รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สังกัด เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัชชา รักนุ่ม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางนิศราวดี อรูณพันธ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายเอกพงศ์ บัวขาว
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางภัทธิราภรณ์ ทองลิ้ม
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสุเมธ บุญยก
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายเรวัติ เกื้อสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ
1) การเกษตรในโรงเรียน
2) สหกรณ์นักเรียน
3) การจัดการบริหารของโรงเรียน
4) การติดตามภาวะโภชนาการ
5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7) การจัดบริการสุขภาพ
8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนมีนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่นำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนความรู้เป็นอย่างดี ได้แก่ เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ โรงพยาบาลพัทลุง เทศบาล สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์แพทย์ชุมชน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 574
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 51
ผู้ปกครอง 605
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 12301230
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 10
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 35
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสู่การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 2. นักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัยมีอารมณ์ สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารและสุขภาวะของนักเรียนที่ดี
 4. ชุมชนและสังคม มีความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการทีี่เอื้อต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน
 5. ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ๔ %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน ๒ %
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน ๔ %
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย

  • ผักวันละประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ กรัม
  • ผลไม้(อนุบาล 1/๒ ส่วน ประถม ๑ ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จทางโรงเรียนคิดว่าจะดำเนินการต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งการทำงานกับองค์กรอื่นๆที่เป็นภาคีเครือข่าย

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 202 ถ.เสน่เจริญ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6168449627403,100.05810838898place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 48,000.00
2 1 ต.ค. 2016 5 เม.ย. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 66,000.00
3 5 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง.

มีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน

2 2. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนทุพโภชนาการ และนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน.

มีนักเรียนน้ำหนักตามเกณฑ์มาขึ้น

3 3. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 พ.ค. 59 ไถปรับหน้าดิน 2 900.00 900.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 ผักสวนครัวรั้วกินได้ 115 8,680.00 8,680.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 อุปกรณ์สำหรับทำถั่วงอก 38 490.00 490.00 more_vert
5 ก.ค. 59 การปลูกผักไร้ดิน 43 0.00 0.00 more_vert
10 ก.ค. 59 เลี้ยงกบคอนโด ปลาดุกในบ่อ 54 9,090.00 9,090.00 more_vert
20 ก.ค. 59 จัดทำบอร์ดความรู้ด้านการเกษตรและโภชนาการ 35 3,780.00 3,780.00 more_vert
21 ก.ค. 59 เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า 104 2,535.00 2,535.00 more_vert
27 ก.ค. 59 น้ำชีวภาพอีเอ็ม 105 600.00 600.00 more_vert
8 ส.ค. 59 วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์จากประมงจังหวัดพัทลุง 110 0.00 0.00 more_vert
24 ส.ค. 59 อบรมโครงการลดพุงสักนิดชีวิตเป็นสุข 123 3,990.00 3,990.00 more_vert
29 ก.ย. 59 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 0 16,760.00 16,760.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ประชุมปิดงวด ครั้งที่1 2 1,000.00 1,000.00 more_vert
17 พ.ย. 59 กิจกรรมเขตรับผิดชอบของนักเรียน 85 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 พ.ย. 59 ทัศนศึกษาดูงาน ครู นักเรียน 53 3,500.00 3,500.00 more_vert
23 พ.ย. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหาร 8 2,800.00 2,800.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 กิจกรรมการออมเงิน 650 1,200.00 1,200.00 more_vert
20 ธ.ค. 59 ต้นไม้พูดได้ 610 10,000.00 10,000.00 more_vert
16 ม.ค. 60 การทำดินปลูกชีวภาพ 110 5,000.00 5,000.00 more_vert
18 ม.ค. 60 ล้างมือ 7 ขั้นตอน 53 1,000.00 1,000.00 more_vert
24 - 27 ม.ค. 60 เลี้ยงปลาในกระชัง ครั้งที่ 2 115 9,775.00 9,775.00 more_vert
30 - 31 ม.ค. 60 การเลี้ยงกบคอนโด ครั้งที่2 105 7,000.00 7,000.00 more_vert
1 ก.พ. 60 การเพาะเห็ดนางฟ้า 105 3,000.00 3,000.00 more_vert
6 ก.พ. 60 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 132 3,000.00 3,000.00 more_vert
7 ก.พ. 60 ทัศนศึกษาดูงานบุคลากร 10 2,000.00 2,000.00 more_vert
9 ก.พ. 60 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตมีสุข 65 5,000.00 5,000.00 more_vert
10 ก.พ. 60 ทัศนศึกษาดูงานแกนนำ 22 5,000.00 5,000.00 more_vert
15 ก.พ. 60 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 55 2,000.00 2,000.00 more_vert
20 ก.พ. 60 กิจกรรมเด็กไทยแก้มใสลด หวาน มัน เค็ม 106 1,200.00 1,200.00 more_vert
20 ก.พ. 60 อาหารเสริมภาวะโภชนาการ 105 4,700.00 4,700.00 more_vert
22 ก.พ. 60 แกนนำแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ 30 1,000.00 900.00 more_vert
27 ก.พ. 60 ผักสวนครัว รั่วกินได้ ครั้งที่ 2 55 2,000.00 2,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 กิจกรรมเท่กินผัก คนน่ารัก กินผลไม้ 605 1,000.00 1,100.00 more_vert
4 - 7 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 118.98 more_vert
4 เม.ย. 60 ประชุมปิดงวดครั้งที่ 2 2 1,000.00 1,000.00 more_vert
รวม 3,815 120,000.00 34 120,118.98

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2016 16:39 น.