รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย ราชคม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวอรพรรณ วรรณรักษ์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางประนอม อติชาต
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายพิพัฒพงษ์ รุ่งเจริญอารีย์จิตต์
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางเนาวนิจ บุญชมภู
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) ได้นำหลักการแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทฯ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการตามโครงการเด็กไทยแก้มใส โดยการพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนอย่างครบวงจร มา ปฏิบัติในโครงการเด็กไทยแก้มใส มี 8 องค์ประกอบหลัก คือ 1) เกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การ จัดบริการอาหาร 4) การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพนักเรียน 5) การพัฒนาสุข นิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 6)การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 7)จัดบริการสุขภาพ นักเรียน 8)การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเกษตร อาหารโภชนาการและสุขภาพ เป็นการดําเนินงานพัฒนา เชิงบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้ง8 องค์ประกอบหลักที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เกิดจากการดําเนินงานให้กับคนในชุมชนเพื่อครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยการ พัฒนาเชิงบูรณาการทั้ง 8องค์ประกอบนี้มีเด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนาซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือ เสริมสร้าง ศักยภาพเด็กให้เติบโต“มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดีผลการเรียนดีมีจิตสาธารณะ” และเป็นคนที่มีคุณภาพ ของประเทศและของโลกต่อไป

ดังนั้น โรงเรียน.บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 94
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 8
ผู้ปกครอง 94
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 196196
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 9
อสม. 3
ชุมชน 3
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 45
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคคิที่ดีทางการเกษตร
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีลักษณะนิสัยที่ดี
 4. นักเรียนมีสุขภาพภาวะช่องปากปลอดภัย
 5. นักเรียนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี

  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน 7 %
  • ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน 7 %
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ยไม่เกิน 6 %
 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน(50กรัม)ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) และมัธยม 5 ช้อน (90 กรัม)) ผลไม้(อนุบาล ? ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาด้านการจัดการอาหาร - โภชนาการ - สุขภาพ บุคลากรของโรงเรียนบ้านผาเวียงมีศักยภาพด้านการจัดบริการอาหาร ตามมาตรฐานโภชนาการ โดยใช้ Thai School Lunch Program การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดการเรื่องอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

กิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบัน คณะทำงานมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อเนื่องไปตลอดเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนในการพัฒนาด้านสุขภาพและสานต่อตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ทั้งครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองมีแนวคิดร่วมกันและร่วมทำงานไปด้วยกัน เป้าหมายคือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะในชีวิต มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 178 ม.4 ถ.วังซ้าย ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ละติจูด-ลองจิจูด 18.717649137161,99.993476271625place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 32,000.00
2 1 ต.ค. 2016 31 มี.ค. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 44,000.00
3 1 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ร้อยละ 80
2 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีทางการเกษตร
 1. นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการเกษตรมากขึ้น
3 3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

1.บุคลากรผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
30 มี.ค. 59 จัดระบบเฝ้าระวังและติดตามนักเรียน 94 0.00 - more_vert
16 - 31 พ.ค. 59 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจ้งโครงการเด็กไทยแก้มใส 115 1,635.00 1,635.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 กลุ่มสี 76 3,475.00 3,475.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 ฟันสวยยิ้มใส 94 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 หัวปลอดเหา 94 2,600.00 2,600.00 more_vert
18 พ.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 อบรมชี้แจงการจัดการสหกรณ์นักเรียนและการออมทรัพย์ 85 6,400.00 6,400.00 more_vert
27 พ.ค. 59 เยื่ยมชมการเกษตรในชุมชน 17 0.00 0.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 - 14 ก.ย. 59 ปลูกผักปลอดสารพิษ 94 9,300.00 9,300.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59 ส้วมสุขสันต์ 94 2,000.00 2,000.00 more_vert
1 - 30 มิ.ย. 59 อย.น้อย 23 0.00 0.00 more_vert
1 - 30 มิ.ย. 59 จัดระบบเฝ้าระวังและติดตามนักเรียน 94 0.00 0.00 more_vert
1 ก.ค. 59 - 9 ส.ค. 59 ครู แม่ครัว ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา อบรมเรื่องคุณภาพอาหารและสุขลักษณะนิสัยที่ดี 68 8,400.00 8,400.00 more_vert
13 ก.ค. 59 - 26 ต.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 102 540.00 540.00 more_vert
15 ก.ค. 59 ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน 12 6,200.00 6,200.00 more_vert
22 ก.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 อบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 61 2,870.00 2,870.00 more_vert
1 - 15 ก.ย. 59 อบรมกินอย่างไรให้ถูกหลัก 102 1,460.00 1,460.00 more_vert
1 - 31 ต.ค. 59 ออมทรัพย์ 94 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 ต.ค. 59 นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 1 2 0.00 2,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 29 ก.ย. 59 เลี้ยงสัตว์ 94 9,000.00 9,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59 - 23 ธ.ค. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 8 5,600.00 5,600.00 more_vert
1 - 30 พ.ย. 59 เก็บขยะในชุมชน 76 1,380.00 1,380.00 more_vert
1 - 30 พ.ย. 59 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 94 200.00 200.00 more_vert
1 - 7 พ.ย. 59 จัดทำรายการอาหารหมุนเวียนในแต่ละเดือนตามโปรแกรม Thai School Lunch 102 2,200.00 2,200.00 more_vert
14 พ.ย. 59 - 23 ธ.ค. 59 อบรมการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ 30 7,740.00 7,740.00 more_vert
15 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60 กีฬาเพื่อสุขภาพ 102 16,000.00 8,000.00 more_vert
17 มี.ค. 60 เบิก-ถอน เงินเปิดบัญชี และดอกเบี้ย 3 0.00 511.82 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 - more_vert
รวม 1,830 88,000.00 25 82,511.82

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016 15:45 น.