ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
สังกัด สพป.ยส.1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรชัย ภาพันธ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางพิกุลทอง เทศวิเชียร
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวเด่นเดือน ธิมาชัย
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางวันเพ็ญ ศรีชนะ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสมบูรณ์มีแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ ตามกรอบแนวคิด 8 ประการ ดังนี้

 1. การเกษตรในโรงเรียน
 2. สหกรณ์นักเรียน
 3. การจัดการบริหารของโรงเรียน
 4. การติดตามภาวะโภชนาการ
 5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
 7. การจัดบริการสุขภาพ และ
 8. การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 88
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 13
ผู้ปกครอง 88
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 189189
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 9
อสม. 100
ชุมชน 24
ผู้นำศาสนา 4
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 1
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 8
อื่น ๆ 2
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 148
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตที่นำไปใช้ ในชีวิตจริงได้
 2. โรงเรียนลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพนักเรียนลงได้ มีความรู้ แนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน7 %
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยไม่เกิน7 %
 2. นักเรียนได้กินผัก - ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย 2.1 ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม
  (อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม)ประถม 4 ช้อน(70 กรัม)
  2.2 ผลไม้(อนุบาล ½ประถม 1 ส่วน)ต่อมื้อต่อคน
 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยง :- อาหาร-โภชนาการ- สุขภาพ
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. ประกาศนโยบาย ภารกิจ ตัวชี้วัด ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ในที่เปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 2. โรงเรียนมีการต่อยอด การดำเนินกิจกรรมใน8 องค์ประกอบ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. มีคณะทำงานที่มีความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เกษตร สหกรณ์ อาหารโภชนาการและสุขภาพ มีการกำกับ ตติดตาม นิเทศ อย่างต่อเนื่อง
 4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรโภชนาการที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย
 5. ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองจัดทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว
 6. เปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ หรือบุคคลในชุมชนที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ละติจูด-ลองจิจูด 15.953443977554,104.05931675356place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 32,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 44,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพนักเรียนและกำหนดแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ภาวะอ้วน ผอม ไม่เกิน ไม่เกิน 7 % (ทั้งนี้ดูตามเกณฑ์ของโรงเรียนเป็นหลัก) ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7 %

2.เด็กมีการปรับพฤติกรรมการกิน โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยในมื้อกลางวันประมาณ 40-100 กรัม (อาจดูตามเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน ที่แยกเป็น ช่วงอนุบาล และ ช่วงปฐม)

3.มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน

4.มีกระบวนการติดตาม ประเมินสุขภาวะของนักเรียน โดยเด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกัน

2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในด้านการเกษตร สหกรณ์ โภชณาการและสุขภาพ มีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิต ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะ ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการและสุขภาพ ระดับดี - ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 2. จัดทำรายงานการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 40-100 กรัม ในมื้ออาหารเย็น และอาหารว่าง (ติตตามผลโดยครูและผู้ปกครอง)

4.นักเรียนประมาณ 80% มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังทานอาหาร รวมทั้งแปรงฟันก่อนเข้านอน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

5.ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ก่อนเลิกเรียน (อาจจะเน้นที่เด็กมีภาวะอ้วนเป็นพิเศษ)

3 เพื่อขยายผลโครงการสูชุมชนและสร้างเครือข่าย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความยั่งยืนของโครงการ
 1. ชุมชนมีความตระหนักมีความตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียน

