ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดรวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสงค์ ชูใจ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวดาวเรือง ขึงโพธิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางคุรุวรรณ วีระชัยรัตนา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางวัชรี คงฤทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางจงกลนีวิทยารุ่งเรืองศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาโครงการ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานเด็กไทยแก้มใสทั้ง 8 องค์ประกอบ ใน 1 ปีที่ผ่านมาของโรงเรียนชุมชนวัดรวง
ได้ดำเนินงานตามกรอบแนวคิดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะปีที่ 1 ถือว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบด้านสหกรณ์นักเรียน การจัดการบริหารของโรงเรียนการติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะการจัดบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย สำหรับด้านการเกษตรในโรงเรียน มีปัญหาอุปสรรคบ้างคือ เรื่องพื้นที่เกษตรในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านเกษตรในโรงเรียน จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโดยเพิ่มพื้นที่แปรงเกษตรให้เพียงพอ และขยายผลพื้นที่แปรงเกษตรจากชุมชนสู่โรงเรียน ในปีดำเนินการที่ 2 ระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 ทางโรงเรียนมุ่งต่อยอด /ต่อทุนเดิมที่มีอยู่ โดยการพัฒนางานทั้ง 8 องค์ประกอบให้ดียิ่งขึ้น เน้นที่การพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพอาหาร และเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการต่อไป

กรอบแนวคิด
 1. ทางโรงเรียนจะจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวโรงเรือนเพาะเห็ด ในการจัดทำการเกษตรในโรงเรียนให้มีความเหมาะสม
 2. ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายแนวทางที่จัดทำแล้วประสบผลสำเร็จสู่สถานศึกษาใกล้เคียง และในชุมชนต่อไป
 3. การจัดบริการอาหาร โรงเรียนได้ปรับปรุงเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนให้มีเมนูผักเพิ่มมากขึ้น แทนอาหารที่มีไขมันสูง ตักอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และถูกต้องเหมาะสมตามธงโภชนาการ และเน้นย้ำให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ในมื้อเช้า และมื้อเย็น
 4. การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดทำคู่มือในการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อใช้ตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้มีการแก้ไข และพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานต่อไป
 5. การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ดำเนินการโดยจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อขยายผลต่อนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยเน้นย้ำให้นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร มีสุขนิสัยที่ดี และรักการออกกำลังกาย
 6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประยุกต์ใช้โดยการจัดอบรม นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความตระหนัก ในเรื่องการรักษาความสะอาด เจตคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การรักษาความสะอาดโรงอาหาร ห้องประกอบปรุงอาหารห้องสุขา และ เรียนรู้การคัดแยกขยะ นำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการ Recycle
 7. การจัดบริการสุขภาพนักเรียนนอกจากการจัดการอบรม นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อให้สามารถตรวจความสะอาดของร่างกาย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีแล้ว ได้จัดตั้งงบประมาณการบริการส่งต่อไปยังหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สถานพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อให้การบริการสุขภาพนักเรียนเป็นไปอย่างทันท่วงที
 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการ องค์ความรู้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมฟันดีมีสุข กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการอบรม อสร. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และขยายสู่ชุมชนในลักษณะการจัดนิทรรศการให้ความรู้และเผยแพร่ให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 265
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 19
ผู้ปกครอง 260
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 544544
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 8
อสม. 25
ชุมชน 100
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 30
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 30
อื่น ๆ 25
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 238
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การป้องกันโรค – แมลง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 2. สหกรณ์นักเรียนสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรมาส่งให้โรงอาหารได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 3. นักเรียนเข้าใจหลักการและทักษะในการทำงานแบบสหกรณ์ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
 4. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัย
 5. นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามมาตรฐาน และไม่มีภาวะทุโภชนาการ
 6. นักเรียนได้อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อสุขภาพอนามัยที่ดี
 7. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่เหมาะสม
 8. นักเรียนมีลักษะนิสัยที่ดี มีเจตคติที่ดีในเรื่องการเกษตรยั่งยืน โภชนาการ และสุขภาพอนามัย
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย โดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน 7%
  • ภาวะค่อนข้างผอม และผอม ไม่เกิน 7%
  • ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื่้อกลาง เฉลี่ย
  • ผักวันละประมาณ 40-100 กรัม
  • ผลไม้ประมาณ 1 ส่วนต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

หลังจากดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสแล้วเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป เพราะโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการที่ดีและการมีสุขภาพที่แข็งแรงของนักเรียน เมื่อเด็กนักเรียนได้กินอิ่มท้องได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ก็จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโต และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโครงการเด็กไทยแก้มใส มีแนวทางและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมการพัฒนางานด้านโภชนาการของเด็กอย่างรอบด้าน และมีการบูรณาการเป็นกระบวนการครบวงจร และยังสอดคล้องกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งต้องดูแลควบคุมภาวะโภชนาการด้านอาหารและสุขภาพทางกาย จิต ของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาโดยตลอด นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะขยายผลของโครงการให้เข้าสู่ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนซึ่งต้องรับช่วงต่อใน 2 มื้ออาหารที่อยู่ที่บ้านโดยสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการจัดมื้ออาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ และให้พอเพียงต่อไป

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ละติจูด-ลองจิจูด 15.174978252278,102.217548965place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 21 มี.ค. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทาน
 1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางสารอาหารครบ
 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานผัก ผลไม้ ตามสัดส่วนมาตรฐาน
 3. ผู้ปกครองนักเรียนจัดอาหารให้เด็กรับประทานผักที่บ้านเพิ่มมากขึ้น
 4. ครู บุคลากร แม่ครัว ผุู้ปกครองนักเรียน สามารถจัดอาหารที่มีคุณภาพ อาหารปลอดภัยให้กับนักเรียนได้รับประทาน
2 เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ และปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพให้กับนักเรียน
 1. นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย :น้ำหนักส่วนสูง ภาวะอ้วนผอมเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 7
 2. นักเรียนได้รับประทานผัก ผลไม้วันละประมาณ 40-100 กรัม และได้รับประทานผลไม้ประมาณ 1 ส่วนต่อมื้อต่อคน
 3. นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
3 เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียน

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการร่วมกัน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 66,500.00                         more_vert
2 สุขภาพดีชีวีมีสุข 21,500.00                         more_vert
3 ภาคีเครือข่ายร่วมใจพัฒนาสุขภาพ 12,000.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 พ.ค. 59 ประชุมชี้แจงนโยบาย ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการเด็กไทยแก้มใส 19 6,000.00 6,000.00 more_vert
23 พ.ค. 59-31 ส.ค. 59 การเกษตรและสร้างเครือข่าย 169 23,000.00 23,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 ส.ค. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน 547 2,500.00 2,500.00 more_vert
22 ก.ค. 59 อบรมให้ความรู้และทักษะเรื่อง เกษตรปลอดภัย 60 6,000.00 6,000.00 more_vert
21 ก.ย. 59 ถอนเงินคืน/เปิดบัญชี 0 0.00 500.00 more_vert
11 พ.ย. 59 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 262 0.00 0.00 more_vert
15 พ.ย. 59 เครือข่ายเกษตรชุมชน ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ 255 0.00 0.00 more_vert
6 ธ.ค. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องการบริการอาหารแก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส จำนวน 8 โรงเรียน 16 0.00 0.00 more_vert
10 ม.ค. 60 อบรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับการสังเกตและการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย 165 13,500.00 13,500.00 more_vert
9 ก.พ. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาหาร 200 30,000.00 30,000.00 more_vert
10 ก.พ. 60 รายงานสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน 0 0.00 0.00 more_vert
8 มี.ค. 60 ค่ายรักษ์สุขภาพ (นักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ) 100 19,000.00 19,000.00 more_vert
20 มี.ค. 60 ุถอนเงินคืน/ดอกเบี้ยธนาคาร 3 0.00 41.43 more_vert
21 มี.ค. 60 ตรวจโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวด 2 2 0.00 0.00 more_vert
รวม 585 100,000.00 14 100,541.43

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 11:46 น.