องค์กรร่วม 63 องค์กร

องค์กรจังหวัด
1 โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
2 โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร นครพนม
3 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) นครราชสีมา
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) นครราชสีมา
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) นครราชสีมา
7 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) นครราชสีมา
8 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค นครราชสีมา
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นครราชสีมา
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) บุรีรัมย์
11 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ บุรีรัมย์
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บุรีรัมย์
13 โรงเรียนบ้านหนองหมี บุรีรัมย์
14 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก ยโสธร
16 โรงเรียนตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
17 โรงเรียนบ้านดอนข่า ศรีสะเกษ
18 โรงเรียนบ้านด่าน ศรีสะเกษ
19 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
20 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์
22 โรงเรียนบ้าจารย์ สุรินทร์
23 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สุรินทร์
24 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ สุรินทร์
25 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์
26 โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) สุรินทร์
27 โรงเรียนบ้านแนงมุด สุรินทร์
28 โรงเรียนบ้านโนนสบาย สุรินทร์
29 โรงเรียนบ้านบักดอก สุรินทร์
30 โรงเรียนบ้านผือ สุรินทร์
31 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สุรินทร์
32 โรงเรียนบ้านสะกาด สุรินทร์
33 โรงเรียนบ้านหนองกับ สุรินทร์
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) สุรินทร์
35 โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
36 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สุรินทร์
37 โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์
38 โรงเรียนบ้านว่าน หนองคาย
39 โรงเรียนบ้านท่าสี อุดรธานี
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
41 โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม อุบลราชธานี
43 โรงเรียนบ้านคำก้อม อุบลราชธานี
44 โรงเรียนบ้านคำมณี อุบลราชธานี
45 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
46 โรงเรียนบ้านจันทัย อุบลราชธานี
47 โรงเรียนบ้านดอนผอุง อุบลราชธานี
48 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
49 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อุบลราชธานี
50 โรงเรียนบ้านนาทอย อุบลราชธานี
51 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง อุบลราชธานี
52 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อุบลราชธานี
53 โรงเรียนบ้านโนนแคน อุบลราชธานี
54 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อุบลราชธานี
55 โรงเรียนบ้านโพนแพง อุบลราชธานี
56 โรงเรียนบ้านเลิงบาก อุบลราชธานี
57 โรงเรียนบ้านหนองกอก อุบลราชธานี
58 โรงเรียนบ้านหนองผือ อุบลราชธานี
59 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ อุบลราชธานี
60 โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
61 โรงเรียนบุญจิราธร อุบลราชธานี
62 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อุบลราชธานี