ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิจิตรา ทัพซ้าย
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายบัณฑิต สิงห์ชา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสุบรรณพร แสนวัฒน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายปาง ถาพร
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางสุจิตรา ศรีเนตร
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายบรรดิษฐ์ สิงห์ชา
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางสุวรรณพร แสนวัฒน์
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณะสุขกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครและระทรวงมหาดไทยภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนโดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) การเกษตรในโรงเรียน ๒)สหกรณ์นักเรียน ๓)การจัดการบริการอาหารในโรงเรียน ๔)การติดตามภาวะโภชนาการ ๕)การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน ๖)การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโร เรียนให้ถูกสุขลักษณะ ๗)การจัดบริการสุขภาพและ ๘) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน ๔ ประการตามแนวพระราชดำริ คือมีพุทธศึกษา หัตถศึกษา และจริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีมีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing ) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๔๔ โรงเรียนจากทั่วประเทศ สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียนพัฒนาสามัคคีที่ผ่านมาพบว่า เด็กนักเรียนยังมีปัญหากล่าวคือ เด็กได้รับอาหารไม่ครบจนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือได้รับอาหารมากผิดปกติจนผิดสัดส่วนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ขาดสารอาหารหมายถึงอาจจะได้รับอาหารไม่ครบประมาณหรือไม่ได้รับอาหารกลางวันพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสติปัญญา ร่างกาย และอารมณ์ของเด็ก ทำให้เด็กขาดศักยภาพที่จะเรียนรู้ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการปีที่๑ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

การพัฒนาให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น อาหารที่สะอาด ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การจัดการเกษตรในโรงเรียนแบบยั่งยืนเพียงพอ และปลอดภัยเช่นการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกผลไม้ปลอดสารพิษไว้ส่งโรงครัวโดยผ่านระบบสหกรณ์ของโรงเรียนตลอดทั้งปี โดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองและผ่านกระบวนการประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าสะอาด ปลอดภัย มีการติดตามประเมินผลเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนตลอด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้จากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน จะทำให้เด็กไทยทุกคนแก้มใสได้

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 69
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 10
ผู้ปกครอง 69
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 148148
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 9
อสม. 6
ชุมชน 2
ผู้นำศาสนา 1
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 4
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 4
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 26
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนโนนสูงโคกกลางเป็นโรงเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
 3. สร้างองค์ความรู้และตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอาหารสมวัย ให้กับนักเรียนบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนได้
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 1. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 5 %
 2. ภาวะผอม ไม่เกิน 5 %
 3. ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 6 % ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)
 4. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ 6000 กรัมอนุบาล3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน ( 70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล 0.5 ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

การดำเนินงานเด็กไทยแก้มของโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง จะดำเนินไปควบคู่กับชุมชน และจากการดำเนินงานดังกล่าวในปีที่ผ่าน ได้ดำเนินการแต่ละองค์ประกอบยังไม่ครบ สมบูรณ์ เพื่อจะสร้างกลไกลระบบต้นแบบไปเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ มีความจำเป็นที่ต้องทำในเรื่อง การจัดการผลิตผลทางการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันเข้าสูระบบสหกรณ์นักเรียนและอาหารกลางวัน จัดสถานีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนและชุมขน เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่จำหน่ายผลิตผล ต้องอาศัยชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์นักเรียนอย่างเป็นระบบ และบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน มีความรู้ในเรื่องโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียนและชุมชนที่ถูกต้องภายในปี ๒๕๕๙โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน พัฒนาคุณภาพอาหารที่เหมาะสมกับผลผลิต ในท้องถิ่น โดยนำโปรแกรม Thai School Lunchใช้ในการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ เน้นสุขภาพลดภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาพฤติกรรมของเด็กให้ถูกหลัก

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ละติจูด-ลองจิจูด 15.759129812253,104.83624917229place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 32,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 44,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมวัย

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 1. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 5 %
 2. ภาวะผอม ไม่เกิน 5 %
 3. ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 6 % ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)
 4. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ 6000 กรัมอนุบาล3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน ( 70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล 0.5 ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
2 2. เพื่อจัดการเรียนรู้บูรณาการ เกษตรในโรงเรียนโดยการปฏิบัติจริง
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรในโรงเรียนโดยการปฏิบัติจริง
 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)
 4. นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี
 5. ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)
 6. นักเรียนประมาณ 80 % ของจำนวนเด็กในโรงเรียน ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
3 3. เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 1. นักเรียนโรงเรียนโนนสูงโคกกลางมีทุพโภชนาการลดลง 2. โรงเรียนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียนได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเด็กไทยแก้มใสก้าวเดิน 3,000.00                         more_vert
2 กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน 45,000.00                         more_vert
3 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 3,000.00                         more_vert
4 กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน 6,000.00                         more_vert
5 กิจกรรมเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนากร และสมรรถภาพทางกาย 2,000.00                         more_vert
6 กิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2,000.00                         more_vert
7 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 8,000.00                         more_vert
8 กิจกรรมบริการสุขภาพของนักเรียน 5,000.00                         more_vert
9 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรโภชนาการและสุขภาพ 3,000.00                         more_vert
10 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 3,000.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 พ.ค. 59 ประชุม ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจโครงเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินงาน 154 3,000.00 3,000.00 more_vert
13 พ.ค. 59 อบรมครูนักเรียนเรื่องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 60 4,200.00 4,200.00 more_vert
25 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ / เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง 77 20,000.00 20,000.00 more_vert
15 มิ.ย. 59-30 พ.ย. 59 การปลูกข้าว 77 10,000.00 10,000.00 more_vert
24 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 และขอเบิกงวดที่ 2 6 600.00 600.00 more_vert
1 พ.ย. 59-22 ธ.ค. 59 ห้องพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้ 32 4,000.00 2,020.00 more_vert
1 พ.ย. 59-24 ม.ค. 60 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 69 3,000.00 3,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-2 มิ.ย. 60 เพาะเห็ดนางฟ้า 33 3,000.00 3,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 ส.ค. 60 การปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล 77 3,000.00 3,000.00 more_vert
15 พ.ย. 59 ปรับปรุงห้องสหกรณ์ของหนู 0 4,300.00 4,300.00 more_vert
18 พ.ย. 59 สุขาภิบาลดีชีวีปลอดภัย 10 2,500.00 2,500.00 more_vert
18 พ.ย. 59 อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 87 3,000.00 4,980.00 more_vert
21-24 พ.ย. 59 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย (ออกกำลังกาย) 0 2,000.00 2,000.00 more_vert
21 พ.ย. 59-16 ธ.ค. 59 กิจกรรมบูรณาการการเกษตรสหกรณ์โภชนาการสู่การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 0 2,000.00 2,000.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 17 4,000.00 4,000.00 more_vert
27 ธ.ค. 59 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 161 6,000.00 6,000.00 more_vert
12 ม.ค. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 110 1,000.00 1,000.00 more_vert
6-7 มี.ค. 60 จัดทำระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการนักเรียน 33 2,000.00 2,000.00 more_vert
20-24 มี.ค. 60 กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม และรายงาน 7 2,400.00 2,400.00 more_vert
24 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 31.68 more_vert
รวม 763 80,000.00 20 80,031.68

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 11:27 น.