ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านพรุจูด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ ดาวังปา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางอุไร ชูชาติ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางหทัยกาญจน์ รำมะนา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวปิยะภรณ์ สุจิตราภรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 น.ส.จันทนา ตันติกุลพัฒนา
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางซ่อนกลิ่น กาฬสิงห์
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค วิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านพรุจูด จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนมีกรอบแนวคิดหลัก ในการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสครอบคลุม และบูรณาการอย่างเป็นระบบยึดหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้นำหลักการดังกล่าวมาบูรณาการกับโครงการเด็กไทยแก้มใสทุกกิจกรรมคือด้านการเกษตรในโรงเรียน สหกรณ์นักเรียนการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน การติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน การบริการสุขภาพ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ดังนั้น โรงเรียนบ้านพรุจูดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่ 1 โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 96
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 9
ผู้ปกครอง 96
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 201201
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 20
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 35
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนบ้านพรุจูด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
 2. นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโภชนาการเจริญเติบโตสมวัย โดยการรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย
 3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ แบบครบวงจร
 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการต่อไป
 5. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้
 6. นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับกิจกรรมในครอบครัวได้
 7. นักเรียนมีความสุขในการเรียน และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี
  • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน7%
  • ภาวะผอมไม่เกิน 7%ดูน้ำหนักตามเกณฑ์และส่วนสูง
  • ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7%
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย
  • ผักวันละประมาณ 40-100กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50กรัม)ประถม4 ช้อน (70กรัม)
  • ผลไม้(อนุบาล 1/2ส่วนประถม 1ส่วน) ต่อมื้อ ต่อคน
 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนชุมชนในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยงอาหาร โภชนาการ สุขภาพ อยู่ในระดับ4
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

ข้าพเจ้าและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุจูด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ขอสานปณิธาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการดูแล ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานและจะดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และโรงเรียนบ้านพรุจูดสามารถเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้แก่สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ข้าพเจ้าและบุคลการโรงเรียนบ้านพรุจูดจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในโครงการเด็กไทยแก้มใส

โรงเรียนบ้านพรุจูด ได้ใช้วิธีการขยายผลโครงการเด็กไทยแก้มใส ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและแก่หน่วยงานทั่วไปโดยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน (http://www.banprujud.ac.th) และเว็บไซต์ของโครงการเด็กไทยแก้มใส (http://www.dekthaikamsai.com) นอกจากนี้ได้ประสานงานขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมติดตามการดำเนินงานทั้งหมด 14โรงเรียน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5687605,99.3202181place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 16 พ.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 16 พ.ย. 2559 32,000.00
2 17 พ.ย. 2559 10 เม.ย. 2560 17 พ.ย. 2559 30 เม.ย. 2560 44,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1) เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 • ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ไม่เกิน7%
 • ภาวะผอมไม่เกิน 7%ดูน้ำหนักตามเกณฑ์และส่วนสูง
 • ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 7%
2 2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร
 1. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย
  • ผักวันละประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50กรัม)ประถม4 ช้อน (70กรัม)
  • ผลไม้(อนุบาล 1/2ส่วนประถม 1ส่วน) ต่อมื้อ ต่อคน
 2. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนชุมชนในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยงอาหาร โภชนาการ สุขภาพ อยู่ในระดับ 4

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เกษตรในโรงเรียน 24,300.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 12,500.00                         more_vert
3 การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน 25,900.00                         more_vert
4 ประชุมสัญจร 17,300.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 ต.ค. 59 เพาะเห็ดนางฟ้า 201 3,000.00 3,000.00 more_vert
6 ต.ค. 59 การปลูกพืชผักสวนครัว 105 3,000.00 3,000.00 more_vert
13 ต.ค. 59 ประชุมตรวจเอกสารการดำเนินงาน (งวด 1) 2 2,000.00 2,000.00 more_vert
17 ต.ค. 59 สหกรณ์ของฉัน 106 12,500.00 12,500.00 more_vert
21 ต.ค. 59 การพัฒนาบุคลากรเรื่องการเกษตร 40 6,300.00 6,300.00 more_vert
1 พ.ย. 59 ชุมนุมอาชีพขนมโค 24 500.00 500.00 more_vert
8 พ.ย. 59 ชุมนุมอาชีพขนมลา 12 500.00 500.00 more_vert
15 พ.ย. 59 ชุมนุมอาชีพขนมทอดมัน 18 500.00 500.00 more_vert
22 พ.ย. 59 ชุมนุมอาชีพกล้วยฉาบ 16 500.00 500.00 more_vert
29 พ.ย. 59 ชุมนุมอาชีพขนมจาก 15 500.00 500.00 more_vert
6 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมข้าวต้มมัด 12 500.00 500.00 more_vert
13 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมบัวลอย 16 500.00 500.00 more_vert
15 ธ.ค. 59 จัดซื้อแม่พันธุ์ไก่ไข่และอาหารไก่ 201 12,000.00 12,000.00 more_vert
18 ธ.ค. 59 การติดตามภาวะโภชนาการอาหารเสริมเพิ่มน้ำหนัก 64 8,440.00 8,440.00 more_vert
20 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมต้มลาว 16 500.00 500.00 more_vert
20 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมต้ม 11 500.00 500.00 more_vert
21 ธ.ค. 59 ศึกษาดูงาน 30 11,300.00 11,300.00 more_vert
27 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมไข่นก 17 500.00 500.00 more_vert
27 ธ.ค. 59 ชุมนุมอาชีพขนมเทียน 11 500.00 500.00 more_vert
3 ม.ค. 60 ชุมนุมอาชีพบ๊ะจ่าง 19 500.00 500.00 more_vert
14 ม.ค. 60 อาหารและโภชนาการ 105 11,460.00 11,460.00 more_vert
8 มี.ค. 60 จัดซื้ออาหารไก่ 2 2,408.00 2,408.00 more_vert
3 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 8.64 more_vert
3 เม.ย. 60 ประชุมตรวจเอกสารการดำเนินงาน (งวด 3) 2 1,592.00 1,592.00 more_vert
รวม 324 80,000.00 24 80,008.64

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 13:56 น.