รายชื่อโรงเรียนศูนย์เรียนรู้

This owner was block
by Sulaiman @26 ก.พ. 59 12:17 ( IP : 202...175 )
ลำดับ ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน เบอร์โทร Email
1 เหนือ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านกาดฮาว โรงเรียนบ้านกาดฮาว
หมู่ที่  4  ตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  50330
นางสุภัทรา  ทิพย์ประสิทธิ์ 086-192-8491 tipprasit@hotmail.com
2   เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
เลขที่  599  หมู่ที่  6 ตำบลแม่คะ  อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  50110
นางสุปราณี สุทธะ 086-1871450 eyejungtidkung@gmail.com
3   เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านม่วงชุม โรงเรียนบ้านม่วงชุม 
เลขที่  248  หมู่ที่  10  ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
นายสิทธิพงษ์  จันสม 087-179-1165,081-179-1165 kansittipong79@hotmail.com
4   เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
เลขที่596หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง.อำเภอ ฝาง
จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50110
นายณัฐพล  แสงอรุณ 09-5685-9559 bl.2555@hotmail.com
5   เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50330
นางนันท์นภัส ศิริเขต 088-2683983 knaphut@gmail.com
6   เชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนชุมเทศบาลวัดศรีดอนไชย
เลขที่ 179 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
นางยวิษฐา นันตา 093-1386832  
7   เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย   57100
นางสาวจิราวรรณ  บุญยัง 08 - 9561 - 5960 boonyang02@gmail.com
8   เชียงราย โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
เชียงราย เขต 1   เลขที่ 400   หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ 
อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    57100 
นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ 089-4333092 laimai.cr1@gmail.com
9   เชียงราย โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
เลขที่  116  หมู่ที่  12  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  57100
นายสมนึก  จันทร์แดง 081-796-9868, 053-735-018 ruksn@hotmail.com
10   เชียงราย โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
เลขที่ 147 ถนนแม่ยาว-ห้วยขม ตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 57100
นางศรีสมร ใจผูก 086-1875062 kruna-jaipook@hotmail.com
11   แพร่ โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนวัดต้นไคร้
182/2 ม.5 ต.ช่อแฮ อเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่  54000
นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน 061-037-8401 -
12   แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 
เลขที่  4 ตำบลแม่ยวม  อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  581110
ชนิษฐา  ปวงประสาท 081-024-6523 sakunna_nok@hotmail.com
13   น่าน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาล โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 
เลขที่  246  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน  55000
นางศุภสิตา ณ น่าน 085-695-0652, 091-853-6935 daroonwitta@hotmail.com
14   น่าน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว โรงเรียนบ้านห้วยแอ้ว
เลขที่86  หมู่ที่ 13  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55210
นางสาวรุจิรา  บุรี  089-9972631 rujira_pum@hotmail.com
15   ลำปาง โรงเรียนสันโป่งวิทยา   โรงเรียนสันโป่งวิทยา
เลขที่144หมู่ที่ 3  ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52210
นางสาวบงกช   นันทสุวรรณ   088-2609792 duii_kittylism@hotmail.com
16   ลำปาง โรงเรียนบ้านไหล่หิน โรงเรียนบ้านไหล่หิน
ที่อยู่ 348 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล ไหล่หิน  เขต/อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52130 
นายสนั่น  บุญเรือง 083-863-8404 manoppak@hotmail.com
17   ลำปาง โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
เลขที่ 207 หมู่ที่ 3 ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ
จังหวัดลำปาง 52150
นางปนัดดา นพคุณ 093-1369504  
18   ลำปาง โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ
ที่อยู่ 178 ซอย - หมู่ที่ 4 ถนน วังซ้าย แขวง/ตำบล หลวงเหนือ  เขต/อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52110 
นางสาวสุมารี  แสนทวีสุข 089-853-4193 suja_nusu@hotmail.com
19   เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์  
238  หมู่ 7  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
นางสาวชนิภรณ์  สันเบ้า      087-6479192 lininsummer@gmail.com 
20   ตาก โรงเรียนบ้านวังประจบ โรงเรียนบ้านวังประจบ
หมู่ที่  1  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  63000
