รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าศิลา
สังกัด สพป สร.2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ สุขชีพ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางนารีรัตน์ สงึมรัมย์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายกวี มะลิงาม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านท่าศิลาจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านท่าศิลา จะนำหลักการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มาใช้ในการจัดการร่วมกันหลักกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกๆฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และมีทักษะในด้านต่างๆอันเป็นผลที่ส่งต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อในการบริหารจัดการ และการระดมทรัพยากรต่างๆผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสู่ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 329
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 28
ผู้ปกครอง 80
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 437437
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 15
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
 2. สหกรณ์ร้านค้ามีอาหารจำหน่ายที่มีคุณภาพลด หวาน มัน เค็ม และไม่มีน้ำอัดลมขายในสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
 3. โรงเรียนมีผลผลิตทางด้านการเกษตรเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและยังสามารถนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน
 4. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและชุมชนมีบรรยากาศที่น่าอยู่หมู่บ้านสะอาดถูกหลักอนามัย
 5. โรงเรียนในตำบลเมืองแกได้รับความรู้เรื่อง “เด็กไทยแก้มใส”และนำไปปฏิบัติตามได้
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะผอม ไม่เกิน 7 % ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7 % ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ 450 กรัมอนุบาล 0.5 ทัพพี ประถม 1 ทัพพีผลไม้ (อนุบาล 0.5 ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านท่าศิลาได้ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องไปโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนได้เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมจัดทำตามแผนนโยบายโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก่เครือข่ายให้กับโรงเรียนร่วมกับตำบลเมืองแกและตำบลอื่นๆ เพื่อโภชนาการที่ดีสู่นักเรียนน้อมนำถวายแด่เจ้าฟ้านักโภชนาการต่อไป 2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ดำเนินการขยายผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการดังนี้ 1. สร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน และหน่วยงานสนับสนุน 1.1. จัดทำโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการต้นแบบเด็กไทยแก้มใส เป้าหมาย การทำ Swotชุมชน / โรงเรียนกิจกรรมแก้มใสใส่ใจลูกเราการสร้างเครือข่ายชุมชนแก้มใสการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันแก้ไขด้านโภชนาการชุมชน “สุขภาพฐานราก” โดยความร่วมมือร่วมใจ ในการส่งเสริมสุขภาพการดำเนินสร้างทักษะชีวิตร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง โดยเชื่อมโยงกิจกรรมสู่สุขภาพ คือ กิจกรรมพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การตั้งเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดสู่เป้าหมายความสำเร็จ และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อขยายเครือข่ายและการดำเนินการโครงการเด็กไทยทำได้สู่โรงเรียนและชุมชน “ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” เน้นการให้ความรู้ ทักษะ และการศึกษาดูงาน จากสภาพจริงในโรงเรียนและชุมชน 1.2แหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จัดนำนักเรียนและคระครูไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพความเป็นจริงเพื่อนำมาดำเนินการและและพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 1.4สร้าง/ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มในสู่โรงเรียนอื่น จัดแต่งตั้งเครือข่ายในโรงเรียนตำบลเมืองแก7 โรงเรียนเพื่อปฎิบัติและนำไปจัดทำซึ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะ เพื่อที่จะได้ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองและชุมชน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่5 ถ.ปัทมานนท์ ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.212638155454,103.64067971706place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 48,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 66,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีความเจริญเติบโตสมวัย และรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัย และหลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันที่เหมาะสมตามวัย โดยใช้เมนู Thai School Lunch

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 %
 • ภาวะผอม ไม่เกิน 7 %
 • ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7 %
 • ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)
 • นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ 450 กรัม อนุบาล 0.5 ทัพพี ประถม 1 ทัพพีผลไม้ (อนุบาล 0.5 ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ดูแล การลดหวาน มัน เค็ม และปลอดน้ำอัดลม/ขนมกรุบกรอบ
 • ร้านจัดจำหน่าย อาหารว่าง ลดหวาน มันเค็มน้ำอัดลม เครื่องดื่มมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ
 • นักเรียนได้รับ อาหารว่าง ลดหวาน มันเค็ม และเครื่องดื่มมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ
 • มีการจัดทาบัญชีรับ-จ่าย ประจาวัน บัญชีสินค้า บัญชีสมาชิก และมีสรุปบัญชีประจาปี
3 เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน
 • โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและการแปรรูปอาหาร
 • นักเรียนได้รับอาหาร พืชผัก ไข่ไก่ ปลา ที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการ
4 เพื่อสร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้งระบบ
 • พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดการสิ่งแวดล้อมอาหาร
 • เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชน สังคม ให้ความสำคัญกับอาหาร โภชนการ และสุขภาพของเด็กวัยเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10 ส.ค. 59 "ไก่ไข่" จัดซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่ และอาหารไก่ และสร้างแปลงผักสวนครัว 0 30,000.00 27,002.00 more_vert
31 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 100 10,200.00 10,200.00 more_vert
30 ก.ย. 59 จัดตั้งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน / รับสมัครสมาชิก และรับทราบแนวทาง/จัดซื้ออุปกรณืในการทำร้านค้าสหกรณ์ 0 10,000.00 10,000.00 more_vert
30 ก.ย. 59 จัดทำรูปเล่ม งวดที่ 1 0 2,200.00 798.00 more_vert
25 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 และขอเบิก งวดที่ 2 3 0.00 0.00 more_vert
14 พ.ย. 59 จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด 396 7,050.00 7,050.00 more_vert
15 พ.ย. 59 - 0 0.00 0.00 more_vert
17 พ.ย. 59 ดูแลรดน้ำเห็ด และเก็บเกี่ยวผลผลิต 13 0.00 - more_vert
17 พ.ย. 59 ซื้อพันธุ์ปลา 35 8,000.00 8,000.00 more_vert
17 พ.ย. 59 ดูแลให้อาหารปลาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 35 5,750.00 5,750.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 40 6,000.00 6,000.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ประจำวัน บัญชีสินค้า บัญชีสมาชิก และมีสรุปบัญชีประจำปี 0 0.00 - more_vert
16 ธ.ค. 59 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 0 0.00 - more_vert
28 ธ.ค. 59 จัดซื้อพันธุ์ผักสวนครัว และเพาะปลูก 110 18,380.00 18,380.00 more_vert
29 ธ.ค. 59 ดูแลรดน้ำและเก็บเกี่ยวผลผลิต 0 0.00 - more_vert
21 ก.พ. 60 จัดซื้อไก่ไข่ 0 14,300.00 14,300.00 more_vert
24 ก.พ. 60 จัดซื้อพันธุ์ผักสวนครัว และเพาะปลูก2 25 6,620.00 6,620.00 more_vert
1 มี.ค. 60 จัดซื้อปุ๋ยคอกเพื่อดูแลบำรุงรักษาพืชผัก3 110 5,900.00 5,900.00 more_vert
24 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00 more_vert
24 มี.ค. 60 ถอนเงินดอกเบี้ย คืน สอส. 3 38.61 38.61 more_vert
รวม 872 124,938.61 16 120,538.61

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 13:40 น.