ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายอรุณ ทรงแสงจันทร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายสมพงษ์ นิลนัน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางอาภัสรา กลมกลาง
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายเสน่ห์ มีพวงผล
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายทองดี ปะริโต
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายเสน่ห์ พันธ์ไสธง
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหัวสะพานจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนจะดำเนินการโครงการเด็กไทยแก้มใสดังการเขียนเป็นแผนผังแสดงถึงกรอบแนวคิด และองค์ประกอบของโครงการเด็กไทยแก้มใส ในการพัฒนาอาหารโภชนาการ และสุขภาพอานามัยในโรงเรียนเพื่อช่วยให้มีภาวะโภชนาการดีขึ้น ทำให้เด็กได้รับหารพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีองค์ประกอบของการพัฒนาดังนี้

 1. การเกษตรในโรงเรียน การเพาะเห็ดฟาง
 2. สหกรณ์นักเรียนการจัดซื้อสิ้นค้าที่จำเป็นต่อนักเรียนและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน และนำไปขายให้กับอาหารกลางวันของโรงเรียน
 3. การจัดบริการอาหารในโรงเรียนครูเวรดำเนินการจัดซื้ออาหาร(ผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน)และ เครื่องปรุงต่าง ๆเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้นักเรียนในแต่ละวันให้ครบทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ
 4. การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ เส ริมสร้างการออกกำลังกายของนักเรียนโดยการใช้อุปกรณ์ฮูล่าฮูก
 5. พัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพมีผลิตน้ำยาล้างจานภาชนะและผลิตน้ำยาล้างมือไว้ใช้เอง จัดหาที่แปรงฟันหลังรับ ประทานอาหารกลางวัน
 6. การพัฒนาอานามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จัดหาถังขยะให้เพียงพอไว้สำหรับแยกประเภทขยะ
 7. การจัดบริการสุขภาพนักเรียนจัดให้มี มุมอานามัยในห้องเรียนและการตรวจสุขภาพนักเรียนกิจกรรมบริการและส่งต่อ
 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพมีการจัดกระบวนการเรียนรุ้ควบคู่ไปกับการลงปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ำ ให้อาหารสัตว์
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 215
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 19
ผู้ปกครอง 181
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 415415
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 120
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 12
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 142
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนบ้านหัวสะพานเป็นโรงเรียนเรียนรู้ของชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพานได้รับการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 10 %
  • ภาวะผอม ไม่เกิน 7 %
  • ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 5 %
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย
  ผัก วันละประมาณ 10 กรัม

  • อนุบาล (0.5 ทัพพี/มื้อ) ช้อน (30 กรัม/มื้อ)
  • ประถม (1 ทัพพี/มื้อ) ช้อน (60 กรัม)

