องค์กรร่วม 53 องค์กร

องค์กรจังหวัด
1 โรงเรียนเทศบาลพญาเม็งราย ๑ (ทุ่งเจ้า) เชียงราย
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) เชียงราย
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เชียงใหม่
4 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราฎร์บำรุง) เชียงใหม่
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่
6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เชียงใหม่
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว เชียงใหม่
8 โรงเรียนบ้านจันทร์ เชียงใหม่
9 โรงเรียนบ้านต้นรุง เชียงใหม่
10 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง เชียงใหม่
11 โรงเรียนบ้านน้ำริน เชียงใหม่
12 โรงเรียนบ้านปางไฮ เชียงใหม่
13 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เชียงใหม่
14 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ เชียงใหม่
15 โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่
16 โรงเรียนบ้านศาลา เชียงใหม่
17 โรงเรียนบ้านสันปอธง เชียงใหม่
18 โรงเรียนบ้านหนองยาว เชียงใหม่
19 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เชียงใหม่
20 โรงเรียนบ้านห้วยบง เชียงใหม่
21 โรงเรียนบ้านห้วยบอน เชียงใหม่
22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เชียงใหม่
23 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่
24 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เชียงใหม่
25 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
26 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
27 โรงเรียนวัดศรีสว่าง เชียงใหม่
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู เชียงใหม่
29 โรงเรียนตำรวจตระเวนช่ายแดนบ้านมอเกอร์ ตาก
30 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ตาก
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ตาก
32 โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ ตาก
33 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตาก
34 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) น่าน
35 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง น่าน
36 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) น่าน
37 โรงเรียนบ้านตอง น่าน
38 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ น่าน
39 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง น่าน
40 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง น่าน
41 โรงเรียนบ้านสบยาง น่าน
42 โรงเรียนบ้านสะปัน น่าน
43 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) น่าน
44 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว น่าน
45 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง พะเยา
46 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก
47 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ แม่ฮ่องสอน
49 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว ลำปาง
50 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ลำปาง
51 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย ลำพูน
52 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) สุโขทัย
53 โรงเรียนบ้านผาเวียง สุโขทัย