมและติดตามการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างถูกต้อง

2.ร้อยละ 70 ของผู้ปกครองของนักเรียนทุกชั้นเรียนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและนำไปใช้ในการจัดอาหารที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 ก.ค. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 285 6,000.00 4,500.00 more_vert
22 - 26 ก.ค. 59 กิจกรรมการเพาะเห็ดฮังการี่1 285 5,000.00 4,200.00 more_vert
24 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 กิจกรรม Thai School Lunch1 285 1,500.00 985.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยง กบและปลา1 285 15,000.00 9,020.00 more_vert
18 ส.ค. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 1 230 5,000.00 4,000.00 more_vert
9 ก.ย. 59 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) ระหว่างการดำเนินการ 65 3,750.00 2,236.00 more_vert
18 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 1 2 3,660.00 3,660.00 more_vert
3 - 9 พ.ย. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 285 6,000.00 9,000.00 more_vert
7 - 9 พ.ย. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 2 230 5,000.00 6,000.00 more_vert
7 - 11 พ.ย. 59 ปลูกผลไม้กินได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 230 2,000.00 6,600.00 more_vert
1 - 30 ธ.ค. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดฮังการี่2 230 11,576.00 13,290.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 กิจกรรมเลี้ยงกบและปลา2 230 8,000.00 9,000.00 more_vert
1 - 3 ม.ค. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3 285 6,700.00 6,700.00 more_vert
1 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60 กิจกรรม Thai School Lunch2 230 12,000.00 12,000.00 more_vert
1 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) หลังการดำเนินการ 120 5,514.00 5,514.00 more_vert
1 - 3 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 4 285 3,300.00 3,300.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 8.91 more_vert
รวม 3,565 100,000.00 17 100,013.91

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:58 น.