ผลไม้(อนุบาล 0.5 ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
  จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 2. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการประกาศรับสมัครสมาชิก ใหม่โดยความสมัครใจของสมาชิก
 3. คณะกรรมการชุดเก่าและผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้กับสมาชิกใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
 4. ผู้รับผิดชอบร่วมกับกรรมการชุดเก่าจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และหาประสบการณ์ให้กับกรรมการชุดใหม่
 5. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จัดพิธีส่งมอบภารกิจให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 6. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร วิธีการขยายผลการดำเนินโครงการ
 7. มอบหมายภารกิจให้กับนักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านของตัวเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 8. โรงเรียนจัดทำเอกสารและทำวิธีการดำเนินโครงการและวิธีปฏิบัติแจกจ่ายเผยแพร่
 9. โรงเรียนจัดทำ VTR เผยแพร่วิธีการดำเนินโครงการและวิธีปฏิบัติแก่ชุมชนและผู้สนใจ
 10. จัดประชุม อบรม สัมมนาการดำเนินโครงการ ให้กับชุมชนหรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้
 11. โรงเรียนดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการให้ชุมชนและผู้อื่นเข้ามาศึกษาดูงาน
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 52 หมู่ที่ 13 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ละติจูด-ลองจิจูด 14.814902056221,102.80190199614place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 55,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้งระบบ
 1. ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน จำนวน 92 คนเข้าใจนโยบายและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน จำนวน 92 คนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายชุมชนแก้มใส
 3. ครู/บุคลากรในโรงเรียน ครูอนามัย/อาหารกลางวัน นักเรียนแกนนำ ตัวแทนผู้ปกครอง ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ 2 จำนวน 9 โรงเรียนจำนวน 131 คน รับรู้เข้าใจสามารถปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติโครงการเด็กไทยแก้มใส
2 2. เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง ทั้งในและนอกโรงเรียน
 1. นักเรียนจำนวน 215 คน ได้รับอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการ
3 3. เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดกิจกรรมสหกรณ์การผลิต สหกรณ์ร้านค้าดูแลเรื่องอาหารหวาน มัน เค็ม และปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ
 1. มีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า, กิจกรรมออมทรัพย์(ธนาคารโรงเรียน)และกิจกรรมสหกรณ์การผลิตที่ดำเนินการโดยนักเรียน
 2. นักเรียนเข้าใจหลักการการดำเนินงานของสหกรณ์ ฝึกความรอบคอบในการจัดทำบัญชี และฝึกอาชีพพื้นฐานการค้าขาย
 3. นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม
4 4. เพื่อพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
 1. ร้อยละ80ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมี สุขนิสัยที่พึงประสงค์
 2. นักเรียนจำนวน 215 คนปลอดเหา
 3. นักเรียนจำนวน 215คนมีฟันพุแท้ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1
5 5. เพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ โปรแกรม Thai School Lunch
 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบริการอาหารของโรงเรียนนำมาตรฐานโภชนาการ ไปจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มในโรงเรียนได้ถูกต้อง
 2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณตค่าทางโภชนาการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 ประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 0.00                         more_vert
2 โครงการอบรมขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส(ความรู้คู่การปฏิบัติ) 40,000.00                         more_vert
3 กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพในด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 50,000.00                         more_vert
4 ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสหกรณ์นักเรียน 5,000.00                         more_vert
5 การจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 0.00                         more_vert
6 การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 0.00                         more_vert
7 โครงการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสในงาน open house สิ้นปีการศึกษา 2559 5,000.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 ครูเวรจัดซื้ออาหารสด ผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงเพื่อใช้ประกอบอาหารให้นักเรียนในแต่ละวันให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการการจัดรายการอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch มาตรฐานอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีคุณภาพ 553 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 นักเรียนแปรงฟันวันละ 2ครั้ง,ล้างมือ 7 ขั้นตอน,วิ่งวันละ 2 รอบสนาม/เดินวันละ 2,000 ก้าว จัดหาแปรงสีฟัน/ยาสีฟัน/แก้วน้ำ/น้ำยาล้างมือและสื่อวัสดุในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ ฟัน จากบุคลากกรจาก โรงพยาบาลชำนิ และ รพ.สต.หนองตาเปล่ง 236 0.00 0.00 more_vert
15 มิ.ย. 59 ประชุมครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 445 0.00 0.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการเด็กไทยแก้มใส 234 0.00 0.00 more_vert
9 ส.ค. 59 จัดอบรมให้กับครู/บุคลากรในโรงเรียน ครูอนามัย/อาหารกลางวัน นักเรียนแกนนำ ตัวแทนผู้ปกครอง ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ 2 จำนวน 9 โรงเรียน 445 40,000.00 40,000.00 more_vert
25 ต.ค. 59 ประชุมติดตามการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 2 0.00 2,400.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 ม.ค. 60 เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและการแปรรูปอาหาร 234 20,000.00 20,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 ม.ค. 60 เลี้ยงสุกรขุน 234 30,000.00 30,000.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 สหกรณ์การผลิตและ สหกรณ์ร้านค้ารับซื้อพืชผักสวนครัวการเกษตรในโรงเรียนและจำหน่ายเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้กับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์ 200 5,000.00 2,600.00 more_vert
23 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ 0 0.00 19.83 more_vert
31 มี.ค. 60 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน open house โรงเรียนบ้านหัวสะพาน เชิญโรงเรียนเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ้นปีการศึกษา 2559 415 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 2,905 100,000.00 11 100,019.83

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 14:08 น.