ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชิต พลเยี่ยม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสมเพชร จิตจักร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางทัศนีย์กรณ์ บุตรวงษ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางพิสมัย ศรีตระกูล
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสง่า ดามาพงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด
 1. เกษตรในโรงเรียน 1.1 มีการผลิตทางเกษตร และเลี้ยงสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนชุมชนและภาคีเครือข่าย 1.2 มีการนำผลผลิตทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ไปใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน
 2. สหกรณ์นักเรียน 2.1 มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีนักเรียนเป็นสมาชิกและดำเนินการโดยนักเรียน ๒.๒ มีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนเพื่อจำหน่ายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน
 3. การจัดบริการอาหาร 3.1 มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือนตามมาตรฐานโภชนาการ (ใช้ Thai School Lunch Program) 3.2 มีการปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย 3.3 นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ 3.4 มีร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ
 4. การติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 4.1 มีรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ1ครั้ง
 5. การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 5.1 มีการบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคลและแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ 5.2 มีการฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
 6. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6.1 มีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6.2 มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย
 7. การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 7.1 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 7.2 มีระบบการช่วยเหลือการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงจนถึงเสียชีวิต
 8. การจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 8.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเด็กไทยแก้มใส 8.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพที่บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 8.3 จัดสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 143
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 143
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 301301
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 3
ชุมชน 2
ผู้นำศาสนา 1
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 3
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 1
อื่น ๆ 1
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 18
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 2. เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 3. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
 4. ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนา สุขนิสัย การส่งเสริมสุขภาพ มีความตระหนักในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

1.มีผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอและจัดการอย่างเป็นระบบ 2.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น 3.โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 4.ผู้ปกครอง ชุมชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ 5.นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี - ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ....10....% - ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน ....7....% - ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน .....7...% ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) - นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ ..3...กรัม อนุบาล ....2......ช้อน (..13.4... กรัม) ประถม ..4....ช้อน (....26.8.....กรัม) ผลไม้(อนุบาล …0.5..ส่วน ประถม …1..ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

1.เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
1.1หลังจากการดำเนินการครบตามระยะเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการ PDCA (Plan, Do, Check, Action)มาปรับใช้ได้ โดยการประเมินตนเอง3 ด้าน คือ การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงาน และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียน 1.2 โรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาต่อยอด การดำเนินกิจกรรมใน 8 องค์ประกอบตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1.3 โรงเรียนตั้งคณะทำงานและมีการทำงานที่ชัดเจนประกอบด้วยครูทุกกลุ่มสาระ ร่วมจัดกระบวนการร่วมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงเกษตร-อาหาร-โภชนาการ-สุขภาพ และจัดให้มีการพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งใน และนอกห้องเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน 1.4 โรงเรียนจัดระบบการตรวจสอบ คัดกรอง ด้านคุณภาพของอาหารหลัก ขนม นมโรงเรียน และเครื่องดื่มที่ให้บริการในโรงเรียน และนอกบริเวณโรงเรียน 1.5 โรงเรียนมีการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ถนนโพนทอง - กุฉินารายณ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ละติจูด-ลองจิจูด 16.3760539927,103.997768639place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพ

2 โรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ อย่างเป็นระบบ

ผู้เรียน บุคลากรและคนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3

 

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 10,600.00                         more_vert
2 การเกษตรในโรงเรียน 24,300.00                         more_vert
3 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 1,700.00                         more_vert
4 กิจกรรมการจัดการอาหารนักเรียน 2,920.00                         more_vert
5 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 10,800.00                         more_vert
6 การจัดการเรียนรู้ เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 30,200.00                         more_vert
7 การพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 10,920.00                         more_vert
8 การบริการสุขภาพนักเรียน 6,160.00                         more_vert
9 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 1,900.00                         more_vert
10 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 500.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
14 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงโครงการ 15 10,600.00 9,094.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 การจัดหา ผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการด้านการเกษตร โภชนาการและสุขภาพ 12 5,520.00 4,945.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเพาะเห็ด 18 2,000.00 5,000.00 more_vert
20 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การปลูกผักปลอดสารพิษ 161 2,000.00 2,000.00 more_vert
6 มิ.ย. 59-26 ส.ค. 59 ขยายจำนวนแม่ไก่พันธุ์ไข่ 19 15,000.00 15,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59-8 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 18 4,400.00 4,216.00 more_vert
11 ส.ค. 59 การทำน้ำหมักชีวภาพ 158 2,200.00 600.00 more_vert
15-19 ส.ค. 59 ปรับปรุงห้องพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาพ 32 2,000.00 1,689.00 more_vert
29 ส.ค. 59-2 ก.ย. 59 อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ(การตรวจฟัน,การปฐมพยาบาล) 34 2,700.00 2,400.00 more_vert
20 ต.ค. 59 การทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 2 1,296.00 1,296.00 more_vert
22 ธ.ค. 59-10 ม.ค. 60 ขยายแหล่งดื่มน้ำ 109 7,100.00 7,085.00 more_vert
22 ธ.ค. 59 กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 161 1,460.00 1,460.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 การอบรมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 42 1,200.00 1,200.00 more_vert
10 ม.ค. 60 อบรมนักเรียนแกนนำดำเนินงานสหกรณ์ 5 กลุ่ม 33 1,700.00 1,168.00 more_vert
13 ม.ค. 60 อบรมให้ความรู้ครู ผู้ประกอบอาหาร ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการอาหารนักเรียน 161 2,920.00 2,920.00 more_vert
16 ม.ค. 60 โรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดชื่น 161 2,900.00 1,740.00 more_vert
26 ม.ค. 60 ฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 0 2,000.00 3,560.00 more_vert
27 ม.ค. 60 จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการนักเรียน 161 200.00 215.00 more_vert
27 ม.ค. 60 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ 63 2,000.00 2,030.00 more_vert
3 ก.พ. 60 กิจกรรมรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 161 800.00 820.00 more_vert
10 ก.พ. 60 การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “สมาร์ทคิดส์ สมาร์ทเฮลท์” 161 8,760.00 8,600.00 more_vert
23 ก.พ. 60 การแก้ปัญหาเด็กอ้วน 42 500.00 2,800.00 more_vert
9 มี.ค. 60 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ เกษตร โภชนาการและสุขภาพ 73 18,660.00 18,660.00 more_vert
10 มี.ค. 60 ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ 38 900.00 740.00 more_vert
31 มี.ค. 60 การทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 2 2 1,184.00 785.57 more_vert
รวม 1,667 100,000.00 25 100,023.57

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 11:29 น.