ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)
สังกัด กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายธาร แสนแก้วทอง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวนภาภรณ์ เตียวบู๊
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายนพภรณ์ แจ้งใจ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวชวิศา พื้้นทอง
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางนิภาภัทรรื่นเริงใจ
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาวอุบลรัตน์ ขันธ์ทอง
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 8 ตัวชี้วัด ตามกรอบแนวคิดข้างบนของโครงการอยู่แล้ว เพียงแต่ในปีที่ 2 (พ.ศ. 2559)โรงเรียนจะมีการปรับบางกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น เช่น กิจกรรมสหกรณ์ หรือการแก้ภาวะโภชนาการสำหรับนักเรียนที่อ้วน เป็นต้น ตลอดจนการขยายผลสู่ชุมชนด้วยนอกนั้นจะดำเนินตามกรอบแนวคิดข้างบนทุกประการ ดังนั้น โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 825
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 50
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 925925
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 50
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 65
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียน ครู บุคลากรและ ผู้ปกครองได้รู้จักโครงการเด็กไทยแก้มใสมากขึ้น
  2. นักเรียน ครู บุคลากรและ ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการบริโภคอาหารอย่าง ถูกหลักอนามัย รวมทั้งการออกกำลังกายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสุดท้ายจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดีของทุกคนด้วย
  3. โรงเรียนมี “นวัตกรรมใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการจากหลาย ๆ กิจกรรมและหลาย ๆ โครงการเข้าด้วยกัน
  4. ครูและบุคลากรมีความสามัคคีและมีการทำงานเป็นทีมกันมากขึ้น
  5. โรงเรียนมีโอกาสสร้าง “นักเรียนแกนนำ” ในหลาย ๆ กิจกรรมจากโครงการนี้
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7 % นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ40 – 100 กรัมอนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล½ ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เมื่อโครงการแล้วเสร็จโรงเรียนก็จะยังคงดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากในด้านสุขภาพซึ่งจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย การที่จะยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจะเป็นไปในลักษณะของการ “คงสภาพ”ไว้สำหรับส่วนที่ดีอยู่แล้ว และจะ “พัฒนา/ปรับเปลี่ยน”ในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ 1. ขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ในสำนักงานเขตเดียวกัน ด้วยการอธิบายในที่ประชุมผู้บริหาร (ประชุมประจำเดือน)และการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ 2. ขยายผลสู่ชุมชนโดยเชิญผู้นำทางศาสนา (อิหม่าม และ คอเต็ป)ผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมาประชุมเพื่อความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียนเช่นการไม่บริโภคน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบของหวานมันเป็นต้น 3. ขยายผลสู่ชุมชนวงกว้างโดยการผ่าน โซเชียลมีเดีย

พื้นที่ตั้งโรงเรียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ละติจูด-ลองจิจูด 13.705907740387,100.69422483444place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 48,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 1 ธ.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 (1) เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7 % ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7 % นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ40 – 100 กรัมอนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล½ ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

2 (2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3 (3) เพื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายในอนาคตอันใกล้

ขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย 2. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ 3. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 กิจกรรมที่ 1 เกษตรต้นแบบ (การเพาะเห็ด/การเลี้ยงปลาดุก/การทำน้ำหมักชีวภาพ/การปลูกพืชผักสวนครัวหน้าระเบียง/การเพาะถั่วงอก) 45,050.00                         more_vert
2 กิจกรรมที่ 2 การลดปริมาณเด็กอ้วน/ส่งเสริมการออกกำลังกาย (ติดตามภาวะโภชนาการ) 21,380.00                         more_vert
3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสหกรณ์จากผลผลิตในโรงเรียน 11,270.00                         more_vert
4 กิจกรรมที่ 4 จัดนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบ โครงการแก้มใสของโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ 36,500.00                         more_vert
5 กิจกรรมที่ 5. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความรู้ แม่ครัว ผู้ปกครอง และแกนนำ ตามหลักโปรแกรม TSL. 5,800.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 ก.ย. 59-30 พ.ย. 59 การเพาะเห็ด 100 18,700.00 18,700.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 การเลี้ยงปลาดุก 100 2,600.00 2,600.00 more_vert
19 พ.ย. 59 การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและลดความอ้วน โดยการออกกำลังกาย ด้วยการ แอโรบิคและวิธีอื่นๆ 100 21,380.00 17,180.00 more_vert
25 พ.ย. 59 อบรมการจัดทำรายงานสรุปการเงินงวดที่ 1 3 1,000.00 1,000.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 การเพาะถั่วงอก 100 11,550.00 11,552.00 more_vert
2 ธ.ค. 59 การทำน้ำหมักชีวภาพ (การทำน้ำยาล้างจาน,การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ 100 8,700.00 7,049.00 more_vert
6-7 ธ.ค. 59 การปลูกพืชผักสวนครัวหน้าระเบียง 100 3,500.00 3,140.00 more_vert
9 ธ.ค. 59 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความรู้ แม่ครัว ผู้ปกครอง และแกนนำ ตามหลักโปรแกรม TSL. 90 5,700.00 6,910.00 more_vert
17 ธ.ค. 59 อบรมเรื่องสหกรณ์ 80 11,270.00 7,997.00 more_vert
4-11 มี.ค. 60 จัดนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบ 210 35,100.00 28,700.00 more_vert
1-10 เม.ย. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00 more_vert
1-6 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ยธนาคารเพื่อปิดโครงการ 2 76.88 76.88 more_vert
รวม 1,170 120,076.88 12 105,404.88

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 09:26 น.