นางสาวเกตุศิริ  ภักดิสัย 081-046-2003 ketsiri2003@gmail.com
21   ตาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย โรงเรียนเทศบาล 2  วัดดอนมูลชัย 
เลขที่  279  ตำบลหัวเดียด  อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  63000
นายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณวงษ์ 055-512-317,081-139-8387 narongsak_btt@hotmail.com
22   ตาก โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
เลขที่ 19/99 หมู่ที่ 13 ตำบลช่องแคบ อำเถอพบพระ
จังหวัดตาก 63160
นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ 089-8398979 kannika.rt6.tak@hotmal.com
23   ตาก โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
เลขที่ 377 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก 63150
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ 086-2151823 autthaiwan2502@gmail.com
24   พิษณุโลก โรงเรียนบ้านสะเดา โรงเรียนบ้านสะเดา
หมู่ที่ .1  ถนน.วังทอง – สากเหล็ก. ตำบลงหนองพระ 
อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65130
นายสมจิตร       นาคผู้ 08-7205-8929 thumtao­_@hotmail.com
25   สุโขทัย โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนบ้านผาเวียง
หมู่ 3 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
นางสาวผ่องฉวี  ดำปิก 098-4749049 krupong@hotmail.com
26   อุตรดิตถ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
ที่อยู่ 169/1  ถนน ศรีอุตรานอก  แขวง/ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น 081-887-1562 jeerawan_ooy@hotmail.com
27   อุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
เลขที่ 234 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210
นางบานเที่ยง ยอดคำ 089-5523355  
28   กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
เลขที่ 136 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
นางพัฒนาพร สารทอง 081-0322203 feel_2004@hotmail.com
29   นครสวรรค์ โรงเรียนวัดนากลาง โรงเรียนวัดนากลาง
หมู่ที่ 2 ตำบลนากลาง อำเภอ โกรกพระ
จังหวัดนครสรววค์ 60170
นางวิไล ทรัพย์มูล 081-8887557 kruvilai@thaimail.com
30   อุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
เลขที่ 775 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000
นางจุฑามาศ สาจุ้ย 081-9539714 tessabantthammasopitt@hotmail.com
31 กลาง ลพบุรี โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
เลขที่ 147 หมู่ที่ 3 ตำบล ซับจำปา อำเภอ ท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี 15230
นางสาวละมัย ปิดทอง 089-8032884 redent_0220@hotmail.com
32   ลพบุรี โรงเรียนวัดโคกหม้อ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 
หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000
นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง 087-408-6588  
33   สระบุรี โรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 
เลขที่  170/1  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านลำ  วิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี  18150
นางทัศน์กานต์ ตนพรมรัมย์ 083-696-1306  
34   นครปฐม โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
132/4 หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ์
อ.นคชัยศรี จ.นครปฐม 73120
นางบำรุง ศรีแก้ว 086-1697201 Sri-phot@hotmail.com
35   นครปฐม โรงเรียนหนองงูเหลือม โรงเรียนหนองงูเหลือม
ที่อยู่ 115/1 หมู่ที่ 6  ถนน บุญญานุสาสน์  ตำบล บางงูเหลือม  อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
นางกรณ์กนก  ชำนาญพล 082-292-2812 nongngoo56@hotmail.com
36   ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียน บ้านทุ่งยาว
หมู่ที่ 3   ตำบลทับใต้   อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  77110
นางสาวดารารัตน์   ทัพโต  098-9900401 Dararat.tupto@gmail.com  
37   ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง  
เลขที่  69  หมู่ที่ 3  ถนน  จอมบึง-ราชบุรี   ตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70150
นางสุรีรัตน์   เจริญศรี  081-198-0631    bahnjeard@hotmail.com
38   สมุทรสาคร โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดศรีเมือง
เลขที่ 1/2หมู่ที่ 3. ตำบลท่าทราย.อำเภอ.เมือง
จังหวัดสมุทรสาครรหัสไปรษณีย์ 74000
นางวรรณวิภา วิทยสรณะ 089-6300159 watsrimuang@hotmail.com
39   ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
เลขที่  30  หมู่ที่  4  ตำบลศาลาแดง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
นายสมชาย   รังสีพรหม 038-132-081, 081-775-6963 waipaidam_school@gmail.com
40   ตราด โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง)
เลขที่  31/10  หมู่ที่  4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์ 23120
นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ 08-13778927 kruaim2500@gmail.com
41   ระยอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุต 
