รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่
สังกัด สพป.เขต4 อ ำเภอท่ำศำลำ
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 145,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 145,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์ สุดคิด
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายสุมิตร บุญญานุกูล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสุนทรีย์ คณะนา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 น.ส.นันทนา ผกากรอง
ที่ปรึกษาโครงการ 1 ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ็ง
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายจำนงค์ ชำนาญ
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นางนพรัตน์ นวลหวาน
ผู้ประสานงานภาค วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ
1) การเกษตรในโรงเรียน
2) สหกรณ์นักเรียน
3) การจัดการบริหารของโรงเรียน
4) การติดตามภาวะโภชนาการ
5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7) การจัดบริการสุขภาพ และ 8)การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ

1)การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ

2)สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน ชุมชนใหม่ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนชุมชนใหม่ มุ่งมั่น ดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่ 1 (พ.ศ. 2558-2559) พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพิ้อถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายได้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รพสต.ชุมชนวลัยลักษณ์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี องค์กรภาครัฐ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมดำเนินการน้อมนำแนวทางการทรงงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านการเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพของเด็กในโรงเรียน ได้น้อมนำกรอบแนวคิดการพัฒนาใน 8 องค์ประกอบ เน้นสร้างฐานเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเติบโตสมส่วนลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 7 เมื่อจบปีการศึกษา 2559 (ดังมีรายละเอียดในไฟล์ที่แนบ)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 190
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 20
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 260260
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 7
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 3
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 40
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียน.มีสุขภาพและพัฒนาพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์ดีและสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
  2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข็มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน
  4. เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน และสถานศึกษาอื่น ได้ศึกษา
  5. ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ .............มีสุขภาพดี เติบโตสมส่วน มีภาวะทางอารมณ์ที่ดี และสติปัญญาดีขึ้นมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง โดย

(1)มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน 7 %(2)ภาวะค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน 7 % (3)ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย ไม่เกิน 7 %(ดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรณีที่ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 ต่อปี)
(4) นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวัน เฉลี่ย กินผักวันละ ประมาณ 40-100 กรัม อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) และมัธยม 5 ช้อน (90 กรัม) และ กินผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วน ประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
  1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องโดยจัดในรูปแบบการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม การเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร แนวทางการขยายผลดำเนินการขยายผลไปสู่ชุมชน โดยใช้กิจกรรมโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันคือแบ่งปัน พ่อพันธ์แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เมล็ดพันธุ์ กิ่งต่อ แจกจ่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองนำไปปลูกที่บ้าน(ที่บ้านใช้กิจกรรมว่าบ้านนี้มีรักปลูกผัก ไม้ผลกินเอง) จากนั้นเมื่อมีเครือข่ายในชุมชนแล้วให้ชุมชนขยายผลต่อไป ครูจะออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจ หรือเสริมพลังเมื่อขยายผลสู่ครัวเรือนในแต่ละซอยแล้วจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มโดยให้ชื่อว่าซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน เมื่อมีผลผลิตในชุมชนมากพอแล้วโดรงเรียนจะจัดตลาดนัดพืชผักปลอดสารพิษเพื่อหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้แก่ชุมชนต่อไป
พื้นที่ตั้งโรงเรียน ม.8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6463781207292,99.857682464949place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 58,000.00
2 1 ต.ค. 2016 6 เม.ย. 2017 1 ต.ค. 2016 6 เม.ย. 2017 79,750.00
3 7 เม.ย. 2017 30 เม.ย. 2017 7,250.00
รวมงบประมาณ 145,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนจำนวน 14 ฐานการเรียนรู้ (การปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงด้วงสาคู การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกบ การทำปุ๋ยชีวภาพ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ) นำไปสู่การจัดอาหารกลางวันและอาหารเช้าให้นักเรียนได้บริโภค

1.นักเรียนได้บริโภคอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่เป็นผลผลิตการเกษตรในโรงเรียนจากเมนูไข่ร้อยละ 100 และผลผลิตทางการเกษตรอื่นร้อยละ 30
2.นักเรียนแกนนำจำนวน 54 คนมีความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเกษตรในโรงเรียนและสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติที่บ้านได้

2 เพื่อพัฒนารูปแบบการลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เตี้ย ผอม และถ่ายทอดแก่นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน

1.โรงเรียนมีรูปแบบ กระบวนการทำงานที่สามารถถ่ายทอดได้ 2.นักเรียนท่ีมีปัญหา อ้วน เตี้ย ผอม ลดลง อย่างละไม่เกินร้อยละ 7

3 เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

1.บุคลากรผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 พ.ค. 59 การปลูกพืช ผัก ไม้ผล เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 35 9,620.00 9,620.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก 35 10,050.00 10,050.00 more_vert
5 มิ.ย. 59 การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงปลาไหลในสวนปาล์มและสวนฝรั่ง 35 8,800.00 8,800.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 การเพาะเห็ดและการเพาะถั่วงอก 35 4,300.00 4,300.00 more_vert
25 มิ.ย. 59 บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 25 3,230.00 3,230.00 more_vert
1 ก.ย. 59 จัดทำป้ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 20 1,970.00 1,970.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ 65 26,750.00 26,750.00 more_vert
12 ก.ย. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดินและในกระชัง 35 13,000.00 13,000.00 more_vert
22 ก.ย. 59 อบรมผู้นำนักเรียน แม่ครัว แม่ค้า ผู้ปกครองนักเรียน ครู 20 2,700.00 2,700.00 more_vert
13 ต.ค. 59 พัฒนาบุคลากร ประชุมงวดที่ 1 2 0.00 0.00 more_vert
21 ต.ค. 59 ทำโครงเหล็กคิดป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 103 2,000.00 2,000.00 more_vert
24 - 28 ต.ค. 59 ประชุมสัญจรครั้งที2 ที่โรงเรียนชุมชนใหม่(เจ้าภาพ) 0 45,000.00 45,000.00 more_vert
1 พ.ย. 59 จัดทำเมนูอาหารกลางวัน 233 2,000.00 2,000.00 more_vert
18 ก.พ. 60 อบรมผู้นำนักเรียนโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 25 2,580.00 2,580.00 more_vert
25 ก.พ. 60 อบรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนเครือข่าย 93 11,000.00 11,000.00 more_vert
3 - 4 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 61.68 more_vert
3 - 4 เม.ย. 60 พัฒนาบุคลากรประชุมงวดที่ 2 2 2,000.00 2,000.00 more_vert
รวม 763 145,000.00 17 145,061.68

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2016 17:20 น.