รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสาวเกษราภร คุนาคม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวสุจิตรา นิลทะละ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นายปัณณวิชญ์ กิจศิริวัชรมณี
ที่ปรึกษาโครงการ 1 รพ.สต.บ้านโคก
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ 8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการฯ ปีที่ 1 พร้อมสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียน ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อมูลในใบสมัครส่วนที่3) อาหารและภาวะโภชนาการที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กวัยเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนเดื่อมีปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหารภาวะโภชนาการเกินการขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง การให้อาหารตามวัยแก่เด็กเร็วเกินไปและไม่ถูกต้องและที่สำคัญรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมุ่
หลังจากโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ได้เข้าร่วมโครงการจึงได้จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมการปลูกพืชผักตามฤดูกาลการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่การเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาในบ่อดินการเลี้ยงกบการปลูกกล้วยหอมทอง กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งท่อ การปลูกกล้วยการทำสวนสมุนไพรฯลฯ นอกจากนั้นยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอาหารปลอดภัยปลอดโรคโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย หลังจากการดำเนินโครงการต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

กรอบแนวคิด

อธิบายกรอบแนวคิดหลักของโรงเรียนที่จะประยุกต์ใช้ดังนี้

โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ได้จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมการปลูกพืชผักตามฤดูกาลการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่การเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาในบ่อดินการเลี้ยงกบการปลูกกล้วยหอมทอง กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งท่อ เป็นต้นซึ่งเมื่อได้ผลผลิตแล้วนักเรียนก็จะส่งเข้าสู่ระบบสหกรณ์นักเรียนเพื่อจำหน่าย ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยทางโรงเรียนได้จัดบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการอาหารปลอดภัยใช้เกลือไอโอดีน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการสมวัย สุขภาพดีได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ส่งผลให้สุขภาพของนักเรียนดีขึ้น การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านการเกษตรตามกิจกรรมต่างๆมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน  ดังนั้น โรงเรียนบ้านดอนเดื่อจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 167
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 23
ผู้ปกครอง 150
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 340340
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 5
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 5
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 30
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญญาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนตระหนักรู้ ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับครอบครัวและท้องถิ่นตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ...7.....%
 • ภาวะผอม ไม่เกิน ....7....%
 • ภาวะเตี้ย ไม่เกิน .....7...%
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ จะดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 8 กิจกรรม การเกษตรในโรงเรียน สหกรณ์นักเรียน การจัดบริการอาหารของโรงเรียน การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ การจัดการบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย และคงสภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ
 2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร – โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ได้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทย แก้มใส และดำเนินการขยายผลสร้างเครือข่าย เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆขยายผลในชุมชุม/ผู้ปกครอง ในรูปแบบการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ผู้ปกครองและชุมชุม สามารถนำแนวคิดหลักการของโครงการไปดำเนินการและนำผลผลิตมาขายให้สหกรณ์โรงเรียนเพื่อประกอบอาหารกลางวันในกับนักเรียน
พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 17.794041415604,103.02817046642place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 40,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 55,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคและถูกหลักโภชนาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 1. โรงเรียนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย
 2. โรงเรียนนำ Thai School Lunch Program มาวางแผนปรุง ประกอบอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลและปลอดภัย
 3. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านอาหารแก่นักเรียนตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
2 เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารและสุขภาพของนักเรียน
 2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ถูกต้องแก่นักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
 3. ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานทุกกิจกรรมจนเกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งที่บ้านและโรงเรียน นักเรียนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสมีสุขภาวะที่ดี
 4. โรงเรียนบ้านดอนเดื่อบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร
3 เพื่อให้ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริม ความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน มีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียนตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการครบ ๘ องค์ประกอบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
 2. โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้สนใจในศูนย์เรียนรู้ต้นแยบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส(ศรร.)อย่างมีคุณภาพ
4 พื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายธรรมฐิติญาณ จำนวน โรงเรียน ได้แก่

ขยายผลไปสู่โรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
5 - 12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
21 ต.ค. 59 สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการ 0 0.00 1,472.00 more_vert
16 - 17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
20 - 23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
21 มี.ค. 60 สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่2 2 0.00 1,472.00 more_vert
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการ 0 0.00 12.71 more_vert
รวม 1,308 100,000.00 13 100,082.71

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 13:34 น.