ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

directions_run

โครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (ยุวเกษตร)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (ยุวเกษตร)
สังกัด
โรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2565 -
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 7,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 7,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริพร โพธิ์สุวรรณ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวทิพย์วรรณ เขียวพยัพ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสวาวรรนิภา ทองคำมาก
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค
หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

 

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 30
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 21
ผู้ปกครอง 0
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 5151
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 1
อสม. 0
ชุมชน 5
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 6
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เป้าหมายภาวะโภชนาการ

 

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

 

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 7,000.00
รวมงบประมาณ 7,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เรื่องการเกษตรและโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย

นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรสามารถเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เรื่องการเกษตรและโภชนาการอาหารที่ปลอดภัยให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้

90.00

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณ
1 โครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (ยุวเกษตร) 7,000.00 more_vert
รวม 7,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 30 0.00 0 0.00

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 11:22 น.