เลขที่  152  อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  21150
นางฉันทนีย์  จันทร์พล 038-681-557,084-346-8617 phaikhamnam@gmail.com
42   สมุทรปราการ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุดปราการ 10130
นายเชษฐา  เพลินจิตต์ 092-6605632 chattha.pom@gmail.com
43   สมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
ที่อยู่ 1111 ซอย แพรกษา 15 หมู่ที่ 6 ถนน พุทธรักษา 
แขวง/ตำบล แพรกษา  เขต/อำเภอ เมือง   จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10280
นายภาคินัย สุนทรวิภาต 086-534-1010 psvipddpws@gmail.com
44   สมุทรปราการ วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
เลขที่  1  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  10290
นางนวลนิตย์ สิมมา 089-6966874 krunok2519@gmail.com
45   สระแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
เลขที่   345 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร  ตำบลห้วยโจด   
อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว    27160
นางสุปราณี   กิจสาลี 082-2350755 thairath83@gmail.com
46   สระแก้ว โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
หมู่ที่ 8 ตำบลพระยา อำเภอพระยา
จังหวัดสระแก้ว 27180
นางสาวอมรัตน์ จรัสพันธ์ 089-5856625 bankaew7@gmail.com
47 อีสาน กาฬสินธุ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
หมู่ 1 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ 
จ.กาฬสินธุ์  46140
นายสมยศ หารทา 096-8801996 nikomchaka@gmail.com
48   ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โรงเรียนเทศบาลหนองแวง 
เลขที่ 2/36  หมู่ที่  14  ถนนมิตร  ตำบลในเมือง 
จังหวัดขอนแก่น  40000
นายพัฒนา  ยอดสะอึ 043-239-967,081-546-0482 yodsaue17@hotmail.com
49   ขอนแก่น โรงเรียนบ้านกุดรู โรงเรียน   บ้านกุดรู
หมู่ที่4 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ. ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40230
นางมลเทียร  มูลธิยะ 099-0381114  
50   ขอนแก่น โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 
หมู่ที่  5  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 40230
นายสมพงษ์  ศรีประมาณ 088-070-0659,  088-070-0659 pong-1313@hotmail.com
51   ขอนแก่น โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านนาดี 
หมู่ที่  16  ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น  40150
ว่าที่  ร.ต. วิญญู สุธรรมฤทธิ์ 089-957-4829,083-419-0215 , 089-574-8293 phanichasara_p@hotmail.com
52   มหาสารคาม โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 
หมู่ที่  1  ตำบลวังยาว  อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  44140
นางยอดขวัญ   ไวบรรเทา 081-7082258 beebie1976@gmail.com
53   ร้อยเอ็ด โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 
เลขที่ 130 หมู่ 6 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพัตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 081-8724654  
54   ร้อยเอ็ด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)
หมู่ที 6 ถนนโพนทอง กุฉินารายณ์ ตำบลหนองใหญ่
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์ 096-2214380 yotin1417@hotmail.com
55   เลย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงคาน-ปากชม ตำบล บุฮม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
นางนิววรรณ ทิมเขียว 086-1048553 newwan.tim@gmail.com
56   สกลนคร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
เลขที่ 149 หมู่ 1  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส
จังหวัด สกลนคร    รหัสไปรษณีย์  47120 
นางประไพ  ศรีเดช 081-051-9284 krk.skn3@gmail.com
57   สกลนคร โรงเรียนบ้านไร่นาดี โรงเรียนบ้านไร่นาดี
หมู่ที่ 6 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอ โคกศรุสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร 47280
นางชมพูนุท นนทะคำจันทร์ 095-5948627 chompoo_6045@hotmail.com
58   อุดรธานี โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านโคก  อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี  41260
นางสาวสุจิตตรา นิลทะละ 081-5447438  
59   ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โรงเรียน บ้านหนองไผ่ล้อม
หมู่ที่   6  ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150                                                    
นางถาวร อินทจำปา 083-4173494  wut2513@hotmail.com
60   ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองขาม
เลขที่ 120  หมู่ที่  2 ตำบล ตาเนิน อำเภอเนินสง่า 
จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36130
นายจักรพันธ์ ราวินิจ 061-1017027 Raiwinj@gmail.com
61   ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านโคกล่าม
หมู่ที่ 8 แขวงนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ 36150
นางหนูชิด  สิมาธรรม 089-847-1762 kokalm1@hotmail.com
