ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพงษ์ศรี หวังสม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายจักรพงษ์ สุดยิ่ง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางพันทิพา คงวัน
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จากการร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม จากการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กรอบแนวคิด
 1. เด็กเป็นผู้ลงมือทำเอง
 2. สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน
 4. ความร่วมมือของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 358
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 30
ผู้ปกครอง 30
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 418418
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 15
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 1
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 7
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 23
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในการจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวัยเรียน
 2. นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์
 3. โรงเรียนมีการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัย บริโภคทุกวันเรียน ตลอดปีการศึกษาและเพื่อพัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลักโภชนาการและสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 4. นักเรียนสามารถสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยตนเองจนเป็นกิจนิสัย
 5. นักเรียนพัฒนาทักษะในการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน
 6. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขการเจ็บป่วยในเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 7. นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องของเกษตรยั่งยืน โภชนาการและสุขภาพอนามัย
 8. โรงเรียนสามารถติดตามและแก้ไขเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้ทันกาลและเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทราบสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 %
 2. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7 %
 3. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมีภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์สรณ์) ได้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอนุบาลลำดวนฯ จะดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 8 กิจกรรม การเกษตรในโรงเรียน สหกรณ์นักเรียน การจัดบริการอาหารของโรงเรียน การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ การจัดการบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย และคงสภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ

 1. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

- โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์สรณ์) ได้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทย

แก้มใส และดำเนินการขยายผลสร้างเครือข่ายดังนี้

 1. ในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆขยายผล ในรูปแบบการไปร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเป็นวิทยากร
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ
 3. ขยายผลในชุมชุม/ผู้ปกครอง ในรูปแบบการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ผู้ปกครองและชุมชุม สามารถนำแนวคิดหลักการของโครงการไปดำเนินการและนำผลผลิตมาขายให้สหกรณ์โรงเรียนเพื่อประกอบอาหารกลางวันในกับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) มีเครือข่ายโครงการ 15 ราย
พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด 14.728650647452,103.67686271717place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ผลิตวัตถุดิบอาหารสำหรับใช้ในการจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวัยเรียนและพัฒนาเด็กนักเรียนทุกคนให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีทางการเกษตรผสมผสานเป็นพื้นฐานในอนาคต

โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในการจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวัยเรียน

2 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมโดยผ่านกระบวนการสหกรณ์และ ฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ ชื่อกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ ร้อยละ 80

3 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัย บริโภคทุกวันเรียน ตลอดปีการศึกษาและเพื่อพัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลักโภชนาการและสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

-โรงเรียนมีการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัย บริโภคทุกวันเรียน ตลอดปีการศึกษาและเพื่อพัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลักโภชนาการและสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 100

4 เพื่อให้นักเรียนสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยตนเอง

นักเรียนสามารถสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยตนเองจนเป็นกิจนิสัย ร้อยละ 90

5 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน

นักเรียนพัฒนาทักษะในการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน ร้อยละ 90

6 เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขการเจ็บป่วยในเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ชื่อกิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขการเจ็บป่วยในเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ร้อยละ 100

7 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องของเกษตรยั่งยืน โภชนาการและสุขภาพอนามัย

นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องของเกษตรยั่งยืน โภชนาการและสุขภาพอนามัย ร้อยละ 90

8 เพื่อสามารถติดตามและแก้ไขเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้ทันกาลและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทราบสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของนักเรียน

โรงเรียนสามารถติดตามและแก้ไขเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้ทันกาลและเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทราบสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของนักเรียน ร้อยละ 100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 โครงการเกษตรในโรงเรียน 107,000.00                         more_vert
2 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 1,000.00                         more_vert
3 การจัดบริการอาหารของโรงเรียน 0.00                         more_vert
4 การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 1,000.00                         more_vert
5 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะ 7,000.00                         more_vert
6 การบริการสุขภาพ 500.00                         more_vert
7 การติดตามภาวะโภชนาการ 500.00                         more_vert
8 การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 3,000.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 พ.ค. 59 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 388 500.00 500.00 more_vert
9 ก.ค. 59 กิจกรรมที่ 1 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 330 8,000.00 8,000.00 more_vert
9 ก.ค. 59 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอน 235 14,000.00 14,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 ฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ 425 1,000.00 1,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์/กระชัง 235 6,000.00 6,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมที่ 3 เลี้ยงปลากินพืชในบ่อธรรมชาติ. 235 5,000.00 5,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมที่ 5 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 234 30,000.00 30,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 442 1,000.00 1,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 โรงเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 454 7,000.00 7,000.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมการติดตามภาวะโภชนาการ 393 500.00 500.00 more_vert
10 ต.ค. 59 โรงเรียนมีการจัดทำรายการอาหารหมุนเวียนตามมาตรฐานโภชนาการ 424 0.00 0.00 more_vert
24 ต.ค. 59 ตรวจรายงวดที่ 1 0 0.00 0.00 more_vert
9 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 6 เลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 133 20,000.00 20,000.00 more_vert
11 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 7 เลี้ยงหมู 148 27,000.00 27,000.00 more_vert
18 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00 more_vert
23 มี.ค. 60 ตรวจรายงานงวดที่ 2 0 0.00 2.57 more_vert
รวม 3,064 120,000.00 16 120,502.57

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 14:13 น.