 2. จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มขึ้น 40%

3.โรงเรียนมีระดับความสำเร็จในด้านการเชื่อมโยงอาหารและสุขภาพ อยู่ในระดับ 4
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนองค์ความรู้ วัสดุอุกรณ์และกระบวนการทำงาน ทำให้โครงการเกิดความยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส 15,355.00                         more_vert
2 เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพื้นเศรษฐกิจชุมชน 26,000.00                         more_vert
3 สหกรณ์นักเรียนเปลี่ยนวิถีชีวิต 2,045.00                         more_vert
4 การจัดการอาหารนักเรียน 2,000.00                         more_vert
5 เฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 2,000.00                         more_vert
6 พัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 1,500.00                         more_vert
7 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 3,800.00                         more_vert
8 การจัดบริการสุขภาพของนักเรียน 5,200.00                         more_vert
9 การเรียนรู้ด้านเกษตร โภชนาการและสุขภาพ 16,100.00                         more_vert
10 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6,000.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 ส.ค. 59 พัฒนาครูเพื่อจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 13 845.00 845.00 more_vert
10 ส.ค. 59 ประชุมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สหกรณ์นักเรียน 101 2,800.00 2,800.00 more_vert
11 ส.ค. 59 จัดประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประกาศนโยบายและแนวทางดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 101 8,100.00 8,100.00 more_vert
11 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นบ้าน 22 3,500.00 3,500.00 more_vert
15 ส.ค. 59 จัดทำระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการนักเรียน 100 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 ส.ค. 59 ออกกำลังกายเพื่อให้ได้สมรรถภาพที่แข็งแรง 82 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 ส.ค. 59 ห้องพยาบาล ฐานการเรียนรู้เรืองสุขภาพ 289 1,500.00 1,500.00 more_vert
16 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2 15,000.00 15,000.00 more_vert
16 ส.ค. 59 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 327 2,000.00 2,000.00 more_vert
21 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 และขอเบิกเงินงวดที่ 2 2 2,000.00 2,000.00 more_vert
21 ต.ค. 59 จัดทำรายงานงวดที่ จำนวน 5 ชุด 0 1,000.00 - more_vert
24 ต.ค. 59-17 พ.ย. 59 อบรมนักเรียน ๘๘ คน ให้แปรงฟันได้ถูกวิธี 102 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 ต.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุก 24 2,500.00 2,500.00 more_vert
31 ต.ค. 59 ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 104 3,500.00 3,500.00 more_vert
7-27 พ.ย. 59 อบรมนักเรียน 88 คน ให้ตรวจฟันด้วยตนเองได้ 189 500.00 500.00 more_vert
8 พ.ย. 59 รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการดูแลร่างกายกายและวิธีกำจัดเหา 91 500.00 500.00 more_vert
9-22 พ.ย. 59 อบรมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์นักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มร้านค้า กลุ่มการผลิต กลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน 34 1,200.00 1,200.00 more_vert
10 พ.ย. 59 อบรมครู นักเรียน เรื่องการเลือกรับประทานอาหารทที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 102 1,000.00 1,000.00 more_vert
16-30 พ.ย. 59 อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขในโรงเรียน 22 1,200.00 1,200.00 more_vert
17 พ.ย. 59 ประชุมคณะครู 13 คน เพื่อสร้างเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ 13 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 พ.ย. 59-8 ธ.ค. 59 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองร่วมใจพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน 99 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 พ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำพันธสัญญา(MOU)กับหน่วยงานประสานความร่วมมือ 53 2,255.00 2,255.00 more_vert
22 พ.ย. 59 จัดประชุมครู 10 คน นักเรียน 10 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขาภิบาล และกำหนดแนวทางจัดการสุขาภิบาลในโรงเรียน 21 1,300.00 1,300.00 more_vert
23 พ.ย. 59 อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 20 คน เพื่อประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร 22 1,000.00 1,000.00 more_vert
23 พ.ย. 59 นักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 20 คน ครู 2 คน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 22 500.00 500.00 more_vert
29 พ.ย. 59 นำนักเรียนในเครือข่ายคุณภาพยศบดินทร์ 10 โรงเรียน มาร่วมเรียนรู้กิจกรรมตามศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 110 5,000.00 5,000.00 more_vert
30 พ.ย. 59 นักเรียน ๘๘ คน รณรงค์ให้ชุมชนเกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 189 500.00 500.00 more_vert
12-26 ธ.ค. 59 เรียนรู้งานเกษตรอินทรีย์ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 102 500.00 500.00 more_vert
20-21 ธ.ค. 59 อบรมนักเรียนแกนนำ ๒๐ คน ฝึกตรวจสุขภาพ 10 ท่า 110 500.00 500.00 more_vert
21 ธ.ค. 59 จัดทำรายงาน งวดที่ 2 จำนวน 5 ชุด 0 1,000.00 - more_vert
27 ธ.ค. 59 การเพาะเห็ดฟาง โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแล 43 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 ธ.ค. 59 ประชุมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การเกษตร 101 2,800.00 2,800.00 more_vert
1 ม.ค. 60 ประชุมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โภชนาการสมวัยเด็กไทยแก้มใส 82 6,500.00 6,500.00 more_vert
1-28 ก.พ. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อประเมินผล 189 4,000.00 4,000.00 more_vert
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยโครงการ 24 24.03 24.03 more_vert
3-28 เม.ย. 60 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด 13 1,000.00 3,000.00 more_vert
รวม 765 80,024.03 34 80,024.03

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 11:42 น.