62   นครราชสีมา โรงเรียนชุมชนวัดรวง โรงเรียน ชุมชนวัดรวง
หมู่ที่.3 ตำบลหนองงูเหลือม   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
น.ส.ดาวเรือง  ขึงโพธิ์ 091-8293536 kungpho72@hotmail.com
63   นครราชสีมา โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 
เลขที่ 192  หมู่ที่ 9  ถนน หนองสาหร่ายนิคมลำตะคอง-วังกะทะ
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
นางอนนท์ทิพย์ สุตะคาน 089-6645214 rn_nueng@hotmail.com
64   บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
เลขที่ 238 หมู่ที่ 6 ถนนละหานทราย-ตาพระยา ตำบล ลำนางรอง
อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31260
นางพรธิพา  จ้อยสาคู 085-2035340 j-j-j-2524@hotmail.com
65   บุรีรัมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา26 บ้านหนองหิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา26 บ้านหนองหิน
เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
นางวิภาพร  เบียดกลาง 081-966-5865 thairat26@hotmail.co.th
66   บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 5 ตำบล ทะเมนชัย  อำเภอ ลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์  31130
นางกาญจนาพร  สิรัมย์ 081-725-4205 sskk2505@hotmail.com
67   บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านข่อย โรงเรียนบ้านข่อย 
เลขที่  119  หมู่  5  ตำบลบ้านจาน  อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  31120
นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์ 098-6125721 bkbr4school@gmail.com
68   บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
เลขที่  204  หมู่ที่ 10   ตำบล/แขวง  เสม็ด   อำเภอ/เขต เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
นางจุฑาภรณ์  สิบทัศน์ 093-336-1996 somkit74@hotmail.com
69   บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
เลขที่ 52 หมู่ 13 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
นายอรุณ ทรงแสงจันทร์ 086-245-4072 s.surasak03@gmail.com
70   สุรินทร์ โรงเรียนบ้านจอมพระ โรงเรียนบ้านจอมพระ 
หมู่ที่  4  ตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์  32180
นายสมชาย  จารุวงศ์ 085-7624117 fonbooboo88@gmail.com
71   สุรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
หมู่ที่ 5 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ 32140
นายถวิล บุญเจียม 085-6374456 kokjrn@hotmail.com
72   สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรรณ์) โรงเรียนอนุบาลลำดวน
หมู่ที่ 3  ถนนลำดวน-หนองยาว ตำบลลำดวน-หนองยาว
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
นางพงษ์ศรี  หวังสม 086-8699788             pongsri551@gmail.com
73   สุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) โรงเรียน บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
เลขที่ 132   หมู่ที่ 9   ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์  32230
นายประกอบ  หาสุข   085 - 0279005 prakob8193@hotmail.com
74   สุรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านท่าศิลา
หมู่ที่  5   ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์  32120
นางนารีรัตน์  สงึมรัมย์ 044-145-342,085-634-3862 teachkrupu10@hotmail.com
75   สุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองยาง 
เลขที่  137  หมู่  1  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์  32120
นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์ 094-390-5028 nongyang@gmail.com
76   ยโสธร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
หมู่ที่ 17  ถนน บ้านคำแดง  ตำบลเดิด อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000 
นางพิกุลทอง เทศวิเชียร 084-6880246 thairath63pornchai@gmail.com
77   ยโสธร โรงเรียนบ้านบะคอม โรงเรียนบ้านบะคอม 
ตำบลนาเวียง  อำเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร  35170
นายสมศักดิ์  สมสะอาด 045-750-166, 089-286-6302 ss 1234 bkschool@hotmail.com
78   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านโนนสูง
หมู่ที่ 9   ตำบล โนนสูง  อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33150
นางเชาวณี  อินวันนา 086-1666590 dotbl_@hotmail.co.th
79   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
เลขที 69 หมู่ที่ 11 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีษะเกษ 33250 
นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน 088-4695770 jee__ling@hotmail.com
80   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง
เลขที่ 229 หมู่ที่ 2 ตำบลตะคอบ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
นายสุพจน์ ดำริห์ 081-9771615  
81   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านโนนแฝก โรงเรียนบ้านโนนแฝก
เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
นางรัชนีกร วรรณทะเสน 081-8776252 r.wantasen@gmail.com
