ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

คณะกรรมการกำกับทิศทางปผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

ที่ปรึกษาโครงการและกำกับติดตามประเมินผล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการ
อธิยดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง รองประธานกรรมการ
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม กรรมการ
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี เลขานุการ