ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,400.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถาวร หนูสงวน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวพิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวจีรนันท์ แก้วชนะ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวพะเยาว์ วงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางสุวภัทร ดอกบัวแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิลาวัณย์
หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ

1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา

2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านเกาะเสือ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิด

โรงเรียนมีกรอบแนวคิดหลัก ในการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสครอบคลุม และบูรณาการอย่างเป็นระบบยึดหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้นำหลักการดังกล่าวมาบูรณาการกับโครงการเด็กไทยแก้มใสทุกกิจกรรมคือด้านการเกษตรในโรงเรียน สหกรณ์นักเรียนการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน การติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน การบริการสุขภาพ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ดังนั้น โรงเรียนบ้านเกาะเสือสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 75
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 9
ผู้ปกครอง 40
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 124124
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 2
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 27
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนบ้านเกาะเสือได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
 2. นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโภชนาการเจริญเติบโตสมวัย โดยการรับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย
 3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ แบบครบวงจร
 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ต่อไป
 5. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้
 6. นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับกิจกรรมในครอบครัวได้
 7. นักเรียนมีความสุขในการเรียน และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน7%
  • ภาวะค่อนข้างผอม และผอม ไม่เกิน 7%ดูน้ำหนักตามเกณฑ์และส่วนสูง
  • ภาวะ ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน7 %
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย
  • ผักวันละประมาณ 40-100กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50กรัม)ประถม4 ช้อน (70 กรัม)และมัธยม 5 ช้อน (90 กรัม)
  • ผลไม้(อนุบาล 1/2ส่วนประถม 1ส่วน) ต่อมื้อ ต่อคน ๓.ระดับความสำเร็จของโรงเรียนชุมชนในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยงอาหาร โภชนาการ สุขภาพ อยู่ในระดับ4
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านเกาะเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ขอสานปณิธาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการดูแล ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานและจะดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และโรงเรียนบ้านเกาะเสือสามารถเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้แก่สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
  เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นโครงการแล้ว โรงเรียนบ้านเกาะเสือจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในโครงการเด็กไทยแก้มใส

 2. โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ได้ใช้วิธีการขยายผลโครงการเด็กไทยแก้มใส ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและแก่หน่วยงานทั่วไปโดยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง รายการFOCUSสุขภาพ ตอน เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ลงเผยแพร่ทางFacebookและ Youtube นอกจากนี้ได้ประสานงานขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมติดตามการดำเนินงานทั้งหมด ๑๐โรงเรียน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 8 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4265330072603,100.3371003046place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,160.00
2 1 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 66,220.00
3 7 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 6,020.00
รวมงบประมาณ 120,400.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สมวัย ชุมชนเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านการเกษตร การจัดบริการอาหาร และโภชนาการ

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร

นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สมวัย ชุมชนเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านการเกษตร การจัดบริการอาหาร และโภชนาการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 พัฒนาบุคลากร นักเรียน ชุมชน และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 25,550.00                         more_vert
2 ปรับปรุงพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม 11,500.00                         more_vert
3 แผนการประชาสัมพันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธิ์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2,700.00                         more_vert
4 แผนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การเกษตร สหกรณ์ อาหารและโภชนาการ 40,250.00                         more_vert
5 ประชุมสัญจร โรงเรียนเกาะเสือเป็นเจ้าภาพ 40,400.00                         more_vert
6 บริหารจัดการโครงการ 0.00                         more_vert
รวม 120,400.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10-13 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร - โปรแกรม Thai School Lunch - ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ 2 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 82 0.00 0.00 more_vert
17 พ.ค. 59-25 มี.ค. 60 สหกรณ์นักเรียน 102 3,000.00 3,000.00 more_vert
25 พ.ค. 59 อบรมยุวเกษตร 40 10,200.00 10,200.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-30 เม.ย. 60 การเพาะเห็ดนางฟ้า 82 3,750.00 3,750.00 more_vert
1-8 มิ.ย. 59 การประเมินสถานการณ์ 81 0.00 0.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 40 3,400.00 3,400.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 การเลี้ยงไก่ไข่ 104 21,950.00 21,950.00 more_vert
7 ต.ค. 59 อบรมโภชนาการอาหาร 60 12,000.00 8,573.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 และขอเบิกเงินงวดที่ 2 2 2,000.00 2,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59-2 ก.ค. 60 การประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส 60 0.00 0.00 more_vert
15 พ.ย. 59-25 มี.ค. 60 อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนัก 77 7,500.00 7,500.00 more_vert
16 ธ.ค. 59 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 65 7,500.00 7,500.00 more_vert
5 ม.ค. 60 สาธิตการทำอาหารเพื่อลดภาวะโภชนาการ 102 6,000.00 9,400.00 more_vert
1 มี.ค. 60 จัดนิทรรศการอาหารและโภชนาการและตลาดผลผลิต 107 2,700.00 2,700.00 more_vert
3 เม.ย. 60 ประชุมสัญจร 0 40,400.00 40,400.00 more_vert
4 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ยบัญชีโครงการ 0 0.00 22.08 more_vert
4 เม.ย. 60 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 2 และขอเบิกงวด 3 2 0.00 800.00 more_vert
รวม 344 120,400.00 18 121,195.08

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 16:48 น.