ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถวิล บุญเจียม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางลีลา สาลีโภชน์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางพัฒนา แสงโพธิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายลือชัย สานุทัศน์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางสาวแน่งน้อย ธูปแช่ม
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล, นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านโคกจำเริญ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดหลักของโรงเรียนมีดังนี้ 1.เด็กเป็นผู้ลงมือทำเอง -สร้างแกนนำนักเรียนชั้นป.4 –ป.6 ตามกิจกรรม 8 องค์ประกอบ -นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตาม 8 องค์ประกอบตามศักยภาพ 2.สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา -พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามกิจกรรม 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การเกษตรในโรงเรียน 2.สหกรณ์นักเรียน 3.การจัดบริการอาหารในโรงเรียน 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ 5.การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7.การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 8.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และ สุขภาพ 3.การมีส่วนร่วมของชุมชน -สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และแกนนำชุมชนดูแลกิจกรรมตาม 8 องค์ประกอบ 4.ความร่วมมือของหน่วยงาน ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโรงเรียน -แสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากร ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 233
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 10
ผู้ปกครอง 210
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 453453
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 20
ชุมชน 200
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 15
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 270
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญา ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
  2. โรงเรียนมีรูปแบบการลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆช่วยเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  4. ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ5 ภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ7 ภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ7 ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี) นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ70กรัมอนุบาล 3ช้อน ( 50กรัม) ประถม 4ช้อน (70กรัม)ผลไม้ (อนุบาล 1/2ส่วนประถม 1ส่วน)
ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
  1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
    การดำเนินโครงการในปีที่ 1 ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียน รู้ทิศทางการพัฒนาของโครงการ ดังนั้น การที่โรงเรียนได้ต่อยอดในปีที่ 2 โรงเรียนจึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ ของโครงการและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตามวัย โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดไป
  2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร จากการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสในปีที่ 1 ที่ผ่านมา ที่เป็นรูปธรรมได้แก่การดำเนินงานใน 8 องค์ประกอบที่เห็นผลอย่างชัดเจนและสามารถที่จะเป็นแบบอย่างการดำเนินงาน เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างดีดังนั้นการขยายผลจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำโครงการนี้ ไปใช้ในโรงเรียน ชุมชน ด้วยการจัดนิทรรศการโครงการ การ นำเสนอผลสำเร็จของโครงการ การศึกษาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทั้ง 8 องค์ประกอบ การจัดสร้างเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง
พื้นที่ตั้งโรงเรียน ม.5 ตำบลตานี อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด 14.625240932218,103.25913897137place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 7 เม.ย. 2560 55,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีผักผลไม้ที่ปลอดภัยและหลากหลายเพิ่มขึ้นและเหมาะสมตามวัย โดยใช้เมนูอาหารกลางวัน Thai School Lunch

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัย และหลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน

2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในมื้อกลางวัน

2 เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีการเจริญเติบโตสมวัย ในการลดปัญหาโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)

2.นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

3.ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)

3 เพื่อพัฒนาครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนแกนนำด้านการเกษตร สหกรณ์นักเรียน การจัดบริการอาหาร การพัฒนาสุขนิสัย การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบริการสุขภาพนักเรียน ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนแกนนำร้อยละ 80มีทักษะในการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

4 เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

นักเรียน/บุคลากร/ภาคี/ เครือข่าย/ชุมชนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 20,000.00                         more_vert
2 แผนการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามเมนูอาหารกลางวัน Thai School Lunch 40,000.00                         more_vert
3 กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 23,200.00                         more_vert
4 พัฒนาศักยภาพบุคลาการและเครือข่าย 16,800.00                         more_vert
5 แผนการจัดบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 0.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 150 15,000.00 15,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 235 11,000.00 11,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 กิจกรรมการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์นักเรียน 235 0.00 0.00 more_vert
16 มิ.ย. 59 ประชุมแม่ครัว อสม นักเรียนแกนนำเกี่ยวกับโปรแกรม Thai school lunch 40 5,000.00 5,000.00 more_vert
18 ก.ย. 59 จัดอบรมนักเรียนและผู้ปกครองที่มีภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน 80 10,000.00 10,000.00 more_vert
25 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 2 1,720.00 1,720.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 ปลูกผักสวนครัว 445 5,000.00 5,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงไก่ไข่ 235 14,000.00 14,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 235 10,000.00 10,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 1.กิจกรรมการจัดทำรายการอาหารตามเมนู Thai school lunch 459 0.00 0.00 more_vert
16 ธ.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนในด้านการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพ 140 13,200.00 13,200.00 more_vert
17 ก.พ. 60 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายโครงการเด็กไทยแก้มใส 70 10,000.00 10,000.00 more_vert
15 มี.ค. 60-15 เม.ย. 60 จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน 486 3,360.00 3,360.00 more_vert
23 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส งวดที่ 2 2 1,720.00 1,720.00 more_vert
23 มี.ค. 60 คืนเงินดอกเบี้ยธนาคาร เพื่อปิดโครงการ 2 44.63 44.63 more_vert
23-31 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00 more_vert
27-31 มี.ค. 60 กิจกรรมการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อสุขภาวะ 413 10,000.00 10,000.00 more_vert
30 มี.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน 145 20,000.00 20,000.00 more_vert
1 เม.ย. 60 กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 413 15,000.00 15,000.00 more_vert
4-7 เม.ย. 60 กิจกรรมการปรับปรุงแปลงผักเพื่ออาหารกลางวัน 413 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 1,622 150,544.63 20 150,544.63

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 11:25 น.