รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย
สังกัด สพป.เขต 2 อําเภอรัตภูมิ
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 168,400.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 20,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 188,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวกมลทิพย์ จูดจันทร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายบุญฤทธิ์ ถวิลวรรณ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางมยุรี ณ นุวงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัยเขต 12
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางสุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์
ที่ปรึกษาโครงการ 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ

 1. การเกษตรในโรงเรียน
 2. สหกรณ์นักเรียน
 3. การจัดการบริหารของโรงเรียน
 4. การติดตามภาวะโภชนาการ
 5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
 7. การจัดบริการสุขภาพ
 8. การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการฯ ปีที่ 1 พร้อมสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อมูลในใบสมัครส่วนที่3)

กรอบแนวคิด
 1. เกษตรในโรงเรียน โรงเรียนได้นำมาประยุกต์ใช้กับการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน 1.1 ภาคความรู้ จัดบูรณาการไว้ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ กลุ่มการงานอาชีพและสาระท้องถิ่น 1.2 ภาคปฏิบัติ เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการเลี้ยงปลา
  ฐานเพาะเห็ดฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฯลฯ
 2. สหกรณ์นักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์แบบครบวงจร คือ 2.1 สหกรณ์การผลิต นำผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรในโรงเรียน ส่งเข้าสหกรณ์การผลิตเพื่อส่งต่อไปให้สหกรณ์ร้านค้า 2.2 สหกรณ์ร้านค้า รับผลผลิตจากสหกรณ์การผลิต มาจำหน่ายกับโครงการอาหารกลางวัน 2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ เน้นให้นักเรียนรู้จกการอดออมเงินที่เหลือจากการจ่ายรายวัน นำไปออม โดยทางโรงเรียนฝึกให้นักเรียนออมประจำวันผ่านครูประจำชั้น สิ้นเดือนครูนำเงินออมของนักเรียน ส่งคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า“ธนาคารศรีวิชัย” โดยใช้รูปแบบเหมือนกับธนาคารทุกอย่าง 2.4 สหกรณ์บริการ ทางนักเรียนได้รวมกลุ่ม นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์บริการในรูปแบบรวมทุน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปแบบประกันชีวิตชื่อว่า“ประกันชีวิตศรีวิชัย” ดำเนินกิจการทุกอย่างเหมือนกับประกันชีวิตของบริษัททั่วไป แต่ต่างกันที่ ผลประโยชน์หรือกำไรที่เหลือ จะนำไปจ่ายในด้านทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนยอดนิยม โดยสมาชิกเสียค่าใช้จ่าย คนละ 100 บาทต่อคน/ต่อปี
 3. การจัดบริการอาหาร โรงเรียนได้ดำเนินการโดยการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรในโรงเรียนเป็นหลัก เพื่อที่จะนำมาประกอบอาหารให้นักเรียน โดยเน้นวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี โดยจัดอาหารกลางวันไว้สำหรับบริการนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนรับบริการอาหารอย่างอิสระ ซึ่งทางโรงเรียนได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบอาหารด้านความสะอาดและสุกใหม่ เป็นสำคัญและเป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าครบ 5 หมู่ นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ส่วนภาคปฏิบัติก็เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้านการประกอบอาหารในวิชางานบ้านด้วย
 4. การติดตามภาวะโภชนาการ การติดตามภาวะโภชนาการ โรงเรียนได้ดำเนินการดูแลสุขภาพนักเรียน ในด้านการรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยร่วมมือกับชุมชนองค์กรในชุมชน และจัดตั้งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อช่วยสอดส่องดูแลการบริโภคอาหารชนิดต่างๆของเพื่อนนักเรียนด้วยกันในนามของ “อย. น้อย”
 5. การพัฒนาสุขอนามัย 5.1 ให้ความรู้ในเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ 5.2 ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
  5.3 ตรวจสุขภาพนักเรียน โดย เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. และครูประจำชั้น 5.4 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และที่บ้าน 5.5 .กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย 5.6 ใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร 5.7 กิจกรรมทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบ 5.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลรัตภูมิ และครูประจำชั้น

 6. การพัฒนาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6.1จัดทำที่สำหรับแปรงฟันและล้างมือ 6.2ห้องน้ำห้องส้วมแยกชาย-หญิงและเพียงพอ 6.3มีถังขยะรองรับขยะอย่างพอเพียง และกำจัดขยะโดยเทศบาล

