ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำเนิน บาลสุข
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางศรีสมร ใจผูก
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางหทัยรัตน์ ศรีสังวรณ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางจีรนันท์ มากปางค์
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางพิสมัย พลาศรัย
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายพินทอง ซาวคำเขตต์
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปีในปีการศึกษา2556-2558พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน 4.37% และน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14.59%อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นักเรียนสามารถปรับการรับประทานอาหาร งดอาหารที่มีรสหวาน เค็ม มันขนมขบเคี้ยว ฝึกให้นักเรียนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องโรงเรียน บ้านทุ่งหลวงจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาโรงเรียน เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรงโครงการเด็กไทยแก้มใส ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จะดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการโดยกิจกรรมเด็กนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาโดยชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 129
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 15
ผู้ปกครอง 129
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 273273
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 10
อสม. 5
ชุมชน 125
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 170
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้มากขึ้นรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการลดการรับประทานอาหารหวาน เค็ม มัน
 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล การปลูกกล้วยน้ำว้าและ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมฯลฯ
 3. มีนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการบริการอาหารถูกต้องปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 4. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพที่ถูกต้อง สามารถขยายผลสู่ชุมชนมีภาคีเครือข่าย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความตระหนักรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำรู้จักการบริหารจัดการตามรูปแบบของสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ 6.เป็นโรงเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. ได้คณะทำงานซึ่งมีความเข้าใจในการดำเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน
 2. มีเมนูอาหารและตารางอาหารประจำวันที่เน้นโภชนาการตลอดปีการศึกษา
 3. ได้บริโภคผักที่ปลอดสารสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน
 4. ได้ฝึกทักษะอาชีพการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ครบวงจรและสามารถขยายผลและนำผลผลิตไปใช้ในสัดส่วนที่ถูกต้อง
 5. นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมมีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดีและนักเรียนได้ฝึกลงบัญชีรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุนได้
 6. นักเรียนและผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพและได้รับอาหารกลางวันอาหารปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพการเจริญเติบโตสมวัย
 7. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยและสามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ถูกต้อง
 8. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตามนโยบายการจัดการเรื่องอาหาร/ขนม/เครื่องดื่มในโรงเรียน สร้างนวัตกรรมผลงานและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการด้านเกษตรโภชนาการ และสุขภาพ
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เพื่อความยั่งยืนของโครงการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนและเครือข่ายโดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สู่รุ่นต่อๆไป โดยมีผู้นำเป็นผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายในชุมชน และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนแกนนำและเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ตลาดความรู้สู่ความพอเพียง ขึ้นในชุมชน โดยให้นักเรียน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าของในการจัดกิจกรรมขยายผลด้าน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโภชนาการสมวัย ใส่ใจโภชนาการ

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 147 ม.14 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด-ลองจิจูด 19.969920354081,99.770289659509place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 55,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนการในโรงเรียน

นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้นและลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มสามารถนำไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน ร้อยละ 90

2 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมในการบริโภคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับอาหารที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามช่วงวัย จากการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

3 เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำด้านการพัฒนาอนามัยและส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการบริหารถูกต้องปลอดภัยตามหลักโภชนการ

มีนักเรียนแกนนำในโรงงเรียนอย่างน้อย30คนและกลุ่มนักเรียนที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหหารที่ถูกหลักโภชนาการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 ก้าวย่างตามรอยเท้าพ่อ การเกษตรในโรงเรียน 38,500.00                         more_vert
2 สหกรณ์พอเพียง 3,500.00                         more_vert
3 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจโภชนาการ การจัดบริการอาหารในโรงเรียนสุขาภาพวัยใสใส่ใจโภชนาการ 3,000.00                         more_vert
4 รู้เท่าทัน ป้องกันโรคการติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ 1,000.00                         more_vert
5 รักษ์สุขภาพ การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 20,500.00                         more_vert
6 เปิดโลกกว้างสร้างความพอเพียงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6,500.00                         more_vert
7 สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยการจัดบริการสุขภาพนักเรียน 1,000.00                         more_vert
8 การพัฒนาศักยภาพ การทำนวัตกรรม 17,000.00                         more_vert
9 ต้นกล้าอาชีพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตรโภชนาการและสุขภาพ 9,000.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 พ.ค. 59 ประชุมครูนักเรียนผู้ปกครอง 143 10,100.00 10,100.00 more_vert
30 พ.ค. 59 เมนูอาหารและตารางอาหารประจำวันที่เน้นโภชนาการตลอดปีการศึกษา 39 1,200.00 1,200.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 การซื้อพันธุ์ปลาดุก 12 2,000.00 2,200.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 สหกรณ์พอเพียง 153 3,500.00 3,500.00 more_vert
7 มิ.ย. 59 การทำป้ายแปลงสาธิตปลอดสาร 72 750.00 750.00 more_vert
30 มิ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 143 7,400.00 7,400.00 more_vert
30 มิ.ย. 59 การปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาลของนักเรียนและครอบครัว 143 8,700.00 8,700.00 more_vert
5 ก.ค. 59 ซื้ออาหารไว้สำหรับเลี้ยงปลาดุก 47 1,350.00 1,350.00 more_vert
8 ก.ค. 59 การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โรงเรียน 50 8,300.00 8,300.00 more_vert
31 ก.ค. 59 รู้เท่าทันป้องกันโรค 2 1,000.00 1,000.00 more_vert
5 ส.ค. 59 สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย 131 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 ส.ค. 59 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจในโภชนาการ 63 3,000.00 3,000.00 more_vert
20 ต.ค. 59 รักษ์สุขภาพ 150 19,300.00 19,300.00 more_vert
21 พ.ย. 59 เปิดโลกกว้างสร้างความพอเพียง 128 6,500.00 6,500.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 ต้นกล้าอาชีพ 140 9,000.00 9,000.00 more_vert
10 ก.พ. 60 การพัฒนาศักยภาพ 300 16,900.00 16,700.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 13.78 more_vert
รวม 1,078 100,000.00 17 100,013.78

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:24 น.