directions_run

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านด่าน จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำหรับการนำร่อง ปี 2564 – 2565

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านด่าน จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำหรับการนำร่อง ปี 2564 – 2565
สังกัด
โรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 5,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลทิพย์ คาดหมาย
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางรัชนี ลาสา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวกนกกร ทองทับ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค
หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

 

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 513
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 24
ผู้ปกครอง 0
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 537537
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 0
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เป้าหมายภาวะโภชนาการ

 

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

 

พื้นที่ตั้งโรงเรียน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ละติจูด-ลองจิจูด place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565 2 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565 5,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 5,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก 3.เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน
  1. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
  2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกปฏิบัติจริง     - การเลี้ยงปลาดุก
  3. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน
80.00

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 เม.ย. 65 เลี้ยงปลาดุก 555 0.00 5,000.00 more_vert
รวม 555 0.00 1 5,000.00

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่าน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 17:43 น.