รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพจน์ สิงหราช
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางนวลนิตย์ สิมมา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวสุจิตรา โสมนัส
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ
1) การเกษตรในโรงเรียน
2) สหกรณ์นักเรียน
3) การจัดการบริหารของโรงเรียน
4) การติดตามภาวะโภชนาการ
5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7) การจัดบริการสุขภาพ
และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) จากการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน พบว่านักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และเตี้ย สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนทำให้โรงเรียนมีการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการด้านการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และลักษณะนิสัยการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคน้ำอัดลม , ขนมกรุบกรอบ , ลูกอม , อาหารฟาสฟู้ดส์ อาหารจั้งฟู้ด และการบริโภคอาหารประเภทผัก ผลไม้ น้อยเกินไป ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

กรอบแนวคิด

จากผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสทางโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)ได้มุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติและพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโภชนาการสมวัยสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนั้น โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยื

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 958
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 51
ผู้ปกครอง 20
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 10291029
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 10
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 30
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เกิดกระบวนการประเมินติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน
  3. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและมีทักษะการดำรงชีวิต
  4. เกิดการพัฒนาบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่าย และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน7%
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7%
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%

นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย

ผักวันละประมาณ 40 – 100กรัมอนุบาล 3ช้อน ( 50กรัม )ประถม4ช้อน( 70 กรัม )

ผลไม้(อนุบาล 1/2 ส่วนประถม 1 ส่วน )ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เมื่อโครงการแล้วเสร็จโรงเรียนก็จะยังคงดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากในด้านสุขภาพซึ่งจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย การที่จะยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจะเป็นไปในลักษณะของการ “คงสภาพ”ไว้สำหรับส่วนที่ดีอยู่แล้ว และจะ “พัฒนา/ปรับเปลี่ยน”ในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่

  1. ขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ในสำนักงานเขตเดียวกัน ด้วยการอธิบายในที่ประชุมผู้บริหาร (ประชุมประจำเดือน)และการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
  2. ขยายผลสู่ชุมชนโดยเชิญผู้นำทางศาสนา (อิหม่าม และ คอเต็ป)ผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมาประชุมเพื่อความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียนเช่นการไม่บริโภคน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบของหวานมันเป็นต้น
  3. ขยายผลสู่ชุมชนวงกว้างโดยการผ่าน โซเชียลมีเดีย
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 1หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ละติจูด-ลองจิจูด 13.580586009652,100.47181606293place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 48,000.00
2 16 พ.ย. 2559 30 เม.ย. 2560 16 พ.ย. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางการเหมาะสมตามวัยใน 3 ด้าน

นักเรียนมีสมรรถภาพทางการเหมาะสมตามวัยใน 3 ด้าน ร้อยละ80

2 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกีฬาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกีฬาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ80

3 3. เพื่อให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์

นักเรียนมีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ ร้อยละ 70

4

 

5

 

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
28 มี.ค. 59 จัดอบรมอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 500 20,000.00 20,000.00 more_vert
28 มิ.ย. 59 การปลูกผักปลอดสารพิษ 266 2,000.00 7,200.00 more_vert
6 ก.ค. 59 เพาะเห็ดนางฟ้า 233 8,000.00 3,000.00 more_vert
13 ก.ย. 59 แอโรบิก 1017 20,000.00 20,000.00 more_vert
16 พ.ย. 59 ปรับปรุงและพัฒนาด้านสุขาภิบาลของโรงเรียน 1013 30,000.00 30,775.00 more_vert
30 พ.ย. 59 - 30 ธ.ค. 59 ขยะ (รีไซเคิล) 1017 10,000.00 10,190.00 more_vert
16 ธ.ค. 59 สหกรณ์โรงเรียน/นักเรียน 972 10,000.00 10,065.00 more_vert
23 ก.พ. 60 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 1017 20,000.00 20,000.00 more_vert
6 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 69.13 more_vert
6 เม.ย. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00 more_vert
รวม 6,035 120,000.00 10 121,799.13

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:30 น.