82   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ( กองทัพบกอุปถัมภ์ ) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) 
หมู่ที่  2 ตำบลบึงมะลู  อำเภอกันทรลักษณ์ 
จังหวัดศรีษะเกษ  33110
นางกรวิกา ศิริบูรณ์ 083-3657964  
83   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านเพียนาม
เลขที่ 299 หมู่ที่  3 ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมือง 
จังหวัดศรีษะเกษ  33180
นายสุจินต์  หล้าคำ 081-718-4812, 045-814-638  sujinla@hotmail.com
84   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านขะยูง โรงเรียนบ้านขะยูง
เลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
นายเสรี อุตสาหะ   080-7977085  seri08@hotmail.com
85   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือ  
เลขที่   42    หมู่ที่  2 ตำบลกุดเมืองฮาม    อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ    รหัสไปรษณีย์ 33190
นางสาวจุฬาภรณ์ แพ่งพนม 098-584-4708 janista-02@hotmail.com
86   ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านดอนข่า โรงเรียนบ้านดอนข่า
หมู่ที่ 5 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
นางสาวนพมณี ชูเชื้อ 089-882-3744 hyao34@gmail.com
87   อำนาจเจริญ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 
หมู่ที่  12  ตำบลหนองมะแซว  อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
นางจันทรา  จำนงการ 087-3765694 amnat0076@amnat-ed.go.th
88   อำนาจเจริญ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
หมู่ที่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180
นายภัทรเทพ รักพรม  086-2624848 rakprom957@gmail.com
89   อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านโนนเมือง โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
หมู่ที่  4  ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
นางบังอร  ชาววัง 045-520-054,  089-844-738 bangon@hotmail.com
90   อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
หมู่ที่ 4  ตำบลคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34190
นางศรีสุดา ทองคำ 081-9675779  
91 ใต้ กระบี่ โรงเรียนบ้านลำทับ โรงเรียนบ้านลำทับ
เลขที่ 34 หมู่ที่ 5 ถนนลำทับ-ทุ่งใหญ่ ตำบลลำทับ
อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์  81190
นางสาระ นวลสมศรี 091-8456339 Sara7327@gmail.com
92   กระบี่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 5 ตำบล พรุเตียว อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่  81140 
นางสุจิตรา  ลือสวัสดิ์ 083-3895435 Kimberly18giver@hotmail.com
93   กระบี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
เลขที่ 1035  หมู่ที่ 2   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง   จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์  81130
นางศิริพรรณ  เหมทานนท์ 08-4795-9542   hemta.099@ gmail.com
94   ชุมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
หมู่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
นางรัตนา  วันทา 084-184-9633 -
95   นครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านกุยเหนือ โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 
เลขที่  17  หมู่  9  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80250
นางสาวอัญชลี  นามสนธิ์ 089-875-6183, 089-875-6183 an3114@hotmail.com
96   นครศรีธรรมราช โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนชุมชนใหม่
หมู่ 8 ซ.8 ชุมชนวลัยลักษณ์พัฒนา ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
นางสุนทรีย์ คณะนา 088-768-2962 suntree2507@hotmail.com
97   พังงา โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนคุระบุรี
เลขที่ 116/15 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคุระ
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
นางเกษร แซ่เอียบ 095-4142363 krbr_s@yahoo.co.th
98   พังงา โรงเรียนบ้านบางครั่ง โรงเรียนบ้านบางครั่ง  
หมู่ที่ 3  ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี 
จังหวัดพังงา  82150
นางบุญศิริ        ชูพงศ์       080 883 8259       eye_1208@hotmail.com
99   พังงา โรงเรียนบ้านทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพํฒน์
หมู่ที่  6  ตำบลแม่นางขาว  อำเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา  82150
นางแสงเดือน  วรรณรัตน์ 089-474-1833 sengduan_w@hotmail.com
100   ระนอง โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนบ้านนา
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120
นางสุภาวดี นาควิเชียร 081-0842941 supawadee_1999@hotmail.com
101   สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม
หมู่ที่ 3 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
นางสาวกัญญาวดี  นิลเพชร  098-042-5969 Vadee-mou@hotmail.com
102   ตรัง โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 
