ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านม่วงชุม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิพร นันตาวงค์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางเพ็ญนภาสันฟู
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายสิทธิพงษ์จันสม
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายเสถียร คำชุม
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายการุณ รัตนธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายประสงค์ ธิยศ
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านม่วงชุม เป็นโรงเรียนชายขอบติดกับประเทศพม่า เป็นโรงเรียนชยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่าไทยใหญ่ (ไตย) เผ่าลาหู่ (มูเซอ) เผ่าดาราอั้ง (ประหร่อง) และชนพื้นเมือง (คนล้านนา) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 701 คน เด็กส่วนมากเป็นเด็กที่มีปัญหาทุพภาวะโภชนาการ เพราะการบริโภคอาหารของเด็กที่ขาดคุณค่าทางอาหาร จากสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนบ้านม่วงชุม จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการฯ ปีที่ 1 พบว่า เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง โดยผ่านโครงการเด็กไทยแก้มใส การดำเนินงานเริ่มจากการทำกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขายผ่านระบบบัญชีฟาร์ม ของแต่ละกิจกรรม ให้แม่ครัวทางโรงเรียนได้ประกอบอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทำให้เด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีภาวะโภชนาการที่ดี จึงปรากฏผลดังนี้ เด็กอ้วนลดลงร้อยละ 1.25เด็กผอมลดลง ร้อยละ 2.25 1.นักเรียนมีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต 2.โรงเรียนมีกิจกรรม ลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้
3.ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 5.สร้างเครือข่าย ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน

กรอบแนวคิด

อธิบายกรอบแนวคิดหลักของโรงเรียนที่จะประยุกต์ใช้ดังนี้ ใช้หลักแนวคิด กระบานการบริหารจัดการโดยให้ทุกภาคส่วนเป็นผู้คิด ผู้มีส่วนร่วม และเป็นผู้ที่ดำเนินงาน โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA ดังเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 701
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 40
ผู้ปกครอง 650
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 13911391
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 4
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 30
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 20
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 89
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต
  2. กิจกรรม สามารถ ลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
  3. ผู้ประกอบอาหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  5. สามารถ สร้างเครือข่าย ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
  1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิต
  2. โรงเรียนมีกิจกรรม ลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
  3. ร้อยละ 90 ของประกอบอาหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ร้อยละ 90 ของ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  5. สามารถ สร้างเครือข่าย ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านม่วงชุม สามารถดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมที่วางไว้ นักเรียนมีสุขภาวะ พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย สติปัญญาดีขึ้น โดยได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม พออยู่ พอกิน พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฝึกให้นักเรียนปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ทำประมง และรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ภาวะโภชนาการและสุขภาพให้ ผู้ประกอบการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน สร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสให้กับครอบครัวและชุมชน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 248 ม.10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
ละติจูด-ลองจิจูด 19.936237090239,99.107762575175place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 66,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างสุขภาพสุขภาวะให้กับนักเรียนให้มี พัฒนาการด้านร่างกาย เติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้น ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

2 2.เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรม ลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้

โรงเรียนจัดกิจกรรม ลดปัญหาโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ โดยการใช้นักเรียนแกนนำ อย.น้อย มีโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

3 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และแนวทางในการจัดการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และแนวทางในการจัดการอาหารกลางวันให้ครบ 5 หมู่ อาหารมีภาวะโภชนาการที่ดี

4 4. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

5 5.เพื่อสร้างเครือข่าย ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน

โรงเรียนมาสารถสร้าง เครือข่าย ชุมชน มีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยการอบรมให้ความรู้โภชนาการอาหารให้ลูกหลานได้กิน ได้บริโภค สามารถขยายสู่ชุมชนและโรงเรียนในรอบข้าง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมย่อย ประชุม แถลงนโยบาย มอบหมายหน้าที่ ให้คณะครู 0.00                         more_vert
2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพอาหารให้ผู้ประกอบการ คณะครู 36,500.00                         more_vert
3 กิจกรรมพออยู่ พอกิน พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ 36,730.00                         more_vert
4 กิจกรรม อย น้อย ใส่ใจสุขภาพ 25,620.00                         more_vert
5 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเครือข่าย ปลูกผักปลอดสารพิษส่งสหรณ์นักเรียน 16,800.00                         more_vert
6 กิจกรรม นิทรรศการสุขภาพ 4,350.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 พ.ค. 59 กิจกรรม อบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพอาหารให้ผู้ประกอบการ คณะครู 48 0.00 0.00 more_vert
20 พ.ค. 59 กิจกรรม ประชุม แถลงนโยบาย มอบหมายหน้าที่ ให้คณะครู 38 0.00 0.00 more_vert
20 มิ.ย. 59-20 ก.ค. 59 กิจกรรมพออยู่ พอกิน พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ การเลี้ยงไก่ไข่ 776 21,000.00 21,000.00 more_vert
15-19 ส.ค. 59 กิจกรรม พออยู่ พอกิน พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 746 12,030.00 12,030.00 more_vert
1-28 ก.พ. 60 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพอาหารศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 92 36,500.00 36,500.00 more_vert
20 ก.พ. 60 กิจกรรม สร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน 130 16,800.00 16,800.00 more_vert
21 ก.พ. 60 กิจกรรม อย น้อย ใส่ใจสุขภาพ 104 25,620.00 25,620.00 more_vert
23 ก.พ. 60 กิจกรรม นิทรรศการสุขภาพ 280 4,350.00 4,350.00 more_vert
24 ก.พ. 60 กิจกรรม พออยู่พอกิน พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 776 3,700.00 3,700.00 more_vert
17-31 มี.ค. 60 เบิก-ถอน เงินเปิดบัญชี 3 500.00 500.00 more_vert
30-31 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 64.99 64.99 more_vert
รวม 1,968 120,564.99 11 120,564.99

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 16:03 น.