ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

คณะทำงาน

This owner was block
by Sulaiman @23 ก.พ. 59 10:35 ( IP : 202...175 )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                         
           
                                                                                                                                       
นายสง่า ดามาพงษ์หัวหน้าคณะทำงาน
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรีรองหัวหน้าคณะทำงาน
ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้งคณะทำงาน
ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์คณะทำงาน
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข คณะทำงาน
นางพนอ อี้รักษาคณะทำงาน
นางสาวเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิตคณะทำงาน
นางปนัดดา จั่นผ่อง คณะทำงาน
นายสมโชค คุณสนองคณะทำงาน
นางวสุนธรี เสรีสุชาติคณะทำงาน
นายไพโรจน์ กระโจมทองคณะทำงาน
นายนรินทร์ บุตรพรมคณะทำงาน
นางสาวปรางค์ทอง ดวงโนแสนคณะทำงาน
นางนิธิวดี บัตรพรรธนะคณะทำงาน
นายธนา เวชากุล เลขานุการ
นางสาววิรัตน์ดา  ดวงใจเลขานุการ
นางสาวสิรี สุวรรณศิลป์เลขานุการ