เลขที่  182  หมู่ที่ 4  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง  92130
นางอุมาพร ไชยจิตร์ 086-9436259  
103   ตรัง โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
หมู่ที่ 1  ตำบลบ่อหิน  อำดภอสิเกา 
จังหวัดตรัง  92150
นางสาวอรวรรณ รักรู้ 093-5795850 wannie48103270@gmail.com
104   ตรัง โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านหลังเขา 
เลขที่  326  หมู่ที่  6  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  92220
นางเพ็ญศรี  อัครสุวรรณกุล 075-584-561, 087-881-6468 langkao_trang@hotmail.com
105   ตรัง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 
เลขที่ 166  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาขาว  อำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง  92130
นางมาตา  แก้วเซ่ง 088-765-1006 seafan2555@gmail.com
106   พัทลุง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
เลขที่  202  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง  93000
นางนิศราวดี  อรุณพันธ์ 089-654-9396 nanglad_tsb5@hotmail.com
107   พัทลุง โรงเรียนบ้านเกาะเสือ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปาดพะยูน
จังหวัดพัทลุง 93120
นางสาวพิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ 082-8136700 baisithong@gmail.com
108   พัทลุง โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 
หมู่ที่  2  ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง  93120
นางเพ็ญศรี  พรสุริยา 089-299-2528 pensee2528@gmail.com
109   พัทลุง โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 13  ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง  93130
นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์ 082-8161487  
110   พัทลุง โรงเรียนบ้านวังปริง โรงเรียนบ้านวังปริง   
หมู่ที่  2 ตำบลชะรัด    อำเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง   93000
นายสุคนธ์    สุวรรณมณี 08-17987528 baroguscha54@gmail.com
111   ยะลา โรงเรียนบ้านบาโงย โรงเรียนบ้านบาโงย 
เลขที่  8  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 95000
นางจินดาวรรณ  ยูโซ๊ะ 081 – 8987205 titie081@gmail.com
112   สงขลา โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย
หมู่ที่12 ตำบล คูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา  90180
นางสาวกมลทิพย์  จูดจันทร์ 082-8008772 h_k-joodjan.27@hotmail.com
113   สงขลา โรงเรียนบ้านหินผุด โรงเรียนบ้านหินผุด
หมู่ที่5 ถนนนาแสน – วังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
นางธีรภัทร จันทะสะเร 089-8776530 theerapat733@gmail.com
114   สงขลา โรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านยางงาม
หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
นายอาจินต์ สุขศรีสังข์ 086-2998198 ajin2509@gmail.com
115   สงขลา โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 
เลขที่  78/1  หมู่ที่  3  ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา  90230
นางจีราวดี   สิริรัตนจิตต์ 086-2923374 jeab0082@gmail.com
116 กลาง กทม โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)
เลขที่26 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 68 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศ  เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร  10250
นางสายธาร  แสนแก้วทอง   081-9020-751 Kakob68@hotmail.com
117   กทม โรงเรียนสุเหร่าซีรอ ชื่อโรงเรียนสุเหร่าซีรอ.(ราษฎร์สามัคคี)
เลขที่3 ซอยราษฎร์พัฒนา 28  ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง   กรุงเทพมหานคร   10240
นางฮับเซ๊าะ   พวงมณีย์ 081-808-7363 yah.clubza@hotmail.com
118   กทม โรงเรียนบางจาก โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
เลขที่ 59 ซอยเพชรเกษม แยก 4 – 7  ถนนเพชรเกษม
แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160
นางสาวอมรา โรจนเมธินทร์ 081-170-0372 amara.bj.77@hotmail.com
119   อ่างทอง โรงเรียนวัดท่าชุมนุม โรงเรียนวัดท่านุม 
หมู่ที่  4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อำเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง  14160
นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี 084-1482831 kaam_kung@hotmail.com
120   อ่างทอง โรงเรียนวัดนางชำ โรงเรียนวัดนางชำ(ประชารัฐรังสฤษฏ์) 
หมู่ 2 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร   089-8954177 watnangcham@hotmail.com
121   อ่างทอง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง 14110
นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง 086-127-0769 orachantuk2014@gmail.com
122   พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านลำแดง โรงเรียนบ้านลำแดง 
หมู่ที่ 3  ตำบลหันตะเภา  อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170  
นางจำรูญศรี ฤทธิ์บัณฑิตย์ 091-7121334 jaroonsri2520@hotmail.com