 7. จัดบริการสุขภาพนักเรียน 7.1 มีครูอนามัยประจำโรงเรียน 7.2 มีห้องพยาบาล เตียงพยาบาลและอุปกรณ์ห้องพยาบาล 7.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลรัตภูมิ และครูประจำชั้น 7.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. และครูประจำชั้น 7.5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ

 8. การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 8.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 8.1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯในเรื่องงานเกษตร
  8..1.2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ ในเรื่องสหกรณ์ 8.1.3กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ในเรื่อง อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 8.1.4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเรื่อง อาหารและสารอาหาร
  8.2ประสานขอความร่วมมือ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ ให้ความรู้ด้านวิชาการ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 8.3 ให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนทุกคนบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง เช่น การอุปกรณ์ต่างๆในการรับประทานอาหาร การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
  8.4ให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนการเลือกซื้อและเลือกรับประทานอาหารที่ดี ปลอดภัยและมีประโยชน์ส่งผลดีต่อสุขภาพ 8.5ให้ความรู้ในเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการและ ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
  8.6ตรวจสุขภาพนักเรียน โดย เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. และครูประจำชั้น 8.7 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันและที่บ้าน 8.8 กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง 8.9 กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย 8.10 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  8.11 กิจกรรมทำความสะอาดตามเวรกลุ่มสี โดยแต่ละสีจะมีพื้นที่รับผิดชอบ 8.12 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลรัตภูมิ และครูประจำชั้น ดังนั้น โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ สิ่งที่โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆมีอะไรบ้าง เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา และรับจ้างรายวัน จึงต้องมีการแข็งขันกับเวลา ทำให้นักเรียนต้องมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนซึ่งมักจะเป็นอาหารแบบเดิมๆซึ่งร่างกายของนักเรียนไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และเพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้มีการดำเนินงานโครงการอาหรกลางวันขึ้นมา โดยมีการดำเนินงานแบบครบวงจร และหมุนเวียน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคที่เพียงพอและต่อเนื่องตลอดปี โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงสุกรขุน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ การทำเตาน้ำส้มควันไม้ การปลูกไม้ผล (มะนาว กล้วยมะละกอ)การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นต้น ทั้งนี้ทุกกิจกรรมทางโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม และให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน เช่นการเพาะเห็ด ก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการผสม การบรรจุก้อน การนึ่ง การเขี่ยเชื้อการเลี้ยงดูการเปิดดอกเห็ดการขายผลผลิต และการจัดทำบัญชี ซึ่งการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การปลูกผักก็จะให้นักเรียนปลูกผักแบบผสมผสานหมุนเวียนตามสภาพ เช่น ช่วงฤดูฝนก็จะปลูกผักที่ชอบน้ำ ส่วนฤดูแล้งก็จะปลูกผักที่ต้องการน้ำน้อยนอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ผักชี โหรพา เป็นต้นซึ่งได้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ผล นอกจากนี้ทางโรงเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้บริโภคที่เพียงพอ และมีสารอาหารครบถ้วน และยังลดภาวะค่าใช้จ่ายของโครงการอาหารกลางวัน และมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลผลิตมาขยายโครงการอาหรกลางวันให้ดีขึ้น ทำให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจจากชุมชนได้ดี ทำให้มีผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และโรงเรียนอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนไปปฏิบัติ ทำให้มีรายได้เสริมของแต่ละหน่วยงานเข้ามา เช่น ผู้ปกครองเรียนรู้การเพาะเห็ด นำเห็ดไปเลี้ยง ซึ่งทำคู่กับการทำสวนปาล์ม สวนยางพารา ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลาการ ชุมชน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นที่จะจัดทำทุกกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น เช่นมีการจัดสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนในแปลงผัก การจัดสวนผัก และการนำเสนอผลงานสู่ภายนอก การเปิดจัดนิทรรศการตามงานต่างๆ มากขึ้น ผลจากการดำเนินงานตามโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการของโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนอื่นได้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนอื่นได้ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 303
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 25
ผู้ปกครอง 250
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 578578
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 7
อสม. 0
ชุมชน 10
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 4
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 4
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 55
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น และมีทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้จริงได้
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 4. เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชนศรีวิชัย บ้านควนดาน บ้านเกาะยาว และให้ความสำคัญกับอาหารและโภชนาการ และสุขภาพของเด็กวัยเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7%
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 5%
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 2%
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ40 – 100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล½ ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. โรงเรียนได้ตั้งเป้าการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสอย่างต่อเนื่องและผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกิจกรรมของโรงเรียนตามโครงการนี้และได้ประสานกับองค์กรภายนอก เช่น โรงเรียนในเครือข่าย หรือโรงเรียนใกล้เคียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการนี้ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 2. โรงเรียนได้นำนักเรียนไปฝึกทักษะการจัดทำเชื้อก้อนเห็ด/การบำรุงดูแลรักษาก้อนเห็ดและการทำโรงเพาะเห็ดอย่างง่าย ส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6นำไปดำเนินการจัดทำโรงเพาะเห็ดที่บ้านนักเรียนปัจจุบันมียอดขายได้รับเงินวันละหลายร้อยบาท ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิชัย ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.17726728691,100.273018777place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 67,360.00
2 1 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 1 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 92,620.00
3 7 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 8,420.00
รวมงบประมาณ 168,400.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการอาหารของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และเหมาะสมตามมาตรฐานโภชนาการ และเพิ่มทักษะชีวิต
 1. โรงเรียนจัดเมนูอาหารหมุนเวียนรายเดือนตามโปรแกรม TSL 2.แม่ครัวมีความรู้และสามารถตักอาหารให้นักเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มชั้นเรียน 3.โรงครัวและสถานที่รับประทานอาหารของเด็กถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
2 เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เตี้ย และผอม
 1. นักเรียนที่มีภาวะอ้วน และผอม ได้รับการจัดรูปแบบอาหารกลางวันให้เหมาะสมเพื่อแก้ัปัญหาทุพโภชนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
 2. โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน
 3. นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 9%
3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลอาหารและสุขภาพที่บ้าน

พ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการอบรมในการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการจัดการอาหารและสุขภาพให้ถูกต้อง

4 เพื่อสร้างกระแส การตื่นตัว ของชุมชนศรีวิชัย และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและโภชนาการ และสุขภาพของเด็กในวัยเรียน

ชุมชนศรีวิชัยและพื้นที่ใกล้เคียง จัดบริการอาหารตามหลักโภชนาการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
27 ก.ค. 59 กิจกรรมอบรมแม่ครัว แกนนำผู้ปกครอง นักเรียน ครู 40 14,000.00 3,810.00 more_vert
2 ก.ย. 59 กิจกรรมขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่าย 10 โรงเรียน 30 10,500.00 6,555.00 more_vert
19 ก.ย. 59 กิจกรรมนักบัญชีน้อย 120 21,800.00 14,156.00 more_vert
28 ก.ย. 59 กิจกรรมไข่แลกผัก 146 21,600.00 21,400.00 more_vert
10 - 11 ต.ค. 59 ประชุมสัญจร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 48,400.00 304.00 more_vert
1 พ.ย. 59 กิจกรรมบริการสุขภาพดี ชีวีมีสุข 63 3,000.00 2,500.00 more_vert
8 ก.พ. 60 เพิ่มพันธุ์ไก่ 9 0.00 10,000.00 more_vert
20 - 24 ก.พ. 60 ซ่อมแซมคอกไก่ (ปรับปรุงระบบน้ำ) 12 1,100.00 1,000.00 more_vert
23 ก.พ. 60 นำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 39 9,600.00 9,600.00 more_vert
6 - 10 มี.ค. 60 ปลูกผักไร้ดิน 26 10,000.00 23,000.00 more_vert
13 มี.ค. 60 กิจกรรมอ้วนผอมทำได้ด้วยตนเอง/จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย 146 21,600.00 21,600.00 more_vert
23 มี.ค. 60 กิจกรรมสบายกายสบายใจปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม 148 3,000.00 2,300.00 more_vert
29 มี.ค. 60 แบบพิมพ์ / สมุดบันทึกรายรับ รายจ่าย 224 3,500.00 3,500.00 more_vert
31 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00 more_vert
3 เม.ย. 60 คืนเงินประชุมสัญจร 2 0.00 48,400.00 more_vert
3 เม.ย. 60 ประชุมติดตามการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 2 2 300.00 300.00 more_vert
3 เม.ย. 60 คืนเงิน ดอกเบี้ย 0 0.00 87.95 more_vert
รวม 1,009 168,400.00 17 169,012.95

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 17:14 น.